فـــلـــســــفـــه


+ نمونه سوالات اندیشه اسلامی (1)

نمونه سوالات اندیشه اسلامی (1)


هوالعلیم . سؤالات آزمون میان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان {پردیس شهید مدرس ایلام } نام ونام خانوادگی ............................      مدرس : داریوش بابائیان

 

23

مهم ترین مسئله ی مربوط به انسان کدام یک از موارد زیر است؟

1) شناخت خدا                   2) حب خدا                   3) شناخت خود انسان         4) سعادت

24

بنابر حدیث امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)«کسی که به خودشناسی دست یابد» کدام گزینه شامل حال او می شود؟

الف. گنجینه های فطرت و نهاد خود را کشف می نماید.              ب. امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل می کند.

ج. به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.                           د. هر سه گزینه

24

ایمانویل کانت فیلسوف بزرگ مغرب زمین قبل از شناخت هرچیز، توصیه به شناخت کدام گزینه می نماید؟

الف. خدا شناسی                     ب. توانایی خود                      ج. جهان شناسی                   د. خود شناسی

24

انسان قبل از شناخت جهان پیرامون خود به چه کاری باید دست بزند؟

الف)خود را بشناسد                                          ب) به کمال برسد

ج) امیال نفسانی خود را کنترل کند                د) استعداد های خود را شکوفا سازد

24

در کدام یک از گزینه های زیر قرآن انسان را به خودشناسی دعوت می کند؟

1) انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.

2) آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم حال آنکه چیزی نبوده.

3) ای کسانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید.

4) همه ی موارد

25

بر اساس حدیث «من عرف نفسه کان لغیره اعرف» خود شناسی چه نقشی دارد؟

الف.مقدمه خداشناسی است.                      ب. مقدمه کمال انسانی است.

ج. مقدمه جهان شناسی است.                     د. حلال مشکلات انسان است.

25

پاسخ به پرسش هایی از قبیل: آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت رشد و تعالی دارد؟»، پاسخ به چه نوع پرسشی است؟

الف. پیش درامد جهان شناسی        ب. مقدمه کمال انسانی         ج. مقدمه خدا شناسی         د. حل مشکل انسان

25

کدام یک از موارد زیر از دلایل ضرورت خداشناسی به شمار نمی آید؟

الف. مقدمه خداشناسی                  ب. حلال مشکلات انسان        

ج. مقدمه معاد شناسی                   د. پیش درآمدی بر جهان شناسی

25

پیام حدیث شریف : « کیف یعرف غیره من یجهل نفسه» کدام است؟

1) بین جهل به خود و معرفت به جز آن، تضاد حاکم است.

2) بین جهل به خود و معرفت به جز آن تقابل حاکم است.

3) جهالت ها دشمنان خانه زاد معارف و دانش ها می باشند.

4) ادعای برخورداری ا زمعرفت با « وجود جهل» بی مورد است.

26

عبارت ذیل مربوط به کدام گزینه است: «اگر انسان ساختار پیچیده خود را مورد تأمل قرار دهد، به ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آورده آگاه می گردد.»     

الف. پیش درآمد جهان شناسی    ب. مقدمه کمال انسانی            ج. مقدمه خدا شناسی             د. موارد الف و ج

26

از دیدگاه امیرمومنان (ع) ................. مقدمه خداشناسی است.

الف) امام شناسی                  ب) فقه شناسی                 ج) خودشناسی                  د) قدر شناسی

27

گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف) در باب حقیقت انسان دو دید گاه وجود دارد: مادی و غیر اخلاقی

ب) بر اساس تحلیل مادی گرایانه انسان با مردن و متلاشی شدن جسمش نابود می‌گردد

ج) ادیان الهی برای انسان علاوه بر بدن مادی حقیقتی به نام روح را قائل‌اند

د) جسم مادی را نمی‌توان با ابزارهای حسی و علوم تجربی مطالعه و بررسی کرد

27

بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از ............ است.

الف) خدا ناشناسی              ب) امام ناشناسی                ج) دین ناشناسی                د) خود ناشناسی

28

از دیدگاه قرآن حقیقت انسان چیست؟

الف) حقیقت انسان چشم اوست

ب) حقیقت انسان (تسویه) یعنی خلقت اعضای بدن بدور از افراط وتفریط       

 ج) حقیقت انسان روح انسان است.

د) حقیقت انسان همان حیات جاودانه است که دارد.

28

از دیدگاه قرآن حقیقت و واقعیت انسان، همان .......... اوست.

الف) اخلاق                  ب) روح                  ج) تن                  د) اعمال

29

کلمه «توفی» به چه معنا است؟

الف. أخذ و گرفتن                    ب. استکمال یافتن                 ج. پردازش آفرینی       د. مردن

30

یکی از دلایل برای غیر مادی بودن روح که توسط فلاسفه ارایه شده است ؟

الف) وجود من که حقیقت ا نسان است امری بسیط و غیر قابل تقسیم است.

ب) وجود من که در انسان است به خاطر مادی بودن ممکن الوجود است.

ج) وجود من که در شخصیت انسان است قابل ترکیب با روح انسان است.

د) حقیقت روح همان وجود انسان است.

30

«من» که حقیقت انسان است، چگونه امری باشد؟

الف. دو نیمه‌ای                      ب. مرکب                            ج. بسیط               د. قابل تجزیه

30

تمایز علوم نظری و عملی در چیست؟

الف. قوه شناخت                 ب. امکان شناخت              ج. ابزار شناخت               د. متعلق شناخت

31

آگاهی انسان نسبت به ذات خود از کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) علم حصولی       ب) علم حضوری          ج) عین الیقین           د) علم عملی

31

با کدام علم می توان بدون واسطه صورت و مفاهیم موجودات به آنها شناخت پیدا کرد ؟

الف.علم حضوری              ب. علم عقلی            ج. علم حصولی             د. علم نظری

31

شناخت واقعی امور معنوی نظیر غم و شادی و امید از چه طریق برای انسان میسر است؟

الف. علم حضوری                    ب. علم حصولی                     ج. تعریف لفظی                     د. تعریف به حد تام

31

قوای«حسی ، بویایی ،چشایی ، بینایی، ...» از ابزار های شناخت کدامیک از علوم زیر می‌باشد؟

الف) علوم حصولی               ب)علم حضوری       ج)علم عرفانی      د)علم شهودی

31

گاهی تعلق علم حضوری، خدا و امور متعلق به خداست که به آن ........ می گویند.

الف) معلومات عقلانی                ب) معلومات نقلی                  ج) شهود دنیایی             د) شهود عرفانی

32

کدام یک از موارد زیر جزء حکمت عملی به شمار می روند؟

الف.علوم عقلانی                 ب. علوم تربیتی               ج. الهیات                د. ریاضیات

32

تمایلاتی که با روح انسان سرشته شده است و هر انسانی ذاتاً از آن ها برخوردار است. مربوط به کدام بعد از ابعاد آدمی است؟

الف. شناختی                          ب. گرایشی                          ج. ادراکی                            د. روحی

32

کدام گزینه در شمار مجموعه معرفت یا حکمت عملی نمی باشد؟

الف. علوم تربیتی                     ب.علم حضوری                     ج. مکاتب تعلیم                     د. مکاتب تربیت

32

انسان با داشتن کدام‌یک از گرایش های زیر به عنوان موجودی متأله  یا دین‌ورز شناخته می‌شود؟

الف)گرایش های عرفانی                                 ب)گرایش های اصیل انسانی

ج)گرایش های حیوانی                                      د)گرایش های اساسی فکری

32

آنگاه که « محبت انسان به خدا» و « باید ها ونبایدها» مورد بحث قرار گیرد به ترتیب کدام مورد تحقق پیدا کرده است؟

1) بعد ادراکی در حوزه ی علمی ـ بعد گرایشی در حوزه ی نظری

2) بعد گرایشی در حوزه ی نظری ـ بعد ادراکی در حوزه ی عملی

3) بعد ادراکی در حوزه ی حکمت عملی ـ بعد گرایشی در حوزه ی انسانی

4) بعد گرایشی در حوزه ی انسانی ـ بعد ادراکی در حوزه ی حکمت عملی

42

از دیدگاه قرآن رابطه ایمان و معرفت کدام گزینه است؟

الف) ایمان مبتنی بر معرفت است.

ب) علم مبتنی بر معرفت است.

ج) معرفت مبتنی بر ایمان است.

د) هر کدام مقوله‌ای جدا از هم هستند و به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنند.

42

ایمان با معرفت چه نوع رابطه ای دارد؟

الف.جا معرفت باشد، ایمان هم هست.                           ب. ایمان هرچند بدون معرفت باشد، دارای اجر و ارج است.

ج. در اسلام، انسان باید نخست ایمان بیاورد تا بفهمد.         د. در اسلام، ایمان مبتنی بر معفت است.

42

کدام گزینه نادرست است؟

الف. جایگاه ایمان، قلب آدمی است.

ب. شناخت امور روحی چون امید، شادی از طریق علم حضوری میسر است.

ج. ایمان به معنای وثوق به چیزی یا کسی است.

د. با وجود معرفت و علم، ایمان ضرورتاً محقق می شود.

42

از دید گاه اسلام ایمان مبتنی بر چیست ؟

الف) حکمت         ب) عقل        ج) تسلیم         د)معرفت

42

خداوند ............ را که به معنای آرامش و اطمینان خاطر است، بر قلب مومنان نازل می فرماید تا از شک و تردید نجات دهد.

الف) ایمان                 ب) سکینه                   ج) نور                  د) رحمت

44

از نظر اسلام رابطه عقل و ایمان چگونه است ؟

الف) متباین هستند.           ب) متضاد هستند.         ج) مؤید یکدیگرند.             د) مخالف هم هستند.

44

در کدام دین، ابتدا باید علم و آگاهی داشت و سپس ایمان آورد؟

الف. مسیحیت                        ب. اسلام                             ج. همه ادیان الهی                  د. همه ادیان غیر الهی

44

آدمی چگونه به سعادت جاودانه  می رسد؟

الف. با عقل و دین                   ب. با علم و عقل                    ج. با علم و تجربه                    د. فقط با عقل

44

آیه شریفه«ان شرّ  الدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعلمون» در کدام حوزه از ایمان وارد شده است؟

الف.رابطه ایمان و معرفت            ب. رابطه ایمان و اختیار        ج. رابطه ایمان و عمل               د. رابطه ایمان و عقل

44

در کدام گزینه ایمان مبتنی بر معرفت است؟

الف. در اسلام                         ب. در مسیحیت                     ج. هر دو                             د. در یهودیت

45

روایات اسلامی ............. را حجت باطنی و راهنمای مومن می دانند.

الف) نبی                    ب) امام                       ج) دین                   د) عقل

48

نمود ظاهری ایمان چیست؟

الف. حکمت                 ب. نماز                      ج. معرفت              د. عمل

49

از دقت در آیه ی شریفه ی « قالت الاعراب منا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا» کدام مورد به نفی ایمان اعراب صحه می گذارد؟

1) رسوخ پیدا نکردن اسلام در قلب          2) رسوخ پیدا نکردن ایمان در قلب

3) عدم پایبندی به لوازم عملی ایمان        4) عدم پای بندی به لوازم عملی اسلام

50

تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش نشان از چیست؟

الف.ایمان                   ب. عقل                ج. اختیار                  د. شناخت

50

تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش، نشان از چه امری دارد؟

الف. وجود ایمان            ب.  وجود برزخ         ج. اختیار           د. آزادی

50

این که انسان قبل از هر عملی آن را بسنجد نشان از کدام گزینه دارد؟

الف. ایمان           ب. اختیار             ج. عقل                  د. تقبیح عقاب و تحسین پاداش

50

پاداش رفتار و تقبیح افعال و استحقاق عقاب در آیات قرآنی بیانگر چیست؟

الف )عقل             ب) اختیار              ج)عمل               د) ایمان

51

خداوند در قرآن به صراحت، کفر را مذمت می کتد، این امر دال برچه حقیقتی می باشد؟

الف. اجباری بودن کفر              ب. ناشی از جهل بودن کفر       ج. ناپسنده بودن کفر               د. اختیاری بودن کفر

51

متعلقات ایمان را به چه چیزهایی می توان باز گرداند؟

الف. معاد و نبوت           ب. توحید و ایمان به خدا           ج. معاد و امامت           د. نبوت، امامت و معاد

52

از میان متعلقات ایمان کدام یک، از اهمیّت ویژه ای برخورداند؟

الف.ایمان به خدا، ایمان به رسالت و ایمان به معاد              ب. ایمان به خدا، ایمان به معاد و ایمان به ملائکه

ج. ایمان به خدا، ایمان به امامت و ایمان به رسالت              د. ایمان به خدا، ایمان به معاد و ایمان به قرآن

52

عالم غیب از چه طریق درک می شود؟

الف. حس و شهود                    ب. حس و عقل                     ج. عقل و رؤیت قلبی              د. رؤیت حسی و قلبی

52

ارسال رسل ناشی از کدام صفت الهی است؟

الف. علم الهی                         ب. قدرت الهی                      ج. حکمت الهی                      د. عدل الهی

52

عالم غیب در برابر کدام عالم قرار می گیرد؟

الف. ظاهر                 ب. شهادت              ج. دنیا                   د. عرش

52

از میان متعلقات ایمان کدامیک اهمیت ویژه دارد و از اصول دین محسوب میشود

الف)ایمان به رسالت پیامبران                          ب) ایمان به معاد

ج)ایمان به خدا                                                   د) هر سه مورد

53

با رسیدن به مرتبه ایمان، هدف فرد چه خواهد بود؟

الف. رسیدن به مرتبه عصمت                    ب. رسیدن به مقام ولایت

ج. جز رضایت خدا هدفی ندارد                  د. رسیدن به مقام شهادت

53

برترین مرتبه ایمان چیست؟

الف. شهادت                  ب. عصمت                    ج. رضایت خداوند                  د. سعادت

53

معیار جدایی نگرش دینی از نگرش الحادی و مادی گرایانه چیست؟

الف. عالم غیب                        ب.عالم شهادت                      ج. عالم دنیا                          د. دنیا گرایی

53

بالاترین مرتبه ایمان چیست؟

الف.پیامبری                           ب. منصب امامت                   ج. داشتن چشم برزخی            د. رسیدن به درجه عصمت

59

آن دسته از فیلسوفان که اثبات وجود خدا را بی نیاز از دلیل می دانند، وجود خدا را چگونه تلقی می کنند؟

الف. غیر بدیهی                       ب. غیر فطری                       ج. بدیهی و فطری                  د. استدلالی و نظری

59

محور همه تعالیم الهی چیست؟

الف. روح آدمی                  ب. انسان شناسی                  ج. خدا شناسی                      د. خود شناسی

59

بدیهی و بی نیاز از دلیل وجود خدا در دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمانان به کدام گزینه تعبیر می شود؟

الف. فطری بودن وجود خدا

ب. موضوع محوری همه ادیان، وجود خداست.

ج. چگونه از چیزی که از وجودش به تو نیازمند است به تو استدلال کرد؟

د. استدلال در وجود خدا، مایه تنبه است.

59

محور همه تعالیم ادیان الهی .............. است.

الف) خداشناسی               ب) روح آدمی                 ج) اخلاقی متعالی                    د) معاد شناسی

60

از این راه با تأمل در خود، شناخت قبلی نسبت به خدا پیدا می کنیم؟

الف.عقلی          ب.  فلسفی        ج. انفسی         د. آفاقی

60

از دقت در آیه ی شریفه ی « افی الله شک فاطر السماوات و الارض» فهم کدام مورد مناسب تر است؟

1) اثبات واجب الوجود یک امر معقول است.

2) وجود خدا بدیهی و بی نیاز از دلیل و «فطری» است

3) شک و تردید را با قبول واجب الوجود تبدیل به یقین کن.

4) آفرینش زمین و آسمان نشانه ی قدرت پدید آور آن است.

61

شناختی که به خداوند متعال از راه تدبر در مخلوقات حاصل می شود، چه نوع شناختی است؟

 الف. سیر در آفاق               ب. سیر در انفس         ج. شناخت از راه فطرت                د. شناخت حصولی و حضوری

61

آیه شریفه « سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق » اشاره به کدام برهان در خصوص اثبات خداوند دارد؟  (با توجه به پاورقی)

الف) برهان حکمت               ب) برهان عدالت              ج) برهان هماهنگی               د) برهان فطرت

62

ویژگی های فطرت کدامند؟

الف.همگانی و ثابت اند.                          ب. در یادآوری و جهت دادن، نیاز به آموزش و استدلال ندارند.

ج. در شدت و ضعف یکسانند.                   د. ممکن است در هر برهه ای از تاریخ اقتضایی داشته باشند.

62

کدام یک از موارد زیر از ویژگی های امر فطری نیست؟

الف.همواره ثابت اند.                                  ب. نیاز به تعلیم و تعلم ندارد.

ج. در همه افراد آن نوع یافت می شود.             د. در هر برهه ای از تاریخ یک اقتضای خاص دارند.

62

کدام گزینه از ویزگی اصلی تعریف فطری بودن یک امر نمی باشد؟

الف.نیاز داشتن به تعیلم و تعلم         ب. یافت شدن در همه افراد          ج. ثابت بودن              د. هدفدار بودن

62

آیه شریفه « فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله » اشاره به کدام ویژگی از ویژگی های امور فطری دارد؟

الف) در همه افراد آن نوع یافت می شوند               ب) همواره ثابت اند

ج) نیاز به تعلیم ندارند                                       د) در ذات همه است

64

آیه شریفه « افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت » اشاره به کدام برهان دارد ؟

الف) برهان هماهنگی               ب) برهان فطرت                ج) برهان نظم                د) برهان عدالت

68

انگیزه فاعل برای انجام کار جزء کدام یک از علت‌ها است؟

الف) علت غاعلی           ب) علت صوری            ج) علت غایی          د) علت مادی

68

دو اصطلاح علت فاعلی کدامند؟

الف.فاعل مادی و فاعل غایی       ب. فاعل طبیعی و صوری          ج. فاعل الهی و مادی              د. فاعل طبیعی و الهی

68

به موجودی که با وجود آن ، تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند، چه می گویند؟

الف. علت تامه                         ب. علت ناقصه                     ج. معدات                              د. شرط

68

انگیزه فاعل برای انجام کار را در اصطلاح علل چهار گانه چه می گویند؟

الف. مادی             ب. غایی                     ج. فعلی                د. صوری

68

فاعلی که معلول را پدید می آورد و آن که منشاء دگرگونی اجسام است، به ترتیب چه فاعلی است؟

الف. فاعل طبیعی- فاعل الهی        ب. فاعل الهی- فاعل طبیعی     ج. علت صوری- علت غایی     د. علت فاعلی- علت مادی

68

این تعریف متعلق به کدام یک از علل است؟ 

«موجودی که با وجود آن تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کنند» 

الف.علت فاعلی                 ب. علت ناقصه              ج. علت صوری              د. علت تامه

68

از مصادیق این علت، صورت نباتی است؟

الف.علت فاعلی       ب. علت صوری         ج. علت نباتی         د. علت مادی

69

موجودی که محدودیت زمانی ومکانی درد حتما فقر وجودی دارد.این جمله دلیل بر چیست؟

الف) دلیل امتناع تسلسل است               ب) دلیل معلولیت عالم است

ج) تعریف علت تامه است                    د) تعریف ممتنع الوجود است.

70

صفت های «محدویت مکانی ندارد» و «حالت او تغییر نمی یابد» به کدام برهان خداشناسی اشاره دارد؟

الف. علیت        ب.  نظم          ج. فطرت         د. هدفمندی

71

این که جهان، علت برای ایجاد خودش باشد، چه نوع شناختی است؟

الف. محال بودن تسلسل          ب. محال بودن دور           ج. حدوث عالم              د.  قدم عالم

71

چرا نمی توان پذیرفت این جهان علت خودش باشد؟

الف.چون دور محال نمی باشد.                             ب. چون اجتماع متناقضین می شود.

ج. تسلسل علل تا بی نهایت شدنی است.                 د. چون بدیهی است.

71

هر گاه موجودی متوقف بر خودش باشد این امر به چه چیز منتهی می شود؟ و اصلاحاً چه نام دارد؟

1) ارتفاع متضادین ـ دور                                          2) ارتفاع متضادیتن ـتسلسل

3) اجتماع متناقضین ـ تسلسل                                   4) اجتماع متناقضین ـ دور

72

آیه شریفه «ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون» چه چیز را در می‌کند؟

الف) دور          ب) تسلسل                 ج) علت فاعلی          د) موارد ا لف و ب

75

کدام مورد از عناصر اصلی مفهوم نظم نیست؟

الف. طراحی و برنامه ریزی         ب. منفعت سنجی                  ج. سازماندهی                        د. هدفمندی

75

در مجموعه منظم، کدامیک از گزینه‌های زیر عنصر سازنده مفهوم نظم محسوب می‌شود؟

الف)هدف مندی                                   ب)سازماندهی حساب شده

ج)طراحی وبرنامه ریزی دقیق                   د)هر سه مورد

76

کدام برهان از براهین اثبات وجود خدا به دو صورت برهان هدفمندی و برهان هماهنگی طرح می گردد؟

الف. برهان حرکت                    ب. برهان حکمت                  ج. برهان نظم                         د. برهان امکان و وجوب 

79

از آیه« لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» از چه شکل برهانی برای اثبات خداوند استفاده شده است؟

الف.برهان نظم                        ب. برهان هماهنگی                ج.  برهان خلف                     د. برهان علّی

86

آنان که صفت خدا را زائد برذات او می دانند چه کسانی هستند؟

الف. نسبی گرایان                    ب. اهل تعطیل                      ج. اهل تشبیه                       د. مادی گرایان

89

فلسفه خلقت انسان وجنّیان چه بوده است؟

الف) عبادت                                            ب) لذت بردن

ج) کارهای خدا بدون فلسفه وحکمت             د) همزیستی مسالمت آمیز

89

فلسفه خلقت انسان و جنیان چه بوده است؟

الف. شناخت خدا           ب. شناخت خود           ج. عبادت                  د. بلوغ این دو موجود

91

کتاب تجرید الاعتقاد نوشته چه کسی است؟

الف) خواجه نصیر الدین طوسی           ب) خواجه نظام الملک

ج) شهید مطهری                     د) ابن سینا

 

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک