فـــلـــســــفـــه


+ سوالات متن درس دین وزندگی سال سوم

سوالات متن درس دین و زدگی سال سوم


 

 

 

سؤالات متن درس دین و زندگی سال سوم

گردآورنده :

داریوش بابائیان

 

سؤالات متن درس اول

 

۱ـ نیازهای بنیادین انسان را نام ببرید ؟

۲ـ نیازهای بنیادین انسان باهم پیونددارند.      ص                   غ         

۳ـ منظور از درک هدف زندگی بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۴ـ همه ما از اضطراب و تشویش نگرانیم . این موضوع کدام نیاز را در وجود ما بیان می کند؟

۵ـ منظور از درک درست از آینده خویش بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۶ـ عکس العمل ما در مقابل درجا زدن و تکرار احساس نیاز به کدام اصل را در ما اثبات می کند ؟

۷ـ این باور که انسان نیاز به جامعه ای عدالت جو دارد چه آثاری از خود به جا می گذارد ؟

۸ـ کشف راه درست زندگی را به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان توضیح دهید؟

۹ـ چرا گفته می شود کشف راه درست زندگی جامع تمامی نیازها ی بنیادین انسان است ؟

۱۰ـ کدام نیازجامع همه نیازهای انسان است؟

الف)داشتن جامعه عدالت جو                              ب) داشتن امنیت خاطر

ج)داشتن هدفی والا                                       د)داشتن راه صحیح زندگی

 

۱۱ـ پاسخ به سؤالات اساسی انسان چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

۱۲ـ (هر پاسخ به سؤالات اساسی باید جامع و شامل باشد )در این مورد توضیح دهید .

۱۳ـ هرپاسخ مشکوک به نیازهای بنیادین نیازمند............... است.

۱۴ـ  آیا می توان برای هر نیاز پاسخی جدا و مستقل از نیازهای دیگر تدارک دید ؟ توضیح دهید .

۱۵ـ چه هنگام دستگاه تفکر و اندیشه ما حکم قطعی  و مطمئنی ارائه خواهد داد ؟

۱۶ـ اگردرموضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص دراختیارعقل قرارگیرد.....

الف)عقل نمی تواندهیچ حکمی بدهد                ب)عقل،حکم مشکوک می دهد

ج) عقل به حکمی کامل وجامع نمی رسد           د) حکم عقل غلط وگمراه کننده است

 

 

سؤالات متن درس دوم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف)ربنا الذی اعطی کلَّ یءٍخَلقه ثمَّ هدی.

ب) الَّذی خَلَقَ فَسَوّی والَّذی قدَّرَ فهَدی.

 

۲ـ وقتی فرعون ازموسی پرسید(پروردگارتوکیست)موسی چه گفت؟

۳ـ حکمت الهی ایجاب می کندکه هیچ موجودی .................... خلق نشود.

۴ـ خداوندخالقی است حکیم یعنی .........................................................

۵ـ هریک ازآیات وعبارات سمت راست رابه پاسخ صحیح درقسمت چپ وصل کنید.

خداوند هرموجودی راکه می آفریندهدایت می کند.                     پیروی آگاهانه

الذی خلق فسوی                                                                             هدایت خاص

هدایت موجودات باساختمان وجودی آن هاتناسب دارد.                               نظم

ولاتقف مالیس لک به علم                                                                    هدایت عام

 

۶ـ ارتباط هدایت و هدف را بیان کنید ؟

۷ـ هدایت یک اصل.................... درنظام خلقت است.

۸ـ در مورد تناسب بین خلقت و هدف ( یا هدایت ) توضیح دهید

۹ـ چه عاملی باعث تمایز بین انسان با موجودات دیگر شده است ؟

 

۱۰ـ حجت آشکارخدابربندگان عقل انسان هااست.    ص                  غ             

۱۱ـ اشاره قرآن به توانائی تفکر انسان به چه عناوینی در قرآن یاد شده است ؟

۱۲ـ وسیله فهم پیام الهی ........... است.

۱۳ـ درمعارف قرآن ازآن به حجت پنهان یادشده است.

الف) عقل                       ب)انبیاء               ج) حکمت               د)علم

۱۴ـ معارف وحقایق دینی درپرتوچه چیزی شناخته می شود.

الف) عبادت وبندگی        ب) عقل وتعقل        ج)علم ودانش       د)قرآن وحدیث

 

 

سؤالات متن درس سوم

 

۱ـ معنی فطرت در لغت واصطلاح چیست؟

۲ـ ویژگی های فطری انسان (مشترک) را نام برید؟

۳ـ چراخداوندبرای همه انسان ها یک دین واحد ارسال کرده است؟

۴ـ چهارمورداز محور های اصلی برنامه ی پیامبران را بنویسید؟

۵ـ علل آمدن پیامبران را نام ببرید؟

۶ـ پیام آیه زیررابنویسید.

وماارسلنامِن رسولٍ الّابِلِسانِ قَومِه لِیبیِّنَ لهُم .

 

۷ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)انَّ الدّینَ عنداللهِ الاسلامُ.

ب) وَمَن یَکفُربآیاتِ اللهِ فاِنَّ اللهَ سریعُ الحسابِ.

 

۸ـ کدام موردجزء محورهای اصلی برنامه های پیامبران نیست؟

الف)عبادت وبندگی خدا                      ب) دنیاگریزی وآخرت گرایی              

 ج) برپایی نظام عادلانه اجتماعی           د)ایمان به خدای یگانه

۹ـ یکی ازعلل آمدن پیامبران متعدد ( پایین بودن سطح درک انسان های اولیه است) آن راتوضیح دهید؟

۱۰ـ چگونه حفظ قران ازتحریف ،دلیلی برای ختم نبوت است؟

۱۱ـ آیا تعدد پیامبران به معنای تعدد واختلاف در دین واصول دعوت آنان است.؟

۱۲ـ چرا تعلیمات پیامبران پیشین به فراموشی سپرده می شد ؟

۱۳ـ پیامبران تبایغی چه کسانی بودند

۱۴ـ ابتدائی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعه کتابت باعث بوجود آمدن چه مشکلی شده بود ؟

 

۱۵ـ اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد با یک مثال توضیح دهید؟

 

۱۶ـ تبلیغ دائم و مستمر چه تأثیری در یک دعوت دارد ؟

۱۷ـ لازمه استقراروماندگاری یک دعوت ....................... است.

 

۱۸ـ تعددپیامبران به معنای تعدد دردین است. ص                      غ          

۱۹ـ ویژگی های پیامبران را نام ببرید؟

۲۰ـ اگرپیامبری دردریافت وابلاغ وحی معصوم نباشد چه مشکلی پیش می آید؟

۲۱ـ مصونیت پیامبر از کناه به چه صورعت است ؟آیا یک مانع بیرونی پیامبران را از ارتکاب گنا ه باز می دارد یا خود به اختیار به سمت گناه می روند؟

۲۲ـ از تعبیر « خاتم النبیین » د رآیات قرآن چه برداشتی دارید ؟

۲۳ـ چهار دلیل برای امدن پیامبر خاتم وجود دارد آنها را نام ببرید .

۲۴ـ چرا قرآن کریم از تحریف محفوظ ماند.؟

۲۵ـ وجود امامان معصوم یکی دیگر از دلایل خاتمیت است در این مورد توضیح دهید .

 

۲۶ـ یک عامل بیرونی پیامبران رااز ارتکاب به گناه وخطابازمی دارد.

   ص              غ     

۲۷ـ امامان همه مسئولیت های پیامبرراجز .................................... به عهده دارند.

۲۸ـ دین اسلام منطبق با نیازهای متغیر زمان است تا بتواند  تمام نیازهای انسانها را پاسخگو باشد برای این منظور چه پیش بینی هایی را در نظر گرفته است ؟

۲۹ـ چگونه می توان با مراجعه به قرآن وسیره سنت پیشوایان دین به سوال ها ونیاز های جوامع در همه دوران ها پاسخ داد.؟

۳۰ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن چگونه به عنوان راهی برای پاسخ گویی به نیازهای زمان در نظر گرفته شده است ؟

۳۱ـ قاعده " لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام" یعنی چه ؟ با مثال توضیح دهید؟

۳۲ـ کدام مورد،ازویژگی دین اسلام که سبب (انطباق آن بانیازهای متغیرزمان می شود)نیست؟

الف) دادن اختیارات خاص به حاکم اسلامی      ب) تقدم شکل وظاهربرروح ومعنا

ج) وضع اصول وقواعدکلی                    د)توجه به نیازهای ثابت وپایدارانسانی

 

 

سؤالات متن درس چهارم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف)فاِن لم تفعلوا ولن تفعلوا

ب) وادعوا شهداء کم مِن دون الله اِن کنتم صادقین

ج) فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه  وادعوا شهداء

 

۲ـ پیام آیه زیررابنویسید.

فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه وادعوا شهداء مِن دون الله اِن کنتم صادقین.

 

۳ـ دو ویژگی ممتاز قرآن کریم را نام ببرید .

۴ـ معجزه را تعریف کنید.

۵ـ انبیاءالهی حقانیت خودراازطریق .............. به مردم ثابت می کردند.

۶ـ بعضی از معجزات حضرت موسی(ع) وعیسی(ع) را بویسید

۷ـ تحدی ،اعجاز قرآن را چگونه اثبات می کند ؟

۸ـ از کجا می توان پی برد که قرآن دلیل حقانیت پیامبر اسلام (ص) است؟

 

۹ـ کتاب های قبلی پیامبران جزو معجزات ان ها محسوب می شد. ص                 غ     

۱۰ـ جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید؟

۱۱ـ رسایی درمعناباوجودایجازواختصارمربوط به کدام جنبه اعجازقرآن می باشد؟

الف) اعجازلفظی                            ب) اعجازمعنوی     

  ج) اعجازمحتوایی                          د) اعجازعلمی

۱۲ـ نشانه های لفظی وظاهری قرآن را بنویسید

۱۳ـ منع گوش دادن به آیات قرآن از طرف مشرکان ببیشتر  به کدام جنبه اعجاز قرآن اشارت دارد؟

۱۴ـ نشانه های محتوایی ومعنایی قرآن را نام ببرید؟

۱۵ـ توضیح دهید قرآن در عین نزول تدریجی دارای انسجام درونی است، یعنی چه؟

۱۶ـ اگر آیات قرآن از جانب غیر خدا بود در آن کدام مشکل بروز می کرد ؟ این نکته به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد ؟

۱۷ـ چرا قرآن تحت تاثیر فرهنگ وعقاید زمانه قرار نگرفت؟

۱۸ـ فرهنگ عربستان که آمیخته ای از خرافات و عقاید نادرست بود با  قرآن کریم  چگونه برخورد کرد ؟

۱۹ـ جامعیت وهمه جانبه بودن قران را توضیح دهید؟

 

۲۰ـ «قرآن فقط از امور معنوی و رابطه ی انسان با خدا سخن نمی گوید بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان و ارتباطات  اجتماعی نیز سخن می گوید » از این مطلب چه برداشتی دارید ؟

 

۲۱ـ تازگی وشادابی دائمی قرآن یعنی چه؟

۲۲ـ قرآن راباآثاردیگردانشمندان ازدوجهت مقایسه کنید؟

 

 

سؤالات متن درس پنجم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف) یتلواعلیهم ءایاته وَیُزکّیهم ویُعلِّمهُم الکتابَ وَالحکمة

ب) وَمَن یَعصِ الله وَرسوله فقدضلالاً مبیناً.

 

۲ـ برنامه هدایت الهی ورسالت پیامبر جند قلمرو را در بر می گرفت؟ آنها را نام ببرید .

 

۳ـ رسالت رسول خدا(ص)فقط دریافت وابلاغ وحی به مردم بود.ص                 غ     

۴ـ کاتبان وحی وحافظان وحی چه کسانی بودند؟

۵-(( حضرت رسول اکرم ( ص) آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون کم و زیاد به مردم می رساند ))این موضوع مربوط به کدام یک از قلمروهای رسالت ایشان می باشد .

۶ـ تنظیم وتدوین آیات وسوره های قرآن کریم توسط چه کسانی انجام می گرفت؟

۷ـ به نویسندگان وحی ............و به حفظ کنندگان آیات قرآن .............می گویند .

۸ـ اولین وبرترین کاتب وحافظ وحی ........................ بود.

۹ـ در عصر پیامبر وظیفه تفسیر وتبیین قرآن کریم بر عهده ی که بود؟

۱۰ـ اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی چیست؟

۱۱ـ اولین وبزرگترین معلم قرآن .......................... بوده است.

۱۲ـ ولایت ظاهری پیامبر را توضیح دهید.؟

۱۳ـاز جامعیت دین اسلام چگونه پی به ولایت ظاهری حضرت رسول اکرم ( ص) می بریم ؟

۱۴ـ امام با قر (ع) چه چیز هایی را به عنوان پایه های استواراسلام معرفی کرده است؟

۱۵ـ براساس روایت معصومین مهم ترین پایه اسلام چیست؟

الف) نماز                  ب) روزه                   ج) ولایت                د) زکات

 

۱۶ـ جامعه عدالت جو چگونه امکان تحقق دارد ؟ از این موضوع در رابطه با گستره رسالت رسول اکرم (ص) نتیجه بگیرید ؟

۱۷ـ چرا اطاعت از دستورهای خداوند یا کسانی که او معین کرده است ضروری وواجب است؟

۱۸ـ اجرای هر قانون و پیروی از هر کس چه هنگام صحیح می باشد ؟

۱۹ـ طاغوت کیست ومراجعه به او چه حکمی دارد؟

۲۰- بالاترین و برترین مقام پیامبر اسلام (ص)چیست ؟ توضیح دهید .
۲۱ـ ولایت اختصاصی  خداوند شامل چه کسانی می شود؟

۲۲ـ چه کسانی می توانند ولایت معنوی پیامبر را درک کنند؟

۲۳ـ آیا نقش پیامبر از نقش فرشتگان رفیع تر است؟

 

سؤالات متن درس ششم

 

۱ـ آیه شریفه (یاایهاالذین ءامنوا اطیعوا الرسول واولی الامرمنکم) راترجمه کرده وپیام آن رابنویسید؟

۲ـ کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ایشان ادامه نمی یابد؟ چرا؟

۳ـ راه حل دین اسلام برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در همه زمانها چیست ؟

۴ـ چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود بلکه بیش ترهم می شود ؟

۵ـ چرا باید امام از همه ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) برخوردار باشد ؟

۶ـ تنها کسی که می تواند امام را تعیین کند کیست؟ واز چه طریقی این کار را انجام می دهد ؟

۷ـ ییامبراکرم ازمرگ چه کسی به مرگ جاهلیت تعبیرکرده است؟

۸ـ پیامبراکرم(ص)درموردضرورت شناخت امام عصر چه فرموده است؟

۹ـ به راههای تعیین امام از طریق قرآن فقط اشاره کنید .

۱۰ـ چگونه از آیه ی ولایت برای تعیین امامت حضرت علی ( علیه السلام) استفاده می شود؟

۱۱ـ آیه ولایت رانوشته وترجمه کنید؟

۱۲ـ آیه تطهیر رانوشته وترجمه کنید؟

۱۳ـ عبارات سمت راست رابا کشیدن خط به پاسخ های درست درسمت چپ وصل نمایید.

من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة                   ولایت علی(ع)

حدیث منزلت                                                                                    ضرورت شناخت امام

انماولیکم الله ورسوله                                                                         جانشینی علی(ع)

 

۱۴ـ پیامبر اسلام (ص) در پاسخ ام سلمه که تقاضای ورود در جمع خاندان پیامبر اسلام (ص) را داشت چه فرمود ؟ از این موضوع استفاده کنید و امامت پس از رسول خدا را ثابت کنید ؟

۱۵ـ حدیث جابردلالت برکدام موردزیردارد؟

الف)امامت دوازده گانه                                        ب)رهبری ولی فقیه      

   ج)احترام به عترت                                           د)ولایت علی (ع)

 

۱۶ـ رسول خدادرپاسخ جابر درباره اولوالامرچه فرمود؟

۱۷ـ از حدیث منزلت استفاده کنید و امامت حضرت علی (ع)‌را بلافاصله پس از پیامبر اسلام (ص) مشخص نمائید.

 

۱۸ـ من کنت مولاه  .................................

الف)این حدیث راتکمیل نمایید؟

ب)آنراترجمه کنید؟

ج)حدیث ازکیست؟

د)درچه واقعه ای بیان شده وبه چه امری اشاره می کند؟

 

۱۹ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)اِن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر

ب)بمااُنزل الیک وماانزل من قبلک

ج) ویریدُالشیطانُ اَن یُضِلَّهم ضلالاًبعیداً

           

سؤالات متن درس هفتم

 

۱ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)هذابیان للناس وهدی وموعظة للمتقین

ب) ولیعلم الله الذین ءامنوا ویتّخذ منکم شهداء والله لایحب الظالمین

 

۲ـ بعدازرحلت پیامبر(ص)چه انحرافی درجامعه اسلامی رخ داد؟

۳ـ حضرت علی(ع)چه مدتی حکومت ورهبری رابرعهده داشت؟

الف)پنج سال ونه ماه                                          ب)چهارسال ونه ماه

ج)۱۲سال                                                        د)۲سال

۴ـ مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا(ص) مسلمانان را تهدید می کرد چه بو د؟

 

۵ـ درفرهنگ دینی نظام حکومت اسلامی برمحورامامت استواراست. 

   ص                   غ      

۶ـ چه کسی و در چه سالی خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد؟

الف) معاویه - سال چهلم                           ب) کعب الاحبار - سال دهم          

 ج) یزید-  سال شصت هجری                    د ) معاویه - سال دهم هجری

۷ـ چهارموردازآثارسوء ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبررابنویسید؟

۸ـ مهمترین مسائل ومشکلات اجتماعی وفرهنگی عصر پس از پیامبر اکرم (ص) چه چیزهایی بود؟

۹ـ نقش علمای اهل کتاب رادرتحریف اندیشه های اسلامی بعدازرحلت پیامبربیان کنید؟

۱۰ـ معرفی رسول اکرم (ص) به عنوان اسوه پاسخ به کدام یک از نیازهای مردم می باشد ؟

۱۱ـ پیامبرخدا(ص)حکومتش رابرپایه ........................بناکرد.

۱۲ـ معیاربرتری درحکومت رسول(ص) چه بود؟

 

سؤالات متن درس هشتم

 

۱ـ آیه زیرراترجمه کرده وپیام آنرابنویسید؟

قل لااسا لکم علیه اجرا الاالمودة فی القربی.

 

۲ـ امامان در شرایط سخت حکومت ها ی جائر زمان چگونه مسئولیتهای خود را انجام می دادند ؟

۳ـ مسئولیت های سه گانه مقام امامت کدامند؟

۴ـ ائمه اطهاربرای تحقق مسئولیت مرجعیت علمی خودچه اقداماتی انجام دادند؟

 

۵ـ تعلیم وتفسیرقرآن کریم ازابعادمرجعیت علمی امامان است.ص                      غ     

۶ـ حفظ سخنان وسیره پیامبر(ص)ازابعاد.......................ائمه اطهاراست.

۷ـ وجود کتابهایی چون نهج البلاغه و غررالحکم و صحیفه سجادیه و کافی و تهذیب و استبصار و...نشانه چیست ؟

۸ـ کتاب(غررالحکم ودررالکلم)ازکیست؟

الف)امام صادق(ع)        ب)امام سجاد(ع)       ج)امام علی(ع)         د)امام باقر(ع)

 

۹ـ هریک ازکتب زیرمتعلق به کیست؟

صحیفه سجادیه                                               تهذیب

کافی                                                            استبصار

من لایحضره الفقیه

۱۰ـ چرا امامان با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند ؟

۱۱ـ امامان علیهم السلام در مبارزه با حاکمان از اصولی پیروی می کردند .آنها را نام ببر ید ؟

۱۲ـ از نظر امامان راه رهایی از دست حاکمان طاغوتی چیست ؟

۱۳ـ ائمه اطهارمعتقدبودندکه عامل اصلی حکومت جباران وستمگران ...................... است.

۱۴ـ تقیه را تعریف کنید ؟

۱۵- اصل تقیه که یکی از شیوه های مبارزه با حاکمان می باشد از زمان کدام معصوم آغاز شد؟

الف – پیامبر اسلام                           ب – امام سجاد (ع)     

 ج – امام صادق (ع)                        د – امام باقر(ع)

 

۱۶ـ ولایت معنوی امام بر چه کسانی تأثیر گذار است ؟

۱۷ـ مقام ومنزلت انسان های بافضیلت ناشی ا ز چیست ؟

۱۸ـ ائمه اطهار با برخورداری از ...............تلاش کردند چهره ی واقعی اسلام را به نمایش بگذارند .

۱۹ـ از روش های متفاوت ائمه اطهار چه درسی می گیریم ؟

۲۰ـ اسوه قرار دادن ائمه اطهار باید با .............................................آنان همراه باشد .

 

سؤالات متن درس نهم

 

۱ـ حضرت مهدی(عج) دوازدهمین امام درنیمه .............. سال ................. درشهر..............  متولدشد.

۲ـ امام حسن عسگری (ع) در ارتباط با امام مهدی (عج) چه وظایفی بر عهده داشتند ؟

۳-غیبت صغری .............. سال طول کشید.

۴ـ نواب اربعه چه کسانی هستند؟

۵ـ علت غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیست ؟

۶ـ سبب اصلی محرومیت مردم ازوجودحضرت حجت(عج)چیست؟

۷ـ آیه شریفه(انّ الله لایُغیِّرمابِقومٍ حتّی یُغیّروامابِاَنفسهم)پیرامون کدام موضوع بحث وگفتگومی کند؟

الف)سنت های حاکم برجامعه                                   ب)استمرارامتحان الهی

ج) نعمت های بی پایان الهی به مردم                           د)هوی وهوس مردم

۸ـ غیبت در مقابل کلمه ظهور است یا حضور ؟ توضیح دهید .

۹ـ امیرالمؤمنین علی (ع) حضور امام (عج) را در جامعه چگونه بیان می نماید ؟

۱۰ـ امام مهدی (عج) غیبت خود را چگونه توصیف می کند؟

۱۱ـ بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو....................... می باشد .

۱۲ـ حفاظت و یاوری امام زمان (عج) از چه راههایی انجام می شود ؟

۱۳ـ چه شرایطی برای ظهور امام زمان (عج) لازم است ؟

۱۴ـ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله )می فرماید:مًثًل ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مًثًل .........................است .

۱۵ـ چه تعدادازیاران امام زمان (عج) اززنان هستند؟

الف) ۴۰                ب)۱۳               ج)۵۰                د)۱۲

 

 

 

۱۶ـ هسته مرکزی یاران امام زمان ،سیصدودوازده نفربه تعدادیاران پیامبر(ص)درجنگ بدرهستند. ص                       غ     

۱۷ـ امام صادق (ع) ویژگیهای یاران امام عصر (عج) را چگونه بیان می کند ؟

۱۸ـ چگونه می توان به استواری ، پاکی ، ساده زیستی ، عفت ، وفای به عهد ، صداقت ، پولاد دلی ، ... که از ویژگیهای یاران امام غایب است دست یافت ؟

 

سؤالات متن درس دهم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف)هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق

ب)ونجعلهم ائمةً ونجعلم الوارثین

 

۲ـ اعتقاد به منجی در زندگی روزمره انسانها چه تأثیری می گذارد ؟

۳ـ عقیده به موعودو................... دراسلام وبه خصوص در ................... اعتقادی عمیق واستواراست.

۴ـ نتیجه نهایی مبارزه حق وباطل چیست ؟

۵ـ اعتقاد یهود و مسیحیان و زرتشتیان را در مورد آمدن منجی بنویسید.

۶ـ عقیده مسلمانان اهل سنت درموردمنجی آخرالزمان رابنویسید؟

۷ـ اعتقادشیعه درموردمنجی موعودچیست؟

۸ـ معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) چه فوایدی دارد ؟

۹ـ آیا طولانی بودن عمر امام (عج) از نظر عقلی قابل قبول هست یا نه ؟ توضیح دهید .

۱۰ـ انتظار چیست ؟

۱۱ـ انتظار در شخص منتظر چه تأثیری دارد ؟

۱۲ـ ویژگی های جامعه منتظررابیان کنید؟

۱۳ـ پویایی جامعه شیعه به چه عواملی بستگی دارد ؟

۱۴ـ دردوره غیبت چه مسئولیت هایی برعهده منتظران قراردارد؟

۱۵ـ چرا عصر غیبت عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست؟

۱۶ـ آنان که در عصر غیبت خود را آماده ظهور نکرده اند در زمان ظهور چه عکس العملی دارند؟

۱۷ـ پیروی  و تبعیت از امام در زمان غیبت به کدام جنبه زندگی اختصاص دارد ؟

۱۸ـ طبق فرمایش امام علی(ع)محبوب ترین کارهانزدخداوند.................است.

۱۹ـ برترین اعمال درزمینه قیام وانقلاب حضرت مهدی کدام است؟

الف)تشکیل حکومت اسلامی                                              ب)انتظارفرج

ج)همدردی باضعفا                                                          د)اجتهاددراحکام

 

سؤالات متن درس یازدهم

 

۱ـ غیبت صغری و غیبت کبری  را تعریف کنید .

۲ـ ولایت معنوی امام درعصرغیبت چگونه اعمال می شود؟

۳ـ پاسخ دادن به مسائل جدید در عصر غیبت چگونه انجام می پذیرد ؟

۴ـ آیا مسؤلیتهای امام در دوره غیبت تعطیل می شود یا به گونه ای دیگر ادامه می یابد ؟

۵ـ تفقه به چه معنی است؟فقیه کیست؟

۶ـ در عصر غیبت بنا به فرمان امام عصر(عج) مرجعیت علمی و ولایت ظاهری مسلمانان چگونه انجام می گیرد؟

۷ـ در عصر غیبت مقام مرجعیت علمی در شکل ........................ادامه می یابد.

۸ـ درعصرغیبت حکومت اسلامی درچهارچوب ..................... استمرارپیدامی کند.

۹ـ امام کاظم (ع) فقیه را چگونه معرفی کرده است ؟ مرگ آنها را با چه برابر دانسته است ؟

۱۰ـ در عصر غیبت وظایف مربوط به امام عصر با تکیه بر دو پشتوانه به فقها سپرده می شود آن دو پشتوانه چیست؟

۱۱ـ امام عصر در مورد رویدادهای جدید عصر غیبت به اسحاق بن یعققوب چه راه حلی را پیشنهاد کردند ؟

۱۲ـ وظیفه فقیهان در مسؤلیت مرجعیت علمی چیست ؟

۱۳ـ امام صادق (علیه السلام)  چه ویژگیهایی رابرای مرجع معرفی می کند ؟

۱۴ـ برای شناخت متخصص در دین چند راه وجود دارد ؟ کدام راه آن مطمئن تر است ؟

۱۵ـ (انتخاب آگاهانه مرجع نه تنها حق هر فرد بلکه وظیفه اوست )در مورد این جمله توضیح دهید ؟

۱۶ـ آن چه درانتخاب مرجع تقلیدنقش اساسی دارد.................وتقوای اوست.

۱۷ـ تقلیدیعنی مراجعه افرادی که دراحکام دینی متخصص نیستندبه متخصصان دینی.

 

ص                        غ     

 

سؤالات متن درس دوازدهم

 

۱ـ ولی فقیه چگونه برگزیده می شود؟

۲ـ یکی ازشرایط رهبری مقبولیت است دراین باره توضیح دهید؟

۳ـ حکم رهبری که مشروعیت نداردحکمی طاغوتی است وپیروی وتبعیت ازان حرام است.

 

ص                       غ     

۴ـ آیا اگر فقیه شرایط مربوط به رهبری را نداشته باشد نیابت از امام زمان را می تواند داشته باشد ؟توضیح  دهید .

۵ـ میان انتخاب ولی فقیه ومرجع چه تفاوتی وجوددارد؟

۶ـ یکی بودن ولی و مرجع چه آثار مثبتی دارد ؟

۷ـ اگررهبری جامعه ومرجعیت علمی یکی نباشدآیامشکلی پیش می آید؟

۸ـ دمکراسی رایج درجهان هدف خودراتأمین ............................ مردم قرارداده است.

۹ـ براساس دیدگاه قرآن ،هدف اصلی حکومت اسلامی چیست؟

۱۰ـ دلیل موفقیت حکومت اسلامی آنگاه که با معیارها و ضوابط تعیین شده تشکیل شود ،چیست ؟

۱۱ـ سفارشهای حضرت علی (ع) به مالک اشتر را ارزیابی کرده و علت هر سفارش را بنویسید.:

الف- چرا باید با همه شهروندان دوست و مهربان باشد ؟.         

ب- برای جلوگیری کردن ازتکبر و خود بزرگ بینی چه راه حلی را پیشنهاد داده است ؟                         

ج-دوست داشتنی ترین چیزها باید سه شرط داشته باشد .آنها رانام ببرید؟

د-اهل عیب جویی را از خود دور کن زیرا.............................

رـ چرا مهربانی و محبت رهبر باید شامل حال همه ی افراد جامعه باشد؟                           

۱۲ـ محور وحدت ملی،همبستگی اجتماعی واستقلال کشورکدام مورد است؟

الف)ولی فقیه             ب)حضورمردم         ج)ریاست جمهوری           د)قانون

۱۳ـ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای مظاهر (نشانه های حضور ، رأی و اراده مردم چیست ؟       

۱۴ـ تشکیل حکومت اسلامی چگونه با حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) مرتبط می شود ؟

 

سؤالات متن درس سیزدهم

 

۱ـ پیام آیه شریفه(واصطنعتک لنفسی) پیرامون چه موضوعی است؟

۲ـ خداوندمتعال بهای وجودانسان راچه می داند؟

۳ـ چرا انسان کریم از انجام گناه پروا دارد؟

۴ـ چرا انسان کریم در صدد کوچک کردن دیگران نیست ؟

۵ـ تمایلات انسان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

۶ـ تمایلات علی را................. وتمایلات دانی را................. نامیده اند.

۷ـ مثالی بزنید که در آن مبارزه خود دانی و خود عالی را به تصویر بکشد .

۸ـ حدیث (عظم الخالق فی انفسهم فصغرمادونه فی اعینهم)دروصف چه کسانی است؟

الف)انسان های باکرامت                                               ب) خداشناسان       

ج) انسان های باشرافت                                                د) موارد الف وج

 

۹ـ پیام این آیه چیست ؟ ( مَن کانَ یُریدُالعِزَّة فَلِلّهِ العِزَّةُ )

۱۰ـ ترجمه ی آیه ی شریفه ی زیر را تکمیل کنید:

ولله العزه جمیعا  ولرسوله و للمؤمنین لکن المنافقین لا یعلمون                

۱۱ـ یکی از راههای ماندگاری بر پیمان چیست ؟

۱۲ـ یکی از راههای مبارزه باکژی هاوزشتی ها درجامعه ............. وجلوگیری ازتحقیرآنهاست.

 

سؤالات متن درس چهاردهم

 

۱ـ ارزشمندترین بنیاد اجتماعی نزد خداوند چیست ؟

۲ـ آیه ی شریفه ی زیر را ترجمه ی کنید آنگاه بر اساس این آیه ‘ دیدگاه اسلام درباره ی زن و مرد را توضیح دهید.

(من عمل صالحاْْْْ  من ذکر او انثی و هو مؤمن) 

۳ـ ازنظرنقش خانوادگی واجتماعی بین زن ومردتفاوت وجوددارد

 

    ص                  غ     

۴ـ آیا تفاوت نقش های اجتماعی زن و مرد می تواند بیانگر تفاوت ارزش آنها باشد ؟

۵ـ تفاوت نقش های خانوادگی زن و مرد به چه معناست ؟

۶ـ تفاوت یک شرکت تجاری ، اداری ، صنعتی با نهاد خانواده چیست ؟

۷ـ تشکیل خانواده زمینه .............. دارد.

۸ـ زمینه های چهارگانه تشکیل خانواده را نام ببرید .

۹ـ ابتدایی ترین زمینه شکل گیری نهادخانواده .................... است.

۱۰ـ آیا می توان جایگزینی برای آرامش و انس در کنار   همسر پیدا کرد ؟توضیح دهید؟

 ۱۱ـ بستر رشد و بالندگی فرزندان کجاست ؟ جایگزین آن چیست ؟

 ۱۲-عامل تحکیم ارتباط زن ومرد به عنوان همسر چیست ؟

 ۱۳ـ ....................... تحکیم بخش وحدت روحی زن ومرداست.

۱۴ـ عالی ترین زمینه شکل گیری خانواده کدام مورداست؟

الف)نیازبه رشدوبالندگی                                 ب)نیازبه آرامش روحی    

 ج)نیازجنسی                                               د)رشدوپرورش فرزندان

 

 

 

۱۵ـ هیچ یک ازاستعدادهای فرزندان که به خاطربی تدبیری پدرومادرسرکوب شوندنزدخدامجازات ندارد.ص                      غ     

۱۶ـ آثارمطلوب ومثبت ازدواج درزندگی رابیان کنید؟

۱۷ـ چه رابطه ای میان ازدواج وبهداشت روانی وجوددارد؟

 

سؤالات متن درس پانزدهم

 

۱ـ اگر عقدی به زور انجام پذیرد چه حکمی دارد ؟

۲ـ اذن پدربرای ازدواج دختر..............است.

۳ـ اولین سنگ بنای خانواده ..................... است.

۴ـ زمان مناسب برای ازدواج چه موقعی است؟

الف)بلوغ طبیعی                                                       ب)بلوغ فکری         

 ج) بلوغ طبیعی وفکری                                              د)استقلال اقتصادی

۵ـ شش مورد از معیارهای انتخاب همسر که برای شما اهمیت دارد را نام ببرید .

۶ـ چهارموردازراههای شناخت همسررابیان نمایید؟

۷ـ جملات زیر را تکمیل کنید:

پیشوایان ما فرموده اند :

.................................. نصف دین خود را حفظ کرده است.

دو رکعت نماز شخص متاهل برابر با ........................... است.

۸ـ فواید ازدواج به موقع را بیان کنید ؟

۹ـ چرانباید بین بلوغ طبیعی و فکری با ازدواج فاصله زیادی ایجاد شود ؟

۱۰ـ سه مورد از مشکلات ازدواج را بیان کنید و بنویسید که برای هر یک چه راه حلهایی می توان ارائه داد ؟

سؤالات متن درس شانزدهم 

۱ـ آیات زیرراترجمه کنید؟  

و قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین  احسانااحدهما او کلاهما فلا تقل لهمااف                               

۲ـ شرایط اصلی عقد ازدواج را نام ببرید .

۳ـ به نظر شما چرا  دختر و پسر از بیان عیوب یکدیگر در پیمان ازدواج نباید خودداری کنند بلکه توصیه به این مسئله نیز می شود ؟

۴ـ نفقه چیست و بر عهده ی کیست؟

۵ـ آیا  شرط پرداخت نفقه نیاز زن می باشد ؟ توضیح دهید .

۶ـ یکسان سازی نقش زوجین در زندگی چه عوارض نامطلوبی را به جا می گذارد ؟

۷ـ چرا نمی توان نقش های اختصاصی زن و مرد را با یکدیگر معاوضه  کرد ؟

۸ـ تأمین هزینه های زندگی فرزندان به عهده کیست ؟

۹ـ مدیریت داخلی خانه با ............... است.

۱۰ـ رسول بزرگوار اسلام (ص) چه مطلبی را مهمتر ا ز اعتکاف در مسجد النبی می دانند چرا ؟

۱۱ـ مهم ترین وظیفه پدرومادرچیست؟

۱۲ـ طبق سخن امیرالمومنین(ع)جهادزن ............... است.

الف)اطاعت ازهمسرش                                 ب)تدبیرامورخانه

ج)ایفای نقش مادری                                       د)آراستگی برای شوهرش

۱۳ـ همسر داری یکی از نقش های مهم زنان است . در مورد آن توضیح دهید

۱۴ـ یکی از نقش های مردان مدیریت خانواده می باشد آیا این نقش با نقش تدبیر امور خانه که  نقش زن می باشد تداخل و مزاحمت ایجاد نمی کند ؟

۱۵ـ آیا تربیت شایسته فرزندان و فداکاری و محبت مادر به فرزند برای خود مادر هم فایده دارد ؟ چگونه ؟

۱۶ـ چه عاملی باعث آماده شدن زمینه مناسب برای رشد و بالندگی فرزندان و آرامش و  نشاط همسر می باشد ؟

شاد باشید   داریوش بابائیان

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک