فـــلـــســــفـــه


+ آزمون پایان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان ایلام

آزمون پایان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان ایلام با جواب صحیح گزینه ها


«به نام آنکه هستی نام از اویافت»

سؤالات آزمون پایان ترم درس اندیشه ی اسلامی «1» دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته ی علوم تربیتی گروه [1 و4] گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 دانشگاه فرهنگیان (دانشکده پردیس شهید مدرس ایلام )

نام ونام خانوادگی .............. ..........................  شماره دانشجویی  ................................ گروه ........... 

تعداد سؤالات سی سؤال و هر کدام نیم نمره دارند .

((گزینه ی مناسب را در برگه ی پاسخنامه با علامت (×) مشخص نمائید))

1-"ایمانوئل کانت" فیلسوف بزرگ آلمانی ، چه شناختی را مقدمه ی شناخت هر چیزی می داند؟

الف) کمال شناسی              ب)خدا شناسی           ج)خود شناسی  (ص )        د) جهان شناسی

2- کدام گزینه معنای " تسویه " در آیه ی ( ثمّ سَوّاهُ و نَفَخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ ) می باشد؟

الف ) خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال  (ص )                  ب ) اخذ و گرفتن روح

ج) خلقت جسم و روح انسان                            د ) حقیقت و واقعیت انسان روح است 

3- عبارت « هر گاه متعلق علم حضوری ، خدا و امور مرتبط با خداست » بیانگر کدام مورد است؟

الف) علم با واسطه              ب) تجربه              ج) ادراک عملی           د) شهود عرفانی (ص )       

4- کدام یک از موارد زیر جزء  « حکمت عملی » به شمار می آید ؟

الف ) طبیعیات                    ب) ریاضیات          ج) الهیات                   د) علوم تربیتی (ص )       

5- از دیدگاه قرآن ، ایمان مبتنی بر ....................... است .

الف ) معرفت  (ص )                           ب) تسلیم             ج )عقل                       د ) حکمت

6-  مرتبه برتر ایمان کدام مورد است ؟

الف ) عبادت                   ب )عصمت (ص )                    ج )معرفت                    د ) عمل صالح

7- شناختی که به خداوند از راه "تدبر در مخلوقا ت" حاصل می شود ، چه نوع شناختی است ؟

الف ) از راه فطرت         ب ) از راه آفاق (ص )               ج ) از راه انفس            د ) از راه علم حضوری

8- درساختن یک خانه ، "انگیزه ی سکونت در آن خانه " بیانگر کدام یک از علل چهار گانه است ؟

الف ) فاعلی                 ب ) مادی                 ج ) صوری                  د ) غایی (ص )       

9- آیه ی ( لَو کانَ فِیهِما آلِهَةٌ الاّ اللّهُ لَفَسَدَتا ) بیانگر کدام یک از صورت های برهان نظم است ؟

الف ) هدفمندی             ب ) نظم از موارد جزیی    ج) دور و تسلسل       د ) هماهنگی در کل عالم (ص )       

[ ادامه ی سؤالات در صفحه ی « 2 » ]

10- نظریه ی « عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف الهی ندارد » بیانگر دیدگاه کدام گروه است ؟

الف ) اهل تعطیل  (ص )              ب ) اهل تشبیه        ج ) اهل اثبات بلا تشبیه        د ) اهل عدلیه

11- عبارت « مسلمانان در مقام وصف خداوند باید تنها از صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روایات معتبر آمده است» بیانگر چیست ؟

الف ) کثرت صفات الهی   ب ) محدود بودن صفات الهی  ج ) توقیفی بودن صفات الهی (ص )        د) اجتهادی بودن صفات الهی

12- کدام یک از صفات ذیل با دیگر صفات خداوند متعال متفاوت است ؟

الف ) قدرت  (ص )                 ب ) خالقیت            ج ) رازقیت                       د ) ربوبیت

13- خداوند در قرآن کریم چند بار خود را با لفظ « بصیر » یاد کرده است ؟

الف ) چهل بار      ب ) چهل و یک بار   ج ) چهل و دو بار(ص )                       د ) چهل و سه بار

14- دو صفت « سمیع و بصیر » خداوند به کدام صفت او بر می گردند ؟

الف ) قدرت        ب ) علم (ص )                     ج ) حیات                             د )حکیم

15- اراده ی الهی متناسب با کدام یک از تعاریف و معانی اراده است ؟

الف) افعال را بدون اکراه و اجبار انجام دادن (ص )               ب) قصد و عزم        ج) شوق نفسانی        د) سودمندی

16- آیه ی ( الّذی احسَنَ کُلِّ شی ءٍ خَلَقَهُ ) بیانگر کدام یک از صفات خداوند است ؟

الف ) قدرت          ب ) حکمت   (ص )                   ج ) اراده                           د ) علم

17- عبارت « خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند » مناسب با کدام یک از اقسام عدل الهی است ؟

الف ) عدل جزایی (ص )            ب ) عدل تشریعی      ج ) عدل نفسانی              د ) عدل تکوینی

18- کدام یک از شرور زیر با دیگر شرها متفاوت است ؟ 

الف ) دزدی            ب ) جنگ                 ج ) قتل                          د ) امراض نا علاج (ص )       

19- از گزینه های داده شده کدام یک « غلط » می باشد ؟

الف ) عدل درلغت : حد وسط افراط و تفریط است                     ب ) شر، لازمه ی جهان مادی است

ج ) برهان انّی : از علت پی به وجود معلول برده می شود  (ص )               د ) قدرت به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد

20- ملاک سنجیدن خیرات و شرور ..............است و شرارت انسان ناشی از ..............می باشد .

الف ) کیفیت – اختیار  (ص )             ب) کمیت – اختیار       ج) کیفیت – اجبار         د) کمیت – اجبار

21- عبارت « خدا در اداره و کارگردانی جهان مؤثر است » بیانگر کدام یک از انواع " توحید " است ؟

الف ) ذاتی                  ب ) ربوبیت  (ص )                        ج ) خالقیت                د ) حاکمیت

[ ادامه سؤالات در صفحه « 3 » ]

22- شعار مسلمانان « ایّاک نَعبُدُ و ایّاکَ نَستَعین » بیانگر توحید در ................ است .

الف ) عبادت  (ص )                ب ) اطاعت                ج ) حاکمیت              د ) تشریع  

23-  اساس دعوت همه ی پیامبران الهی و زیر بنای همه ادیان و مکاتب آسمانی در تمام ادوار تاریخ است .

الف ) عدل             ب ) نبوت                   ج ) توحید (ص )                        د ) معاد

24- دو جلوه ی « توحید در ربوبیت » در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) تدبیر مربی ومتربی    ب ) تدبیر تکوینی و تشریعی (ص )           ج) تدبیر فاعلی و فعلی     د) تدبیر ربی و مربوبی   

25- قرآن مجید « معاد » را چگونه بیان می کند ؟

الف ) جسمانی          ب ) روحانی             ج ) جسمانی وروحانی  (ص )                د ) روحانی و مثالی

26-  مقصود از « شاهدان درونی » در روز قیامت چیست ؟

الف ) نفس انسان       ب ) عمل انسان         ج ) روح انسان            د ) جزء بدن انسان  (ص )       

27- امام صادق (ع)فرمودند : « هر کس چهار چیز را انکار کند شیعه ما نیست » در کدام گزینه آمده است ؟  

الف) معراج ، شفاعت ، بهشت و دوزخ ، سؤال قبر  (ص )                    ب) سوال قبر ، بهشت و دوزخ ،زکات، معراج

ج) نماز ، روزه ، زکات ، مرگ                                        د ) نماز ، روزه ، شفاعت ، معراج

28- در اوصاف روز قیامت منظور از « یوم التّناد » چیست ؟     

الف ) روز فرار        ب ) روز حساب           ج ) روز حسرت              د ) روز فریاد  (ص )       

29- آیه ی« یَومَئِذٍ تُحَدِّ ثُ اخبارَها » [ آن روز است که خبر های خود را باز گوید ] بیانگر کدام یک از گواهان «بیرون از وجود انسان » در روز قیامت است ؟

الف ) قرآن               ب ) زمین   (ص )                        ج ) خداوند متعال                     د) پیامبر اسلام ( ص)

30- ارزشمند ترین پاداش در روز قیامت کدام است ؟

الف ) عندیت            ب ) قرب                     ج ) عندیت و قرب (ص )                          د ) بهشت

 

دانشجویان گرامی ضمن عرض خسته نباشید ؛ پنج نمره به (فعالیت کلاسی ، کنفرانس ، تحقیق و آزمون میان ترم) اختصاص یافته است .

*شاد باشید* داریوش بابائیان

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
comment نظرات () لینک