فـــلـــســــفـــه


+ سوالات ازمون فلسفه سال چهارم

دانشجویان عزیز لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این مطلب ارائه دهید.


باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                     سؤالات آزمون فلسفه سال چهارم                                     

                                          تاریخ امتحان:    /10/90

شماره دانش آموز

1

تعیین نمایید کدام گزینه صحیح و کدام یک غلط می باشد.

الف- وجود اساسی ترین مفهوم و مدار همه ی بحث های فلسفه اولی می باشد.

ب- حوزه های فلسفی و علمی از یونان به انطاکیه انتقال یافت.

ج- در قضیه ی «غذای امروز شور بود» رابطه موضوع و محمول، امتناعی می باشد.

د- اصل واقعیت مستقل از ذهن اصل یقینی هست که ذهن از قبول آن ابایی نداشته و مرز جدایی فلسفه از سفسطه است.

هـ- واجب ساختن یکی از ممکنات بدون حضور علت محال است اشاره به اصل ضرورت علی و معلولی است.

و- حی بن یقظان: سالک از خواب غفلت بیدار می شود.

ز- مکتب فکری که کرامت اولیاء را انکار می کند و نسبت به معراج پیامبر (ص) به دیدۀ انکار می نگریستند مکتب اشعری است.

ر- ضعف و افول حکمت مشاء در تاریخ فلسلفه اسلامی زمینه ای برای رشد و تکامل جنبۀ اشراقی فلسفه ی اسلامی معیا گردید.

2

2

هریک از گزینه های سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد. گزینه ی درست را جلوی گزینۀ مربوط بنویسید.

الف- رساله جمع بین دو حکیم □                        □ غزالی

ب- شرط لازم  و کافی         □                        □ انسان

ج- کتاب محاکمات              □                        □ قطب الدین رازی

د- عالم صغیر                   □                        □ فارابی

                                                             □ علت تامه

1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف- فلسفه در شناخت هستی اشیاء تا آنجا ریشه یابی می کند که به ............... برسد.

ب- فلسفه اسلامی در آغاز و در قالب یک نظام منسجم فلسفی به وسیله .............. تأسیس شد.

ج- به نظر برتراند راسل با پیشرفت علم انگیزه ی .................... به تدریج ضعیف شد و انگیزه ی ................ جای آن را گرفت.

د- مهمترین فیلسوف سیاسی اسلام ................. است که شخصیت اخلاقی و معنوی او همانند................. است.

هـ - غزالی ابتدا در کتاب ................... آراء فلاسفه مشاء را بیان نمود و سپس در کتاب ................ تناقض گویی ها و اشکالات وارد بر آنها را ابراز نمود.

و- نهی قانون علیت = نفی ............... = نفی...................

ز- مترجم معروف آثار ارسطو............... و ابن سینا وی را ............. نامید.

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- هدف مابعدالطبیعه چیست؟

ب- مسأله مغایرت وجود و ماهیت در کدام بحث حکما اهمیت زیادی دارد.

 

 

 

ج- ارسطو در مباحث فلسفی بیش از همه به کدام مورد تکیه و تأکید می کند؟

د- لحن کلام  فارابی در کدام کتاب خود شبیه عرفا می باشد.

هـ- دو شباهت مدینه ی فاضله و بدن انسان را از دیدگاه فارابی بنویسید.

و- کتب آراء اهل مدینه فاضله و تحصیل السعاده اثر فارابی پیرامون چه موضوعاتی نوشته شده؟

 

5/0

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

 

5

به سؤالات ذیل پاسخ کامل بدهید.

الف- حضرت علی علیه السلام در مورد فرشتگان و ملائک چه فرمودند؟

ب- تأثیر فلسفه اسلامی (فیلسوفانی مثل ابن رشد و ابن سینا) بر تفکر مغرب زمین چگونه بوده است؟

ج- رابطۀ وجوبی، امکانی، امتناعی را توضیح دهید.

د- اصل و قاعده ی کلی برهان سینوی را بنویسید (خلاصه برهان)

هـ- فرق اصل علیت و اصل سنخیت را (در یک الی دو سطر) بنویسید.

و- از دیدگاه ابوعلی سینا علوم طبیعی و مابعدالطبیعه چه شباهتی دارد؟

ر- چرا لازمه ی اصل علیت، اصل وجوب علت و معلولی است؟

ز- مضمون رساله ی سلامان و ابسال چیست؟

م- علت اصلی انقراض معتزله چه بود؟ توضیح دهید؟

ک- چه ویژگیهای دین را با فلسفه مرتبط می سازد؟

گ- علم واقعی از نظر ابن سینا چیست؟

 

1

5/1

5/1

1

1

1

1

1

1

1

5/0

 

 

موفق باشید

داریوش بابائیان

 

 

 

 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                     سؤالات آزمون درس فلسفه و منطق           مدت امتحان 70 دقیقه

نام پدر:                                               تاریخ امتحان:    /10/90                         نام کلاس:

شماره دانش آموز

1

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

الف- فیلوسوفوس به معنای دوستدار دانایی رفته رفته به مفهوم مغالطه کار تبدیل شد.

ب- بررسی اینکه چرا طبیعت قابل شناخت است، مربوط به فلسفه علوم طبیعی است.

ج- تبیین عقلانی این مسأله که آیا همیشه و همه جا به طور مطلق راستگو بود ارتباط فلسفه و علم اخلاق است.

د- سقراط از مرگ نمی ترسید؛ زیرا نسبت به آن آگاهی کامل داشت.

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف- فلسفه علوم طبیعی نیز............... را در مقابل خود قرار می دهد و در آنها به تعمق می پردازد.

ب- دو مسأله ی اساسی که بیانگر ارتباط فلسفه و جامعه شناسی است........... و ............. می باشد.

ج- بحث شناخت بین کدام دسته از علوم زیر پیوند برقرار می کند.

الف- فلسفه و منطقه □ ب- فلسفه و روان شناسی □ ج- جامعه شناسی □ د- اخلاق و فلسفه □

د- بحث وحدت و کثرت در فلسفه اولی به ترتیب سبب درک .................... و .................. در اشیاء می شود.

هـ- کتاب دربارۀ طبیعت اثر کیست؟

الف- گرگیاس □  ب- پروتاگوراس □ ج- گزنفون □ د- افلاطون

و- بسیاری از مورخان فلسفه معتقدند که تأملات بشر پیرامون هستی در ابتدا با باورهای ............. توأم بوده است.

 

 

25/0

5/0

25/0

5/0

25/0

25/0

3

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه دهید.

الف- چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند؟

ب- چرا برخی زبان زیبایی اشیاء را می فهمند، اما بعضی نمی فهمند.

ج- چرا راستی خوب و دروغ و خیانت بد است؟

د- آیا جامعه برای خود وجودی مستقل و جدا از افراد جامعه دارد؟

هـ- مهمترین بخش فلسفه چه نام دارد و به شناخت چه چیزی می پردازد؟

و- بنیانگذار فلسفه ................ بود.

5/0

25/0

25/0

25/0

5/0

25/0

4

جمله ی انسان معیار همه چیز است از کیست؟ و مقصود او از این سخن چیست؟

5/1

5

چه عواملی باعث شد که توطئه ای علیه سقراط طراحی شود؟

1

6

سقراط در سنجیدن دانشمندان مختلف چه نتیجه ای را بدست آورد؟

5/0

7

چهار اصل از اصول و مبانی فلسفی علوم تجربی را بنویسید.

1

 

منطق

 

1

تعیین کنید کدام عبارات صحیح و کدام عبارات غلط می باشد؟

الف- ارسطو را نمی توان ابداع کننده ی علم منطق دانست.

ب- قائم الزاویه بودن برای مثلث عرض خاص است.

ج- انسان به طور طبیعی اول موضوع را می گوید بعد محمول را.

د- فشار خون شما یا خیلی بالاست یا خیلی پایین» قضیه مانعه الجمع است.

هـ- رسم ناقص و حد ناقص در جنس بعید مشترک هستند.

25/1

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

الف- مهمترین فعالیت روح انسان............. است.

ب- رسم ناقص انسان =  .........................      

ج- حد ناقص مثلث = ...........................         

د- مثلث : .............. (رسم تام)                         

هـ- نزدیکترین جنس به یک نوع را ................. می گویند.

و- قضیه ی علی رستگار است یک قضیه ............ می باشد.

ز- بعضی صداها گوش خراش هستند یک قضیه ............ است (شخصیه یا محصوره)

 

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

3

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- فصل را تعریف کنید. با مثال.

ب- کدامیک از مفاهیم زیر قابل تعریف نیست.

الف- آب □   ب- هستی □  ج- مربع □  د- عسل □

ج- وجه اشتراک رسم تام و رسم ناقص چیست؟

د- انسان در هنگام فعالیت فکری چه کاری انجام می دهد.

هـ- کشف قواعد حاکم بر دنیای تفکر چه کمکی به ما می کند؟

 

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کامل بدهید.

الف- شرایط تعریف درست را نام ببرید.

ب- مهمترین وصف ذاتی چیست؟ توضیح دهید.

ج- معایب تعاریف ذیل را مشخص کنید؟

الف- انسان: حیوانی است که می توند بخواند و بنویسد.

ب- نور: نیرویی است شبیه به وجود.

د- میان مفاهیم کلی کدامیک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

الف- پنج و کم متصل (            ) ب- نقاشی و زیبا (           )

هـ- قضایای زیر به ترتیب مصداق کدامیک از اقسام شرطی منفصل است.

الف- این فلز یا جامد است یا مایع

ب- ابن سینا یا فیلسوف بود یا پزشک

ج- خواهرت فاطمه یا متولد آبان است یا آذر

و- تعیین کنید هریک از موارد زیر مصداق کدامیک از کلیات خمس است.

الف- سیاهی برای کیف محسوس (            ) ب- رنگ برای جسم (       )

ز- با ذکر یک مثال معرِف و معرَف را توضیح دهید؟

ر- قضیه را با مثال تعریف کنید.

ک- قضیه منفصل غیرقابل جمع در صدق (مانعه الجمع) را توضیح دهید.

1

1

5/0

5/0

75/0

5/0

5/0

5/0

75/0

 

 

موفق باشید

داریوش بابائیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                 سؤالات آزمون فلسفه پیش دانشگاهی         مدت امتحان 80 دقیقه

نام پدر:                            اداره آموزش و پرورش شهرستان        تاریخ امتحان: /10/90

رشته                                                  شماره دانش آموز

1

تعیین نمایید کدام گزینه صحیح و کدام یک غلط می باشد.

الف- فلسفه با حیات موجود سروکار دارد.

ب- در قضیه ی «مجموع زوایای مثلث سه قائمه است» رابطه ی موضوع و محمول رابطه ی امتناعی است.

ج- وقتی علم و دانش را نفی می کنیم در واقع عدم قبول صدفه و اتفاق را قبول کردیم.

د- در رابطه ی علیت، همیشه رابطه فرع بر وجود دو طرف رابطه و قائم به هر دو طرف است.

هـ- علم واقعی از نظر ابن سینا علم به حقیقت شیء یعنی رابطه ی وجودی آن با وجود مبدأ جهان می باشد.

و- بیت الحکمه در دوره ی خلافت مأمون رونق زیادی یافت.

5/1

2

هریک از گزینه های سمت راست را با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد گزینه ی درست را جلوی گزینه مربوط بنویسید.

الف- دره التاج   □                                                  □ قطب الدین رازی

ب- ارتباط پیوستگی موجودات جهان □                         □ قطب الدین شیرازی

ج- مبدأ و معاد   □                                                  □ غزالی

د- مقاصد الفلاسفه □                                                 □ صدرالمتألهین (ملاصدرا)

                                                                          □ علیت

                                                                          □ سنخیت

1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف- محتوای اصلی فلسفه اسلامی و ستون فقرات آن ................. تشکیل می دهد.

ب- ذاتی را که نه از وجود ابا دارد نه از عدم .................. می نامیم.

ج- به نظر برتراند راسل با پیشرفت علم انگیزه ی ............... به تدریج ضعیف شد و انگیزه ی ................. جای آن را گرفت.

د- طایفه ای از متکلمان اسلامی که در قرن چهارم هجری قمری و به قصد مبارزه با عناصر غیراسلامی ظهور کردند............ می باشند.

هـ- علمی که بنده بدونه واسطه از خدا می آموزد............ است.

و- به نظر ملاصدرا سفر چهارم در سلوک عرفانی یعنی «سفر فی الخلق بالحق» با سفر چهارم در سلوک عقلی یعنی مباحث............. و ........... هماهنگی دارد.

ز- به اعتقاد اهل تحقیق آراء مشائین بیشتر متمایل به ............. و اشراقیون بیشتر متمایل به اصل دانستن................ هستند.

ر- سهروردی در کتاب حکمه الاشراق از زرتشت به عنوان .............. نام برده و خود را زنده کننده ی .................. معرفی می کند.

ک- حکما فلسفه را حکمت............. و کلام را حکمت ............. نامیده اند.

25/0

25/0

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- زمینه پیدایش مکتب کلام اشعری چه بود؟

ب- قاعده ی الشیءُ مالم یجب لم یوجد را توضیح دهید.

ج- اینکه انسان هنگام پرهیز از خطر و اَلم درصدد دفع آنها برمی آید ناشی از کدام اصل فلسفی است؟

د- اگر «دانش آموزی تصور کند دانشجو است» با توجه به اینکه می دانیم این تصور برای او تحقق پیدا کردن در واقعیت کافی نیست کدام اصل از اصول حکمای مورد نظر است؟

هـ- ابن سینا در کدامیک از رسالات مذکور، به زبان رمز و تمثیل به موضوعاتی پرداخته است که مطالعه  آنها ابعاد مهمی از حکمت مشرقی او را آشکار می سازد؟

و- بحث اصالت وجود را پیش از همه چه کسانی و بعد از آنها چه کسانی زمینه لازم را برای پیدایش آن در فلسفه اسلامی فراهم نمودند؟

ز- تعیین کنید هریک  از گزینه های ذیل «معلوم بالذات» است یا «معلوم بالعرض»؟

1- موضوع علم جغرافی  2- تصویری که هر کس از مفاهیم درسی در ذهن خود دارد.

ر- دو مورد از ویژگیهای سنت فلسفی فلسفه اسلامی را نام ببرید.

ک- امام خمینی (ره) در نامه خویش به گورباچف کدام قانون را قانون معقول و نه محسوس می داند که هرگونه شناختی برآن استوار است.

 

5/0

5/0

25/0

25/0

75/0

5/0

5/0

5/0

25/0

5

به سؤالات ذیل پاسخ کامل بدهید.

الف- فطرت ثانی را در یک سطر بنویسید و سخن آلبرت انیشتین درباره ی اهمیت فطرت ثانی را بنویسید.

ب- رابطه وجوبی و امتناعی را توضیح دهید.

ج- اصل سنخیت علت و معلول را شرح دهید.

د- از نظر فارابی چه کسانی ریاست مدینه فاضله را دارند؟ توضیح دهید.

هـ- «انوار قاهر» و آخرین مرتبه از آن را به اختصار توضیح دهید.

و- روش عرفانی با روش فلسفه ی اشراقی چه اختلافی دارد؟

ز- ملاصدرا با قبول اصل اصالت وجود مسأله ی تنوع و گوناگونی موجودات را چگونه تبیین نموده است و نام دیگر نظریه ی او دراین باره چیست؟

ر- فلسفه نظری و فلسفه عملی را تعریف کنید.

ک- دو انتقاد وارد بر نظر فلاسفه غربی (دیوید هیوم) را درخصوص علیت بنویسید.

1

1

1

1

5/1

5/0

2

1

1

 

 

 

موفق باشید

داریوش بابائیان

 

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک