آزمون پایان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان ایلام

«به نام آنکه هستی نام از اویافت»

سؤالات آزمون پایان ترم درس اندیشه ی اسلامی «1» دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته ی علوم تربیتی گروه [1 و4] گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان در نیمسال اول سال تحصیلی 93/92 دانشگاه فرهنگیان (دانشکده پردیس شهید مدرس ایلام )

نام ونام خانوادگی .............. ..........................  شماره دانشجویی  ................................ گروه ........... 

تعداد سؤالات سی سؤال و هر کدام نیم نمره دارند .

((گزینه ی مناسب را در برگه ی پاسخنامه با علامت (×) مشخص نمائید))

1-"ایمانوئل کانت" فیلسوف بزرگ آلمانی ، چه شناختی را مقدمه ی شناخت هر چیزی می داند؟

الف) کمال شناسی              ب)خدا شناسی           ج)خود شناسی  (ص )        د) جهان شناسی

2- کدام گزینه معنای " تسویه " در آیه ی ( ثمّ سَوّاهُ و نَفَخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ ) می باشد؟

الف ) خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال  (ص )                  ب ) اخذ و گرفتن روح

ج) خلقت جسم و روح انسان                            د ) حقیقت و واقعیت انسان روح است 

3- عبارت « هر گاه متعلق علم حضوری ، خدا و امور مرتبط با خداست » بیانگر کدام مورد است؟

الف) علم با واسطه              ب) تجربه              ج) ادراک عملی           د) شهود عرفانی (ص )       

4- کدام یک از موارد زیر جزء  « حکمت عملی » به شمار می آید ؟

الف ) طبیعیات                    ب) ریاضیات          ج) الهیات                   د) علوم تربیتی (ص )       

5- از دیدگاه قرآن ، ایمان مبتنی بر ....................... است .

الف ) معرفت  (ص )                           ب) تسلیم             ج )عقل                       د ) حکمت

6-  مرتبه برتر ایمان کدام مورد است ؟

الف ) عبادت                   ب )عصمت (ص )                    ج )معرفت                    د ) عمل صالح

7- شناختی که به خداوند از راه "تدبر در مخلوقا ت" حاصل می شود ، چه نوع شناختی است ؟

الف ) از راه فطرت         ب ) از راه آفاق (ص )               ج ) از راه انفس            د ) از راه علم حضوری

8- درساختن یک خانه ، "انگیزه ی سکونت در آن خانه " بیانگر کدام یک از علل چهار گانه است ؟

الف ) فاعلی                 ب ) مادی                 ج ) صوری                  د ) غایی (ص )       

9- آیه ی ( لَو کانَ فِیهِما آلِهَةٌ الاّ اللّهُ لَفَسَدَتا ) بیانگر کدام یک از صورت های برهان نظم است ؟

الف ) هدفمندی             ب ) نظم از موارد جزیی    ج) دور و تسلسل       د ) هماهنگی در کل عالم (ص )       

[ ادامه ی سؤالات در صفحه ی « 2 » ]

10- نظریه ی « عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف الهی ندارد » بیانگر دیدگاه کدام گروه است ؟

الف ) اهل تعطیل  (ص )              ب ) اهل تشبیه        ج ) اهل اثبات بلا تشبیه        د ) اهل عدلیه

11- عبارت « مسلمانان در مقام وصف خداوند باید تنها از صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روایات معتبر آمده است» بیانگر چیست ؟

الف ) کثرت صفات الهی   ب ) محدود بودن صفات الهی  ج ) توقیفی بودن صفات الهی (ص )        د) اجتهادی بودن صفات الهی

12- کدام یک از صفات ذیل با دیگر صفات خداوند متعال متفاوت است ؟

الف ) قدرت  (ص )                 ب ) خالقیت            ج ) رازقیت                       د ) ربوبیت

13- خداوند در قرآن کریم چند بار خود را با لفظ « بصیر » یاد کرده است ؟

الف ) چهل بار      ب ) چهل و یک بار   ج ) چهل و دو بار(ص )                       د ) چهل و سه بار

14- دو صفت « سمیع و بصیر » خداوند به کدام صفت او بر می گردند ؟

الف ) قدرت        ب ) علم (ص )                     ج ) حیات                             د )حکیم

15- اراده ی الهی متناسب با کدام یک از تعاریف و معانی اراده است ؟

الف) افعال را بدون اکراه و اجبار انجام دادن (ص )               ب) قصد و عزم        ج) شوق نفسانی        د) سودمندی

16- آیه ی ( الّذی احسَنَ کُلِّ شی ءٍ خَلَقَهُ ) بیانگر کدام یک از صفات خداوند است ؟

الف ) قدرت          ب ) حکمت   (ص )                   ج ) اراده                           د ) علم

17- عبارت « خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند » مناسب با کدام یک از اقسام عدل الهی است ؟

الف ) عدل جزایی (ص )            ب ) عدل تشریعی      ج ) عدل نفسانی              د ) عدل تکوینی

18- کدام یک از شرور زیر با دیگر شرها متفاوت است ؟ 

الف ) دزدی            ب ) جنگ                 ج ) قتل                          د ) امراض نا علاج (ص )       

19- از گزینه های داده شده کدام یک « غلط » می باشد ؟

الف ) عدل درلغت : حد وسط افراط و تفریط است                     ب ) شر، لازمه ی جهان مادی است

ج ) برهان انّی : از علت پی به وجود معلول برده می شود  (ص )               د ) قدرت به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد

20- ملاک سنجیدن خیرات و شرور ..............است و شرارت انسان ناشی از ..............می باشد .

الف ) کیفیت – اختیار  (ص )             ب) کمیت – اختیار       ج) کیفیت – اجبار         د) کمیت – اجبار

21- عبارت « خدا در اداره و کارگردانی جهان مؤثر است » بیانگر کدام یک از انواع " توحید " است ؟

الف ) ذاتی                  ب ) ربوبیت  (ص )                        ج ) خالقیت                د ) حاکمیت

[ ادامه سؤالات در صفحه « 3 » ]

22- شعار مسلمانان « ایّاک نَعبُدُ و ایّاکَ نَستَعین » بیانگر توحید در ................ است .

الف ) عبادت  (ص )                ب ) اطاعت                ج ) حاکمیت              د ) تشریع  

23-  اساس دعوت همه ی پیامبران الهی و زیر بنای همه ادیان و مکاتب آسمانی در تمام ادوار تاریخ است .

الف ) عدل             ب ) نبوت                   ج ) توحید (ص )                        د ) معاد

24- دو جلوه ی « توحید در ربوبیت » در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) تدبیر مربی ومتربی    ب ) تدبیر تکوینی و تشریعی (ص )           ج) تدبیر فاعلی و فعلی     د) تدبیر ربی و مربوبی   

25- قرآن مجید « معاد » را چگونه بیان می کند ؟

الف ) جسمانی          ب ) روحانی             ج ) جسمانی وروحانی  (ص )                د ) روحانی و مثالی

26-  مقصود از « شاهدان درونی » در روز قیامت چیست ؟

الف ) نفس انسان       ب ) عمل انسان         ج ) روح انسان            د ) جزء بدن انسان  (ص )       

27- امام صادق (ع)فرمودند : « هر کس چهار چیز را انکار کند شیعه ما نیست » در کدام گزینه آمده است ؟  

الف) معراج ، شفاعت ، بهشت و دوزخ ، سؤال قبر  (ص )                    ب) سوال قبر ، بهشت و دوزخ ،زکات، معراج

ج) نماز ، روزه ، زکات ، مرگ                                        د ) نماز ، روزه ، شفاعت ، معراج

28- در اوصاف روز قیامت منظور از « یوم التّناد » چیست ؟     

الف ) روز فرار        ب ) روز حساب           ج ) روز حسرت              د ) روز فریاد  (ص )       

29- آیه ی« یَومَئِذٍ تُحَدِّ ثُ اخبارَها » [ آن روز است که خبر های خود را باز گوید ] بیانگر کدام یک از گواهان «بیرون از وجود انسان » در روز قیامت است ؟

الف ) قرآن               ب ) زمین   (ص )                        ج ) خداوند متعال                     د) پیامبر اسلام ( ص)

30- ارزشمند ترین پاداش در روز قیامت کدام است ؟

الف ) عندیت            ب ) قرب                     ج ) عندیت و قرب (ص )                          د ) بهشت

 

دانشجویان گرامی ضمن عرض خسته نباشید ؛ پنج نمره به (فعالیت کلاسی ، کنفرانس ، تحقیق و آزمون میان ترم) اختصاص یافته است .

*شاد باشید* داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 15 بازدید