سوالات ازمون فلسفه سال چهارم

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                     سؤالات آزمون فلسفه سال چهارم                                     

                                          تاریخ امتحان:    /10/90

شماره دانش آموز

1

تعیین نمایید کدام گزینه صحیح و کدام یک غلط می باشد.

الف- وجود اساسی ترین مفهوم و مدار همه ی بحث های فلسفه اولی می باشد.

ب- حوزه های فلسفی و علمی از یونان به انطاکیه انتقال یافت.

ج- در قضیه ی «غذای امروز شور بود» رابطه موضوع و محمول، امتناعی می باشد.

د- اصل واقعیت مستقل از ذهن اصل یقینی هست که ذهن از قبول آن ابایی نداشته و مرز جدایی فلسفه از سفسطه است.

هـ- واجب ساختن یکی از ممکنات بدون حضور علت محال است اشاره به اصل ضرورت علی و معلولی است.

و- حی بن یقظان: سالک از خواب غفلت بیدار می شود.

ز- مکتب فکری که کرامت اولیاء را انکار می کند و نسبت به معراج پیامبر (ص) به دیدۀ انکار می نگریستند مکتب اشعری است.

ر- ضعف و افول حکمت مشاء در تاریخ فلسلفه اسلامی زمینه ای برای رشد و تکامل جنبۀ اشراقی فلسفه ی اسلامی معیا گردید.

2

2

هریک از گزینه های سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد. گزینه ی درست را جلوی گزینۀ مربوط بنویسید.

الف- رساله جمع بین دو حکیم □                        □ غزالی

ب- شرط لازم  و کافی         □                        □ انسان

ج- کتاب محاکمات              □                        □ قطب الدین رازی

د- عالم صغیر                   □                        □ فارابی

                                                             □ علت تامه

1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف- فلسفه در شناخت هستی اشیاء تا آنجا ریشه یابی می کند که به ............... برسد.

ب- فلسفه اسلامی در آغاز و در قالب یک نظام منسجم فلسفی به وسیله .............. تأسیس شد.

ج- به نظر برتراند راسل با پیشرفت علم انگیزه ی .................... به تدریج ضعیف شد و انگیزه ی ................ جای آن را گرفت.

د- مهمترین فیلسوف سیاسی اسلام ................. است که شخصیت اخلاقی و معنوی او همانند................. است.

هـ - غزالی ابتدا در کتاب ................... آراء فلاسفه مشاء را بیان نمود و سپس در کتاب ................ تناقض گویی ها و اشکالات وارد بر آنها را ابراز نمود.

و- نهی قانون علیت = نفی ............... = نفی...................

ز- مترجم معروف آثار ارسطو............... و ابن سینا وی را ............. نامید.

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- هدف مابعدالطبیعه چیست؟

ب- مسأله مغایرت وجود و ماهیت در کدام بحث حکما اهمیت زیادی دارد.

 

 

 

ج- ارسطو در مباحث فلسفی بیش از همه به کدام مورد تکیه و تأکید می کند؟

د- لحن کلام  فارابی در کدام کتاب خود شبیه عرفا می باشد.

هـ- دو شباهت مدینه ی فاضله و بدن انسان را از دیدگاه فارابی بنویسید.

و- کتب آراء اهل مدینه فاضله و تحصیل السعاده اثر فارابی پیرامون چه موضوعاتی نوشته شده؟

 

5/0

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

 

5

به سؤالات ذیل پاسخ کامل بدهید.

الف- حضرت علی علیه السلام در مورد فرشتگان و ملائک چه فرمودند؟

ب- تأثیر فلسفه اسلامی (فیلسوفانی مثل ابن رشد و ابن سینا) بر تفکر مغرب زمین چگونه بوده است؟

ج- رابطۀ وجوبی، امکانی، امتناعی را توضیح دهید.

د- اصل و قاعده ی کلی برهان سینوی را بنویسید (خلاصه برهان)

هـ- فرق اصل علیت و اصل سنخیت را (در یک الی دو سطر) بنویسید.

و- از دیدگاه ابوعلی سینا علوم طبیعی و مابعدالطبیعه چه شباهتی دارد؟

ر- چرا لازمه ی اصل علیت، اصل وجوب علت و معلولی است؟

ز- مضمون رساله ی سلامان و ابسال چیست؟

م- علت اصلی انقراض معتزله چه بود؟ توضیح دهید؟

ک- چه ویژگیهای دین را با فلسفه مرتبط می سازد؟

گ- علم واقعی از نظر ابن سینا چیست؟

 

1

5/1

5/1

1

1

1

1

1

1

1

5/0

 

 

موفق باشید

داریوش بابائیان

 

 

 

 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                     سؤالات آزمون درس فلسفه و منطق           مدت امتحان 70 دقیقه

نام پدر:                                               تاریخ امتحان:    /10/90                         نام کلاس:

شماره دانش آموز

1

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

الف- فیلوسوفوس به معنای دوستدار دانایی رفته رفته به مفهوم مغالطه کار تبدیل شد.

ب- بررسی اینکه چرا طبیعت قابل شناخت است، مربوط به فلسفه علوم طبیعی است.

ج- تبیین عقلانی این مسأله که آیا همیشه و همه جا به طور مطلق راستگو بود ارتباط فلسفه و علم اخلاق است.

د- سقراط از مرگ نمی ترسید؛ زیرا نسبت به آن آگاهی کامل داشت.

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف- فلسفه علوم طبیعی نیز............... را در مقابل خود قرار می دهد و در آنها به تعمق می پردازد.

ب- دو مسأله ی اساسی که بیانگر ارتباط فلسفه و جامعه شناسی است........... و ............. می باشد.

ج- بحث شناخت بین کدام دسته از علوم زیر پیوند برقرار می کند.

الف- فلسفه و منطقه □ ب- فلسفه و روان شناسی □ ج- جامعه شناسی □ د- اخلاق و فلسفه □

د- بحث وحدت و کثرت در فلسفه اولی به ترتیب سبب درک .................... و .................. در اشیاء می شود.

هـ- کتاب دربارۀ طبیعت اثر کیست؟

الف- گرگیاس □  ب- پروتاگوراس □ ج- گزنفون □ د- افلاطون

و- بسیاری از مورخان فلسفه معتقدند که تأملات بشر پیرامون هستی در ابتدا با باورهای ............. توأم بوده است.

 

 

25/0

5/0

25/0

5/0

25/0

25/0

3

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه دهید.

الف- چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند؟

ب- چرا برخی زبان زیبایی اشیاء را می فهمند، اما بعضی نمی فهمند.

ج- چرا راستی خوب و دروغ و خیانت بد است؟

د- آیا جامعه برای خود وجودی مستقل و جدا از افراد جامعه دارد؟

هـ- مهمترین بخش فلسفه چه نام دارد و به شناخت چه چیزی می پردازد؟

و- بنیانگذار فلسفه ................ بود.

5/0

25/0

25/0

25/0

5/0

25/0

4

جمله ی انسان معیار همه چیز است از کیست؟ و مقصود او از این سخن چیست؟

5/1

5

چه عواملی باعث شد که توطئه ای علیه سقراط طراحی شود؟

1

6

سقراط در سنجیدن دانشمندان مختلف چه نتیجه ای را بدست آورد؟

5/0

7

چهار اصل از اصول و مبانی فلسفی علوم تجربی را بنویسید.

1

 

منطق

 

1

تعیین کنید کدام عبارات صحیح و کدام عبارات غلط می باشد؟

الف- ارسطو را نمی توان ابداع کننده ی علم منطق دانست.

ب- قائم الزاویه بودن برای مثلث عرض خاص است.

ج- انسان به طور طبیعی اول موضوع را می گوید بعد محمول را.

د- فشار خون شما یا خیلی بالاست یا خیلی پایین» قضیه مانعه الجمع است.

هـ- رسم ناقص و حد ناقص در جنس بعید مشترک هستند.

25/1

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

الف- مهمترین فعالیت روح انسان............. است.

ب- رسم ناقص انسان =  .........................      

ج- حد ناقص مثلث = ...........................         

د- مثلث : .............. (رسم تام)                         

هـ- نزدیکترین جنس به یک نوع را ................. می گویند.

و- قضیه ی علی رستگار است یک قضیه ............ می باشد.

ز- بعضی صداها گوش خراش هستند یک قضیه ............ است (شخصیه یا محصوره)

 

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

3

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- فصل را تعریف کنید. با مثال.

ب- کدامیک از مفاهیم زیر قابل تعریف نیست.

الف- آب □   ب- هستی □  ج- مربع □  د- عسل □

ج- وجه اشتراک رسم تام و رسم ناقص چیست؟

د- انسان در هنگام فعالیت فکری چه کاری انجام می دهد.

هـ- کشف قواعد حاکم بر دنیای تفکر چه کمکی به ما می کند؟

 

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کامل بدهید.

الف- شرایط تعریف درست را نام ببرید.

ب- مهمترین وصف ذاتی چیست؟ توضیح دهید.

ج- معایب تعاریف ذیل را مشخص کنید؟

الف- انسان: حیوانی است که می توند بخواند و بنویسد.

ب- نور: نیرویی است شبیه به وجود.

د- میان مفاهیم کلی کدامیک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

الف- پنج و کم متصل (            ) ب- نقاشی و زیبا (           )

هـ- قضایای زیر به ترتیب مصداق کدامیک از اقسام شرطی منفصل است.

الف- این فلز یا جامد است یا مایع

ب- ابن سینا یا فیلسوف بود یا پزشک

ج- خواهرت فاطمه یا متولد آبان است یا آذر

و- تعیین کنید هریک از موارد زیر مصداق کدامیک از کلیات خمس است.

الف- سیاهی برای کیف محسوس (            ) ب- رنگ برای جسم (       )

ز- با ذکر یک مثال معرِف و معرَف را توضیح دهید؟

ر- قضیه را با مثال تعریف کنید.

ک- قضیه منفصل غیرقابل جمع در صدق (مانعه الجمع) را توضیح دهید.

1

1

5/0

5/0

75/0

5/0

5/0

5/0

75/0

 

 

موفق باشید

داریوش بابائیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                 سؤالات آزمون فلسفه پیش دانشگاهی         مدت امتحان 80 دقیقه

نام پدر:                            اداره آموزش و پرورش شهرستان        تاریخ امتحان: /10/90

رشته                                                  شماره دانش آموز

1

تعیین نمایید کدام گزینه صحیح و کدام یک غلط می باشد.

الف- فلسفه با حیات موجود سروکار دارد.

ب- در قضیه ی «مجموع زوایای مثلث سه قائمه است» رابطه ی موضوع و محمول رابطه ی امتناعی است.

ج- وقتی علم و دانش را نفی می کنیم در واقع عدم قبول صدفه و اتفاق را قبول کردیم.

د- در رابطه ی علیت، همیشه رابطه فرع بر وجود دو طرف رابطه و قائم به هر دو طرف است.

هـ- علم واقعی از نظر ابن سینا علم به حقیقت شیء یعنی رابطه ی وجودی آن با وجود مبدأ جهان می باشد.

و- بیت الحکمه در دوره ی خلافت مأمون رونق زیادی یافت.

5/1

2

هریک از گزینه های سمت راست را با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد گزینه ی درست را جلوی گزینه مربوط بنویسید.

الف- دره التاج   □                                                  □ قطب الدین رازی

ب- ارتباط پیوستگی موجودات جهان □                         □ قطب الدین شیرازی

ج- مبدأ و معاد   □                                                  □ غزالی

د- مقاصد الفلاسفه □                                                 □ صدرالمتألهین (ملاصدرا)

                                                                          □ علیت

                                                                          □ سنخیت

1

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف- محتوای اصلی فلسفه اسلامی و ستون فقرات آن ................. تشکیل می دهد.

ب- ذاتی را که نه از وجود ابا دارد نه از عدم .................. می نامیم.

ج- به نظر برتراند راسل با پیشرفت علم انگیزه ی ............... به تدریج ضعیف شد و انگیزه ی ................. جای آن را گرفت.

د- طایفه ای از متکلمان اسلامی که در قرن چهارم هجری قمری و به قصد مبارزه با عناصر غیراسلامی ظهور کردند............ می باشند.

هـ- علمی که بنده بدونه واسطه از خدا می آموزد............ است.

و- به نظر ملاصدرا سفر چهارم در سلوک عرفانی یعنی «سفر فی الخلق بالحق» با سفر چهارم در سلوک عقلی یعنی مباحث............. و ........... هماهنگی دارد.

ز- به اعتقاد اهل تحقیق آراء مشائین بیشتر متمایل به ............. و اشراقیون بیشتر متمایل به اصل دانستن................ هستند.

ر- سهروردی در کتاب حکمه الاشراق از زرتشت به عنوان .............. نام برده و خود را زنده کننده ی .................. معرفی می کند.

ک- حکما فلسفه را حکمت............. و کلام را حکمت ............. نامیده اند.

25/0

25/0

5/0

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

4

به سؤالات ذیل پاسخ کوتاه بدهید.

الف- زمینه پیدایش مکتب کلام اشعری چه بود؟

ب- قاعده ی الشیءُ مالم یجب لم یوجد را توضیح دهید.

ج- اینکه انسان هنگام پرهیز از خطر و اَلم درصدد دفع آنها برمی آید ناشی از کدام اصل فلسفی است؟

د- اگر «دانش آموزی تصور کند دانشجو

/ 0 نظر / 66 بازدید