فلسفه پیش دانشگاهی

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤالات درس فلسفه پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان عترت روستای زرانگوش  

1- مرتبه‌ای از هستی و علم به هستی در حالت کلی به ترتیب معنای کدام مورد است؟
الف) ماوراء الطبیه – مابعدالطبیه                   ب)متافیزیک- مابعدالطبیه
ج)مابعدالطبیه- متافیزیک                                د)هیچکدام

2-  مطابق فرمایش امام علی (ع) در نهج‌البلاغه آغاز دین …

الف)اخلاص به ساحت پیامبر اسلام (ص) است.     ب)معرفت و شناخت پروردگار است.
ج)ایمان به مبدأ و معاد است                                 د)نفی صفات زاید از خداست.

3-    کدام یک از فلاسفه یونانی در نزد مسلمانان به «شیح یونانی» مشهور است و نام کتاب وی چیست؟
الف)افلاطون- جمهوری     ب) ارسطو- ارغنون    ج) افلاطین- تاسوعات     د)سقراط- تنتوس

4-    ابن سینا کدام فیلسوف را« فاضل متأخرین» می‌نامد؟
الف)ابن ناعمه            ب)اسکندر افرودیسی            ج)افلوطین      د)حسین بن اسحاقی

5-    فلسفه‌ی اسلامی در نخستین مرحله خود از چه سرشتی برخوردار بود.
الف)استدلالی            ب)اشراقی                ج)کلامی                  د)عرفانی

6-    کدام گزینه در مورد «مغایرت وجود با ماهیت» صحیح است؟

الف) وجود در خارج عارض بر ماهیت است.   ب) وجود و ماهیت در ذهن مغایر یکدیگرند.
ج) وجود در ذهن مغایر ماهیت نیست.            د) وجود و ماهیت در خارج دو چیزند.

7-    در مثال «عدد هفت زوج است» چه نوع رابطه‌ای است؟
الف) امتناعی             ب) امکانی                ج) ضروری              د) وجوبی

8-    کدام مورد درباره‌ی رابطه‌ی امکانی صحیح است؟

الف)عقل ناگزیر به نفی آن است         ب)عقل همواره از تصدیق آن امتناع می‌ورزد.
ج -عقل ناگزیر به قبولی آن است.        د)عقل نه ناگزیر به قبول آن است و نه به نفی آن.

9-    جمله «علل معین را معلول‌های معینی است» بیانگر چه اصلی است؟
الف)امتناع تسلسل علل        ب)سنخیت علت و معلول       ج)علیت       د)علیت غایی

10- دو اصلی که نفس ارتباط و پیوستگی موجودات عالم و نظام حاکم بر روابط را معلوم می‌سازد به ترتیب کدامند؟

الف)امتناع تناقض- علیت                           ب)علیت- امتناع تناقض
ج)سنخیت- علیت                                      د)علیت – سنخیت

11- تعریف «مسبوق نبودن هستی شی‌ء به نیستی خود»‌ تعریف کدام واژه فلسفی است؟
الف)علیت       ب)قِدَم           ج)واجب        د)وحدت

12- به نظر چه کسانی عقل فعال عهده‌دار نظام عالم طبیعت است؟
الف)حکمای اشراقی    ب)عرفا                   ج)متکلمین               د)حکماد مشاء

13- چه کسی را در عالم اسلام« مؤسس فلسفه نبوی» دانسته‌اند؟
الف)ابن سینا    ب) غزالی       ج) فخر رازی            د) فارابی

14- از دیگاه ابن سینا منشأ کرامات و معجزات کدام است؟
الف)عقل فعال      ب)عشق به هستی مطلق          ج)عقل اول     د)قوت نفس انسان

15- از دیدگاه شیخ الرئیس ابن سینا علم حقیقی به هر چیز در پرتو ارتباط آن با کدام مورد حاصل می‌شود؟
الف)طبیعت فعال             ب)عالم ملکوت               ج)مبدأ درونی          د)مبدأ وجود

16- مظهر و نماینده کامل علم کلام شیعی کیست؟
الف)قاضی عضدایجی  ب)خواجه نصیر طوسی    ج)میرسیدشریف جرجانی     د)شیخ مفید

17- در مورد مولف و موضوع کتاب« نهافت التهافت» کدام مورد درست است؟

الف)ابن رشد که به دفاع از فلسفه و نقد آرای غزالی است.
ب)ابن سینا که در آن آرای متکلمین نقد شده است.
ج)ابن رشد که به دفاع از فلسفه و نقد آرای امام فخر رازی پرداخته است.
د)ابن سینا که در آن میان فلسفه غرب و شرق داوری کرده است.

18- سهروردی با استفاده از کدام قاعده فلسفه اثبات می‌کند که در مراتب هستی فرشتگان بی‌شماری وجود دارند و شیخ هر یک از آنها را چه می‌نامید؟

الف)امکان اشرف- نور قاهر              ب)امکان ماهوی – نور قاهر
ج)امکان ماهوی – عالم مثال              د)امکان اشرف- عالم مثال

19- از دیدگاه شیخ سهروردی ، شناخت حقیقی کدام است؟

الف)اتصال نفس با معلوم بالذات که از علم حضوری نفس به انوار قاهره سرچشمه می‌گیرد.
ب)اتصال نفس با معلوم بالذات که از علم حضوری نفس به خود سرچشمه می‌گیرد.
ج)پیوند نفس با اشباء خارجی است که از علم حصولی نفس به خود ناشی می‌شود.
د)پیوند نفس با معلوم بالعرض است که از علم حصولی نفس به انوار قاهره ناشی می‌شود.

20- سهروردی حکیم متأله را چه کسی می‌داند؟
الف)آنان که هم در صور برهانی و هم در اشراق و عرفان به حد کمال رسیده‌اند.
ب)آنان که به تصفیه نفس پرداخته‌اند و به استدلال توجهی ندارند.
ج)آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته‌اند.
د)آنان که در فلسفه استدلالی به کمال رسیده‌اند.

21- شیخ اشراق ، سلسله طولی از فرشتگان و رشته‌ی عرضی از آنها را به ترتیب چه می‌نامند؟
الف)انوار قاهره- ارباب انواع             ب)انوار مدبره - انوار اسفهبدیه
ج)انوار اسفهبدیه – انوار مدبره          د)ارباب انواع - انوار قاهره

22- اصطلاح حکمت متعالیه را اولین بار چه کسی به کار برد و سپس چه کسی آن را به عنوان فلسفه‌ای مستقل مطرح نمود؟
الف)شیخ اشراق- سبزواری               ب)فارابی – ملاصدرا
ج)ابن سینا – شیخ اشراق                  د)ابن سینا- ملاصدرا

23- چه کسی عرفان را به صورت علم مدون درآورد؟
الف)حنید بغدادی        ب)حلاج        ج)بایزید بسطامی        د)محیی الدین عربی

24- چه روش‌هایی فقط مبتنی بر « استدلال و برهان عقلی » هستند؟
الف)اشراقی و عرفانی  ب)اشراقی و کلامی     ج)عرفانی و کلامی    د)مشایی و کلامی

25- حکما کلام را چه می‌نامند؟
الف)حکمت برهانی     ب)حکمت جدلی        ج)حکمت ذوقی         د)حکمت متعالی

26- سفر « من الحق الی الخلق بالحق» شامل چه مباحثی است؟
الف)افعال باری تعالی و عوالم کلی وجود             ب)امور عامه
ج)توحید و خداشناسی و صفات الهی                    د)نفس و معاد

27- در کدام سفر، سالک ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می‌بیند؟
الف)اول                  ب)دوم           ج)سوم                    د)چهارم

28- در کدام سفر ، سالک ، ارشاد و هدایت مردم و رساندن آنان به حق می‌پردازد؟
الف)سفر بالحق فی الحق                  ب)سفر من الخلق  فی الحق
ج) سفر فی الحق بالحق                             د)سفر من الحق الی الخلق بالحق

29- سالک در کدام سفر به ذات حق واصل می‌شود؟

الف)بالحق فی‌الحق                ب)من‌الخلق الی‌الحق  

ج)من‌الحق‌الی‌الخلق با‌لحق       د)فی‌الخلق‌بالحق

30- نظریه « وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت » عبارت است از :وحدت در اصل...

الف)ماهیت و کثرت در وجود            ب)ماهیت و اختلاف در مراتب آن
ج)وجود و اختلاف در مراتب آن          د)وجود و تشکیک در ماهیت

31- عبارت « مفهوم هستی یک مفهوم عام و مشترکی است که به معنای واحد بر همه امور واقعیت دار منطبق می‌شود» مبیّن کدام مسئله فلسفی است؟
الف)اصالت وجود       ب)بداهت وجود         ج)تشکیک وجود        د)اشتراک معنوی وجود.

32- از بیت «در وجود اندر کمال خویش جاری است        تعیّن‌ها امور اعتباری است»، کدام گزینه استفاده می‌شود که مورد تأیید حکمت متعالیه است؟

الف)ذهن مفهوم موجود را به تبع وجود ، نزد خود می‌سازد ولی وجود اعتباری است.
ب)ذهن مفهوم ماهیت را به تبع وجود ، نزد خود می‌سازد ولی وجود اصیل است.
ج) ماهیت و وجود در  ذهن مغایرند ولی در خارج اتحاد دارند.
د)ماهیت و وجود به لحاظ خارجی دوتا هستند ولی در ذهن متحدند.

33- مطابق بحث اصالت وجود ، اگر در عالم، وحدت حاکم است، اختلافات اشیاء  از حیث خواص و آثار ، براساس کدام نظریه قابل توجیه است؟

الف)اشتراک معنوی وجود       ب)تشکیک وجود       
ج)تشکیک ماهیت                    د)تمایز ذهنی وجود و ماهیت

34- کدام مورد از ثمرات عالی اصالت وجود است و مربوط به کدام بحث فلسفی است.

الف)امکان ذاتی- علت و معلول                   ب)امکان فقری – حدوث و قدم
ج)حدوث وجود- امکان و جذب                       د) فقر وجودی- علت و معلول

35- ملاصدرا براساس اعتقاد به کدام مسئله فلسفی ، به اثبات حرکت جوهری می‌پردازد؟
الف)اصالت وجود       ب)تشکیک وجود        ج)تکامل جهان           د)سه‌بعدی بودن جسم

36- صدرالمتألهین انکارحرکت جوهری و ترس از گم‌شدن متحرک را ازآثار عقیده به کدام مورد می‌داند؟
الف)تشکیک وجود      ب)امکان ماهوی       ج)اشتراک معنوی وجود       د)اصالت ماهیت

37- حکما آن جنبه از شیء را که به خود متکی است و موضوع صفات و حالت مختلف قرار می‌گیرد و نیز آن صفات و حالات را که وابسته به آن شی‌ء بوده را به ترتیب چه می‌نامند؟

الف)جوهر- عرض      ب)عرض – جوهر       ج)وجود – ماهیت       د)ماهیت - وجود

38- از نظر حکمت متعالیه ملاک نیاز مندی معلول به علت کدام مورد است؟
الف)امکان ماهوی       ب)امکان ذاتی           ج)امکان فقری           د)امکان اشرف

39- مرحوم ملاصدرا با اثبات حرکت جوهری ، کدام مسأله دشوار فلسفی را که حکمای پیشین به درستی حل نکرده بودند را به بهترین شکل کرد.

الف)رابطه علت و معلول                           ب)رابطه جوهر و عرض        
ج)صفات فعلی خداوند                               د)معاد جسمانی

40- دانشی که درباره اشیاء آن چنان که هستند بحث می‌کند و دانشی که درباره افعال انسان آن چنان که شایسته است باشد. بحث می‌کند ، به ترتیب چه نام دارند؟

الف)فلسفه نظری – اخلاق                  ب)فلسفه‌ی عملی – سیاست مدن
ج)فسلفه نظری – فلسفه عملی           د)فلسفه‌ی عملی – اخلاق

41- مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که اندیشه‌ی آدمی به کمک کدام مورد به سوی مقصد خود حرکت می‌کند و نیازهای فردی و اجتماعی خویش را برطرف می‌سازد؟

الف)تصدیق خبری  ب)تصدیق انشایی       ج)هدایت تکوینی       د)هدایت تشریعی

42-  ارتباط عمیق بین ادراکات حقیقی و اعتباری براساس پذیرش کدام مورد ، توجیه منطقی دارد؟
الف) فطرت و استعدادهای روحی ویژه در انسان
ب) عقل نظری و عملی و ارتباط منطقی میان این دو قوه
ج) سنخیت بین علت و معلول و تلازم منطقی آن دو    
د) اصول مشترک تفکر و نیازهای طبیعی انسان

43- مفاهیمی که پایه و اساس قضایای بدیهی بوده و تکیه‌گاه شناخت هستند از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی نخستین بار در کجا کشف می‌شوند؟

الف)رابطه ذهن و عین به طریق حصولی         ب)رابطه ذهن و عین به طریق عقلی
ج)نفس در ساحت علم حضوری                        د)ذهن در ساحت علم حصولی

44- از دیدگاه مرحوم علامه ، ذهن مفاهیم خوب و بد یا حسن و قبح را از روی چه چیزی می سازد و مُدرک آنها عقلی عملی است یا نظری؟

الف)بایدها و نبایدهای اعتباری - نظری           ب)بایدها و نبایدهای اعتباری – عملی
ج)هست‌ها و نیست‌های اعتباری- نظری          د)هست‌ها و نیست‌های حقیقی- عملی

45- تقسیمات فلسفه عملی عبارتست از :
الف)سایت مدن- اخلاق – الهیات                 ب)اخلاق- تدبیر منزل – طبیعیات
ج)طبیعیات – علم دین – سیاست مدن           د)اخلاق – تدبیر منزل – ساست مدن

46- کدام دانش به تبیین عقلانی احکام هستی می‌پردازد؟
الف)کلام        ب)فلسفه وسطی         ج)منطق         د)فلسفه اولی

47- موضوع مابعدالطبیعه عبارت است از …
الف)وجود      ب)موجود       ج)وجود همراه با قید و شرط             د)مطلق وجود

48- کتاب شعر ارسطو توسط چه کسی ترجمه شد؟
الف)ابن ناعمه           ب)اسکندر افرودیسی       ج)ابوبشر متی‌ابن یونس      د)فارابی

49- موسس فلسفه اشراق چه کسی بود؟
الف)فارابی      ب)میرداماد      ج)شیخ شهاب‌الدین سهروردی           د)ابن سینا

50- کدام یک از موارد ذیل در آرای حکمای یونان مشاهده نمی‌شود؟
الف)علیت       ب)علت و معلول        ج)ملاک نیازمندی معلول به علت        د)هیچکدام

51- برهان اسد و اخصر متعلق به کیست؟ و برای چه موضوعی اقامه شده است؟

الف)فارابی – ابطال تسلسل علل                  ب)ابن سینا – ابطال تسلسل علل
ج)فارابی – ابطال حدوث و قِدم                       د)ابن سینا – اثبات حدوث و قِدم

52- در اثبات برهان اسد و اخصر از چه اصلی استفاده شده است؟
الف)اصل سنخیت       ب)اصل علیت      ج)تسلسل علل و معلول       د)وجوب و امکان

53- از کدام یکی از اصول ذیل تعبیر به سنن و نوامیس هستی می‌شود؟
الف)اصل سنخیت       ب)اصل علیت           ج)حدوث و قدم                  د)هیچکدام

54- کتاب رساله‌ی اغراض مابعدالطبیعه از کیست؟ و موضوع آن چیست؟

الف)فارابی –شرح کتاب مابعدالطبیعه ابن رشد  ب)فارابی- شرح کتاب مابعدالطبیعه ارسطو
ج)ابن سینا- شرح کتاب مابعدالطبیعه فارابی     د)ابن سینا- شرح کتاب مابعدالطبیعه ارسطو

55- رئیس مدینه فاضله از نظر فارابی باید چگونه شخصی باشد؟

الف)به اعلاء درجه سعادت که همان اتصال با عقل فعال است رسیده باشد.
ب)دارای سیاست باشد                    ج)اهل مدینه فاضله باشد        د)دارای تقوا باشد

56- از کدام‌ یک از کتابهای ذیل تعبیر به دائره‌المعارف عظیم علمی و فلسفی می‌شود؟
الف)انصاف     ب)اشارات و تنبیهات   ج)شفا           د)دانش‌نامه علایی

57- عالم طبیعت همان بهترین عالم ممکن یعنی نظام احسن است چون …

الف)بر طبق قائده سنخیت است                    ب)بنابر اصل تقدم علت برمعلول است
ج)بنا بر احاطه علم باری تعالی بر موجودات است.      د)بر طبق جبر طبیعت است

58- از دیدگاه ابن سینا انس میان انسان و جهان بر پایه‌ی … است که در هستی جریان دارد.
الف)عشق       ب)علم          ج)جبر           د)هیچکدام

59- معتزله کدام یک از موارد زیر را انکار می‌کردند؟
الف)کرام‌الکاتبین    ب)کرامات اولیاء و معراج پیامبر    ج)صراط و میزان        د)همه‌موازد

60- «وی پرچم‌دار مخالفت با فلسفه مشاء بود که در فلسفه استادی نداشت و این علم را نزد کسی نیاموخته بود».
الف)فخر رازی           ب)غزالی        ج)ابوالحسن اشعری     د)خواجه نصیر‌الدین طوسی

 

                   پیروز باشید .              

                  داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 108 بازدید