فـــلـــســــفـــه


+ نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی (1)

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1


هوالعلیم . سؤالات آزمون میان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان {پردیس شهید مدرس ایلام } نام ونام خانوادگی ............................      مدرس : داریوش بابائیان

 

21

چیستی انسان

20

انسان به غیر از بُعد مادی حقیقت دیگری به نام ...................... (ص20)

الف) بُعدادراکی انسان□          ب) روح و روان□                 ج) ادراک نظری□          د) ادراک عملی □

023

کدام گزینه از مهمترین مسائل انسان می‌باشد.

الف) شناخت جهان         ب) شناخت انسان             ج) شناخت نیازها               د) شناخت محیط

023

مقصود از شناخت انسان  در مبحث  خودشناسی:

الف:از نظرگاه روانشناسی  است.                

ب:از دیدگاه تاریخی است

ج-آن است که انسان دارای استعداد  و نیروهایی  برای فهم خود و جهان  و تکامل انسانی  است.

د-همه گزینه های  فوق صحیحمی باشد.

025

فرموده‌ی امام علی (ع) که: « کسی که خود را نمی‌شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت؟!» به کدام موضوع اشاره دارد.؟

الف-رابطه بین خود شناسی و خدا شناسی          ب-رابطه بین انسانشناسی و جهان شناسی

ج-رابطه بین  جهان شناسی و خدا شناسی            د-رابطه بین انسان شناسی و معرفت شناسی

025

کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی          ب-مقدمه ی کمال انسانی

ج-پیش در آمد جهان شناسی      د-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است.

025

کدام گزینه از دلایلِ (مهم ضرورت) خودشناسی می‌باشد.

الف) مقدمه کمال انسانی ـ پیش درآمد جهان‌شناسی        ب) حلال مشکلات ـ استفاده از امکانات

ج) مقدمه خداشناسی ـ رفع مشکلات جسمی                 د) رفع مشکلات روحی ـ استفاده بهینه از زمان

026

امام علی(ع)در روایت:« خدایا تو قلب‌ءها را با محبت خود و عقل‌ها را با معرفت خود سرشته‌ای» به چه امری اشاره کرده است؟

1)دعوت به خودشناسی در واقع دعوت به خداشناسی است           2) فطری بودن خودشناسی

3)تقدم شناخت عقلانی بر مسایل فطری                                  4)پرداخت به مسایل معرفتی و عقلانی

027

بسیاری  از مشکلات روحی، روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از ........ است

الف خود شناسی                ب-خود ناشناسی    ج-نا آشنایی انسان با علوم روز           د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی

028

چرا خداوند روح را به خود انتساب می دهد؟

الف-به دلیل  شرافت  و منزلت برتر      ب-غیر مادی بودن روح       ج-جدا بودن روح از جسم            د-همه موارد

028

کدام گزینه معنای «تسویه» در آیه «ثم سواه و نفخ فیه من روحه» می‌باشد.

الف) خلقت انسان به صورت کلی            ب) خلقت روح انسان

ج) خلقت جسم و روح انسان                  د) خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال

028

مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

029

کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.     ب-اخذ و گرفتن است.      ج-تکمیل خلقت جسمانی است.    د-برابری و مساوات است. 

029

کدام جمله نادرست است ؟

الف) حقیقت انسان ، روح اوست          

ب) روح پس ازمرگ  به حیات جاودانه خود در برزخ ادامه می دهد

ج) روح انسان توسط ملک الموت توفّی می شود     

د) پذیرفتن فنا ناپذیری روح مستلزم اعتقاد به آخرت است

030

شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی      ب-حوزه شناخت نظری        ج-ادراک عملی           د-الف و ج صحیح

030

کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری            ب ) نظر و عمل          ج ) شناخت عملی          د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

30

هنگامی که در روح خود تامل می کنیم چه نوع بعدی را در آن باز می یابیم؟ (ص30)

الف) بعد ادراکی□                ب) بعد گرایشی□             ج) بعد ادراکی و گرایشی□                             د) بعد روح و روان□

30

بعد ادراکی انسان در دو حوزه فعالیت می کند که عبارتنداز .......... ؟ (ص30)

الف) بعد ادراکی و گرایشی□               ب) نظری و عملی□            ج)حصولی و نظری□         د) غریزی و فطری □

30

اگر بعد ادراکی انسان متعلق به شناخت، اشیا، آن گونه که هستند یا خواهند بود باشد. به آن حوزه چه شناختی می گویند؟

الف) شناخت علمی□            ب) شناخت نظری□               ج) شناخت علمی و نظری□            د) همه موارد□

30

ابعاد روح و روان انسان به چند نوع است؟(ص 30)

الف) ادراکی و گرایشی□        ب) نظری و عملی□            ج)حصولی و نظری□         د) غریزی و فطری □

30

بعد ادراکی انسان شامل چه مواردی است؟ (ص30)

الف) ادراک نظری□         ب) ادراک علمی□       ج) بعد گرایش□      د) موارد الف و ب□

30

کدام یک از دلایل زیر از فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح اقامه می کند؟ (ص 30)

الف- الهی بودن        ب- مجرد بودن         ج- غیر قابل تقسیم بودن آن           د- همه‌ی موارد

30

کدام یک از موارد زیر از جمله ابعاد روح و روان انسان است؟ (ص 30)

الف- بعد گرایشی             ب- بعد ادراکی                   ج- بعد تجربی              د- گزینه 1 و 2

30

تمایز بین حکمت نظری و حکمت عملی در چیست؟ (ص 30)

الف- متعلق شناخت            ب- قوه شناخت              ج- واسطه ی شناخت          د- هیچ کدام

30

حقیقت وجود آدمی کدام یک از موارد زیر است؟ (ص 30)

الف- جسم انسان          ب- روح انسان               ج- جسم و روح انسان               د- هیچ یک

031

شناخت واقعی امور معنوی  و روحی  ،نظیر  غم شادی و امید از چه طریقی میسر است؟

الف-ادراک نظری         ب-ادراک عملی       ج-علم حصولی        د-علم حضوری

031

شناختی که برای انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی حاصل می شود.

الف-علم حصولی (با واسطه) است.       ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی (بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه) است

031

کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

031

هرگاه متعلق علم حضوری خدا و امور مرتبط با خدا باشد

الف-ادراک عملی      ب-شهود عرفانی            ج-ادراک گرایش        د-تجربه

31

علم حصولی و علم حضوری در کدام یک از ادراک انسان وجود دارد؟ (ص 31)

الف) ادراک عملی□         ب) ادراک نظری□        ج) ادراک گرایش□        د) همه موارد□

31

گاهی متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا است که به آن چه می‌گویند؟ (ص 31)

الف) علم حصولی□      ب) شهود عرفانی□      ج) قوای ادراکی□         د) بعد گرایشی□

31

ادراک نظری جزء کدام یک از ابعاد روح انسان است؟ (ص 31)

الف- بعد ادراکی               ب- بعد گرایشی                 ج- بعد شناختی            د- بعد تجربی

31

شناختی که برای انسان از طریق صورت ها و مفاهیم ذهنی است کدام یک از موارد زیر است؟ (ص 31)

الف- علم حصولی          ب- علم حضوری                ج- علم نظری                    د- هیچ یک

032

این روایت " خداوندا! تو قلب ها را بر محبت خود آفریده ای " از کیست و اشاره به چه چیزی می کند ؟

الف) امام صادق (ع) – مهربان بودن خداوند                              ب) حضرت علی (ع) – میل فطری خداپرستی انسان

ج) حضرت علی(ع) – مهربان بودن خداوند                                 د) امام صادق(ع) – میل فطری خداپرستی

032

تمایلاتی که  با روح انسان سرشته شده اند .......... نامیده می شوند.

الف-بعد گرایشی     ب-بعد عملی           ج-بعد نظری        د-بعد اخلاقی

032

علم به تکالیف و وظایف انسان عبارتست از:

الف-حکمت عملی      ب-حکمت نظری           ج-ادراک گرایشی     د-شهود عرفانی

032

گرایش به حفظ ذات و صیانت از میل خود و میل  به جنس مخالف در قلمرو کدام گرایش  قرار دارد؟

الف-گرایش های انسانی          ب-گرایش های حیوانی       ج-گرایش های شهودی            د-هیچکدام

032

کدام گزینه تقسیم بعد گرایشی را نشان می دهد ؟

الف) حیوانی – عرفانی              ب) انسانی – حیوانی            ج) روحانی – انسانی             د) حیوانی – روحانی

32

معنی آیه من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم؛ نه به با چشم سر بلکه با چشم قلب اشاره به چه چیزی دارد؟

الف) یاد خدا □                                           ب) پاکدامنی حضرت علی(ع) □      

 ج) قلب خود را با خدا نگه داشتن□                 د)همه موارد□

32

روح انسان علاوه بر بعد شناختی بعد دیگری هم دارد که به آن چه می گویند؟ (ص 32)

الف) بعد عملی□         ب) بعد گرایشی□         ج) بعد نظری□             د) هیچکدام□

32

گرایش های انسان به چند گروه می باشند؟ (ص 32)

الف) گرایش های میدانی انسانی□                 ب) گرایش های میدانی □

ج) گرایش های انسانی□                            د) موارد ب و ج □

32

گرایش به حفظ ذات و صیانت از خود و میل به جنس مخالف را کدام گرایش می گویند؟ (ص 32)

الف) گرایش انسانی□           ب) گرایش میدانی□         ج) گرایش مادی□     د) موارد الف و ج□

32

گرایش ها و تمایلاتی که به شخص اختصاص دارند و یا دست کم نشانه های آنها در میدان دیده می شود؟ (ص 32)

الف) گرایش میدانی□           ب) گرایش انسانی□        ج) هر دو مورد□        د) هیچکدام □

32

کدام یک از گرایش های روحی انسان میان انسان و حیوان مشترکند؟ (ص 32)

الف- گرایش های حیوانی           ب- گرایش های انسانی        

32

این جمله امام علی(ع) «خداوندا! تو قلب ها را بر محبت خود آفریده ای» بر چه چیزی دلالت می کند؟ (ص 32)

الف- خداوند، انسان را با فعلت دینی و الهی آفریده            ب- دگرگونی در آفرینش الهی وجود ندارد      

 ج- انسان میل و محبت به خدا دارد                             د- همه ی موارد

32

«علم به تکالیف و وظایف انسان» تعریف کدام از موارد زیر است؟ (ص 32)

الف- ادراک عملی        ب- بعد گرایشی              ج- گرایش انسانی                د- ادراک نظری

32

هرگاه متعلق شناخت علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد به آن چه می گویند؟ (ص 32)

الف- شهود عرفانی            ب- شهود عقلی            ج- شهود عملی               د- هیچ یک

34

کدام یک از موارد زیر از جمله بحران های فراروی انسانی است؟ (ص 34)

الف- بحران شناختی                 ب- بحران عاطفی              ج- بحران عملی           د- بحران اجتماعی

35

بحران های انسان های معاصر به چند گروه هستند؟ (ص 35)

الف) بحران معرفتی□           ب) بحران اخلاقی□            ج) بحران روحی و روانی□       د) همه موارد □

35

نتیجه تجربه گرایی، که دانشمندان علوم تجربی به آن تن داده اند چیست؟ (ص 35)

الف- حس گرایی            ب- تجربه گرایی          ج- علم گرایی                د- هیچ کدام

35

محدود کردن ابزار شناخت به حس، عقل و یا مشهود عرفانی، ناشی از چیست؟ (ص 35)

الف- عدم وجود تجربه      ب- عدم شناخت واقعی انسان      ج- پرستش غیرخدا     د- بحران های فراروی انسان

036

راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال              ب ) احساس نیاز به دین        ج ) اثبات خدا        د ) نظارت خدا

36

رذایلی مانند میگساری، شهوترانی- همجنس بازی- آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان از کدام دسته بحران می باشد؟ (ص 36)

الف) بحران معرفتی □          ب) بحران روحی و معنوی□                           ج) بحران اخلاقی□             د) هیچکدام □

36

غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری او وعدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران الهی موجب به وجود آمدن کدام بحران می شود؟

الف- بحران شناختی          ب- بحران فرضی            ج- بحران روانی                د- بحران اخلاقی

36

وقتی که انسان نقطه ی اتکا و آرامش خود، یعنی خداوند را از دست داده است دچار کدام بحران می شود؟ (ص 36)

الف- بحران رفتاری         ب- بحران اخلاقی          ج- بحران روحی و روانی            د- بحران غرضی

037

کدام گزینه اشاره به دیدگاه مادیون درباره حقیقت وجودی انسان ندارد.

الف-هستی با ماده برابر است.

ب-انسان پدیده کاملا مادی است

ج-با قوانین مادی که مبتنی بر حس و تجربه  است می توان انسان را شناخت.

د-علاوه بر بعد مادی انسان،بعد غیر مادی(حقیقتی به نام روح) وجود دارد.

037

کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

038

دو مکتب بزرگ مادی‌گرایی و مادی نگری در عرصه علم و اندیشه که امروزه از مکاتب شکست خورده می‌باشند کدام گزینه است.

الف) مارکسیسم و کمونیسم   ب) پوزیتیویسم و آمپریسم        ج) دیالکتیک و ایده‌آلیسم        د) رئالیسم  و ماتریالیسم

040

ایمان

041

راه رسیدن به سعادت چیست ؟

الف) ایمان           ب) هدف            ج) عمل صالح            د) معرفت

041

قران کریم عامل رستگاری و ویژگی پرهیزگاران  و هدایت یافتگان را ....... می داند.

الف-امید         ب-شجاعت           ج-هدفمندی          د-ایمان

041

کدام گزینه در خصوص واژه ایمان صحیح می باشد؟

الف-ایمان مصدر باب افعال و به معنای  جای گیر شدن اعتقاد در قلب است

ب-ایمان به معنای تصدیق چیزی با اطمینان است.

ج-ایمان به معنای وثوق به چیزی  یا کسی است.

د-هر سه مورد صحیح است.

042

طبق تعبیر حضرت رضا علیه السلام ایمان عبارتست از:

الف-تصدیق قلبی          ب-اقرار زبانی و عمل به ارکان        ج-الف و ب          د-هیچ کدام

042

قرآن جایگاه ایمان را ......... آدمی می داند:

الف- عقل            ب- قلب                ج- ضمیر ناخود آگاه             د- تکالیف دینی

042

کدام گزینه نادرست است؟

1) ایمان، امری معنوی و حالتی روحی است                    2)علم مقدم بر ایمان است.

3)هر جا علم باشد، ضرورتاً ایمان نیز وجود دارد               4)ایمان به معنای علم نیست ولی مبتنی بر آن است.

042

واژه ایمان در اصطلاح:

الف-اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا است                  ب-اعتقاد به روز قیامت است

ج-اعتقاد به ملائکه و پیامبران به امور غیب است.       د-هر سه مورد.

044

طبق آیه شریفه ((شرالدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون))بدترین جنبندگان  نزد خداوند چه کسانی هستند؟

الف-آنان که کر و لالند       ب-آنها که اصلا تعقل نمی کنند     ج-علم و آگاهی ندارند       د-به علمشان عمل نمی کنند.

44

در اسلام ایمان مبتنی بر چیست؟ ص 44

الف) تقوا                ب) شناخت و معرفت         ج) علم             د) خداشناسی

44

دو موهبت الهی از نظر اسلام که خداوند به بشر ارزانی داشته است؟ ص 44

الف) عقل و دین                ب) قرآن و اهل بیت             ج) ایمان و دین           د) عقل و قرآن

44

این آیه بیانگر کدام موضوع است: «ما قرآن را به عربی نازل کردیم؛ شاید تعقل کنید». ص 44

الف) خداشناسی             ب) ایمان و عقل                 ج) شناخت و ایمان           د) ایمان به معاد

045

حدیث:« العقل دلیل المومن» از کیست؟

1) امام علی(ع)                 2)پیامبر اسلام(ص)                        3)امام باقر(ع)                   4) امام صادق(ع)

045

طبق فرموده امام کاظم علیه السلام به هشام، رسولان و انبیا و امامان ................هستند.

الف-حجت باطنی   ب-حجت ظاهری و آشکار        ج-رسولان الهی       د-مبلغان دین

045

روایت « العقل دلیل المؤمن » درباره چیست ؟

الف) ایمان            ب) ایمان و عقل                        ج) هدایت تشریعی                    د) حجت ظاهری

45

از نظر امام صادق............. راهنمای مؤمن است. ص45

الف) قرآن و عترت           ب) عقل و ایمان           ج) عقل            د) ایمان و تقوا

45

گزینش دین و پیروی از آن به وسیلة ............... صورت می گیرد. (ص 45)

الف) تفکر و پیرامون آیات خدا          ب) ایمان و عقل                  ج) عقل وقرآن           د) عقل

048

طبق برخی از روایات  نمود ظاهری  ایمان .......... است

الف-عقل       ب-شناخت       ج-عمل       د-اسلام آوردن

48

از نظر روایات ................  .(ص 48)

الف) عمل نمود ظاهری ایمان است                             ب) ایمان نمود ظاهری عمل است

ج) عمل نمود باطنی ایمان است                                  د) ایمان نمود باطنی عمل است

48

براساس روایات ................ شمرده شده است. (ص48)

الف) عمل از ارکان ایمان                              ب) ایمان از ارکان عمل

ج) شناخت از ارکان ایمان                                         د) شناخت از ارکان عمل

049

کدام یک از ایات زیر به رابطه ی ایمان و عمل می پردازد؟

الف-ان شرالدواب عندالله صم بکم الذین لایعقلون           ب-وقالا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر

ج-قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا       د-گزینه ی (1) و(2)

050

کدام گزینه دلیل اختیار آدمی به شمار می آید؟

الف-ابتدا عمل را می سنجد و سپس به آن عمل دست می زند.    ب-تقبیح و تحسین افعال انسان نشان از اختیار  اوست.

ج-اینکه انسان استحقاق عقاب و پاداش را دارد.                        د-همه موارد 

50

علم به اختیار از طریق ......... بدست می آید. (ص50)

الف) علم حضوری              ب) ایمان به خدا          ج) شناخت استعدادها         د) هرسه مورد

50

ایمان امری............ است. (ص50)

الف) اختیاری           ب) فطری           ج) اکتسابی             د) واجب

50

نشانه های اختیار کدامند؟ (ص 50)

الف) تصمیم گیری و نظام پاداش و جزا               ب) نظام تعلیم و تربیت و تعقل و تفکر

ج) تفکر و تعقل                                                   د) الف و ب

052

کدام گزینه از لوازم ایمان به رسالت است؟

الف-ایمان به کتاب الهی و ملائکه          ب-ایمان به امات             ج-الف و ب         د-ایمان به معاد

052

کدام گزینه جدا کننده نگرش دینی  الحادی و مادی گرایانه است؟

الف-ایمان به عالم غیب                    ب-ایمان به عالم شهادات                ج-اعتقاد به رسالت پیامبر         د-هیچکدام

052

کدام گزینه در مورد عالم غیب صحیح نمی باشد؟

الف-عالمی که از طریق حواس قابل درک نیست.     ب-باید از طریق عقل یا شهود و رویت قلبی به وجود آن اعتقاد یافت.

جعالم غیب در مقابل شهادات قرار دارد.                د-عالمی که از طریق حواس قابل درک است.

052

کدام یک از متعلقات ایمان ،از اصول دین محسوب شده و از اهمیت ویژه ای برخوردارند؟

الف-ایمان به خدا         ب-ایمان به رسالت و معاد           ج-ایمان به ملائکه           د-الف و ب

52

متعلقات ایمان کدامند؟ (ص 52)

الف) ایمان به خدا و آخرت و رسالت پیامبران و قرآن

ب) ایمان به کتب الهی پیشین و ملائکه و آخرت و عالم غیبت

ج) ایمان به عالم غیبت و خدا و قرآن و اهل بیت

د) همة موارد

52

انسان از چه طریق عالم غیب را در می یابد.(ص 52)

عقل و قرآن          قرآن و سنت          عقل و شهود         تنها از طریق ایمان      

52

جدا کننده نگرش دینی از الحادی و هادی گرایانه است. (52)

الف) عالم غیب                ب) عالم غیب و شهادت        ج) ایمان به خدا        د) هر سه مورد

52

ایمان مبتنی بر............ است و جلوة آن ................... است. (ص 52)

الف) شناخت و خشنودی خداوند          ب) معرفت و عمل صالح     

ج) تقوا و عمل صالح                           د) یقین خشنودی خدا

053

طبق  آیه شریفه((انما المومنون اذا ذکر الله و جلت قلوبهم واذا تیلت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون)) مومنان چه کسانی هستند؟

الف-همان کسانی که چون خدا یاد شود،دلهایشان بترسد.       ب-چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیافزاید.

ج-بر پروردگار خود توکل می کنند.                                  د-همه موارد

053

طبق آیه شریفه((هوالذی انزل السکینه فی القلوب المومنین لیزداد و اایمانا مع ایمانهم))خداوند بر دلهای مومنان آرامش را فرو فرستاد تا:

الف-ایمانی بر ایمان خود بیافزاید       ب-توبه کند و بازگشت نماید      ج-صبر آنها افزایش یابد             د-همه موارد

053

مرتبه ی برتر ایمان کدام مورد است ؟

الف ) عصمت       ب ) عبادت            ج ) عمل صالح         د ) معرفت

53

این آیه دربارة چه موضوعی است. (ص 53)

مؤمنان همان کسانی هستند که چون خدا یاد شود، دلهایشان بترسد و بر خدا توکل می کنند.

الف) ایمان            ب) توکل               ج) خشوع در برابر خدا           د) مؤمنان

054

چه امری می‌تواند زمینه‌ی رشد ایمان را تقویت نماید؟

1)پای‌بندی به لوازم ایمان    2)تهذیب نفس      3)علم به متعلقات ایمان      3)توجه به متعلقات ایمان      جوابها

054

مومن برای اینکه ایمان خود را توانمند تر سازد باید

الف-در برابر اوامر و نواهی خداوند  تسلیم محض گردد.

ب-به متعلقات ایمان علم یابد و بیشتر توجه کند.

ج-حقوق دیگران را رعایت کند و با تهذیب نفس زمینه رشد ایمان را در نفس خود تقویت نماید.

د-همه موارد

54

سخن امام صادق (ع) که می گوید ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله هایآن یکی پس از دیگری پیموده می شود درباره چیست؟

الف) متعلقات ایمان                ب) درجات ایمان                ج) حقیقت انسان               د) خداشناسی

59

برخی فیلسوفان و متکلمان مسلمان وجود خدا را بدیهی می دانند منظور بدیهی این است که وجود خدا نیاز به ........  ص 59

تفکر دارد             تفکر ندارد             استدلال دارد               استدلال ندارد

 

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٥
comment نظرات () لینک