به نام خدا           سؤالات آزمون
  درس دین و زندگی سال سوم کلیه رشته ها در نوبت اول دبیرستان حضرت معصومه(ص)

نام و نام خانوادگی: ............................................... رشته
  ی تحصیلی : ...................................... زمان پاسخ گویی 70 دقیقه

ردیف

 

بارم

1

خداوند تمام مخلوقات را هدایت می کند که آن را
  ....................................می گویند.

5/0نمره

2

تنها کسی که می تواند فرد
  شایسته ی مقام امامت را معرفی کند ، خدا است . صحیح         غلط

5/0نمره

3

چه کسی اولین بار عنوان و لفظ شیعه را در صدر اسلام به کار برده است ؟

 

5/0نمره

4

کدام گزینه از کتب اربعه محسوب نمی شود ؟

الف) التهذیب              ب) الاستبصار               ج) کافی                    د) صیفه سجادیه

5/0نمره

5

از دیدگاه امام موسی کاظم (ع) حجت های خداوند بر مردم کدامند ؟

 

1نمره

6

کلمه ی فطرت در لغت به چه معنا است ؟ و در مورد انسان به چه معنایی به کار
  می رود ؟

1نمره

7

چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان (حج) برگزار شد؟

 

1نمره

8

کدام باورهای مشترک ، زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است ؟

 

1نمره

9

چگونه عالمان وابسته به قدرت ، سعی در تحریف معارف اسلامی داشتند ؟

 

1نمره

10

ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن را فقط نام ببرید ؟

 

25/1نمره

11

چرا عصمت پیامبران در حوزه ی مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟

 

5/1نمره

12

ولایت ظاهری و ولایت معنوی پیامبر (ص) را با هم مقایسه کنید .

 

2نمره

13

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

وحی :

طاغوت :

قاعده نفی سبیل :

تقیه :

2 نمره

14

عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

- اِلّا مِن بَعدِ ما جاءَ هُمُ العِلمُ

- فَاِن لَم تَفعَلوا وَلَن تَفعَلو

- اِن اَجرِیَ اِلّا عَلَی اللهِ

25/2نمره

موفق باشید .    داریوش بابائیان

به نام خدا           سؤالات آزمون
  درس دین و زندگی سال چهارم کلیه رشته ها در نوبت اول دبیرستان شهدای بدره

نام و نام خانوادگی: ............................................... رشته
  ی تحصیلی : ...................................... زمان پاسخ گویی 60 دقیقه

ردیف

 

بارم

1

به حالت تدریجی نزدیک شدن و حرکت به سوی عذاب الهی و هلاکت ابدی ، سنت الهی
  ..........................گویند.

5/0نمره

2

بیت (ذات نایافته از هستی بخش /
  کی تواند که شود هستی بخش) بیانگر نیازمندی جهان به خداوند در مرحله پیدایش است
  .     صحیح                     غلط  

5/0نمره

3

با توجه به سنت الهی آیا روی آوردن دنیا و لذت های دنیایی به برخی انسان های
  گناهکار نشانه مورد لطف خدا گرفتن آنان است ؟

 

 

5/0نمره

4

عبارت (قرآن کریم وعده می دهد : صد نفر انسان تقوا پیشه بر هزار نفر از کفار
  پیروز می شود) بیانگر کدام سنت الهی است؟

الف ) امتحان                  ب) امداد الهی                   ج) توفیق الهی                  د) امهال

5/0نمره

5

شرکت در ربوبیت به چه معناست ؟

 

 

1نمره

6

عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

-اِن یَشا یُذهِبکُم

- ما لَهُم مِن دونِه مِن وَلیٍّ

5/1نمره

7

دو پندار ویرانگر در مورد اختیار انسان به اختصار بیان کنید .

 

 

5/1نمره

8

چگونه در میان بعد فردی و اجتماعی توحید در عبارت " تشابه و تناسب " وجود دارد ؟

 

 

2نمره

9

حسن فاعلی را با حسن فعلی ضمن مثال مقایسه کنید.

 

 

2نمره

10

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

-قضای الهی :

- سنت ابتلاء :

- علل طولی :

- سنت املاء :

2نمره

موفق باشید .    داریوش بابائیان

به نام خدا  -   سؤالات آزمون درس فلسفه و منطق سال سوم
  متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان حضرت معصومه(س)

نام و نام خانوادگی: ............................................... شماره
  کلاس : ...................................... زمان پاسخ گویی 70 دقیقه

ردیف

« فلسفه »

بارم

1

کلمه ی سفسطه در زبان عربی از لفظ .....................................
  گرفته شده است .

5/0نمره

2

سقراط معتقد است که اعجاب و حیرت است که مردم را به بحث های فلسفی کشانیده
  است.

صحیح                    غلط

5/0نمره

3

چه کسی اولین بار خود را فیلوسوفوس نامید؟

5/0نمره

4

بر اساس کدام یک از اصول زیر هیچ موجودی در این جهان خود به خود و بدون
  دخالت یک عامل دیگر به وجود نیامده است ؟

الف) واقعیت داشتن جهان                               ب) قابل شناخت
  بودن طبیعت

ج) علیت                                                    
  د) یکسان عمل کردن طبیعت    

5/0نمره

5

ارتباط فلسفه و علم روانشناسی را به اختصار بیان کنید.

5/1نمره

6

فلسفه اولی یا ما بعد الطبیعه را تعریف کنید.

 

5/1نمره

7

چرا پروتاگوراس حقیقت را شخصی و خصوصی می دانست؟

 

2نمره

8

دو جنبه مهم که از فعالیت فلسفی و پیام سقراط حاصل می شود را بنویسید.

2نمره

 

« منطق »

 

9

استفاده از علم منطق چه نتایجی را به دنبال دارد ؟

 

75/0نمره

10

تصور را با تصدیق ضمن مثال مقایسه کنید.

 

5/1نمره

11

بین مفاهیم کلی زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

مستحب و نماز (                 )
  ناطق و ضاحک (           ) سنگ و خاک
  (           ) حیوان و شاعر(          )

2نمره

12

سلسله اجناس را ضمن یک مثال شرح دهید.

5/1نمره

13

هر یک از تعریف های زیر بیانگر کدام یک از اقسام تعریف است ؟ و دلیل آن را
  بنویسید.

-جسم ضاحک در تعریف انسان (                               
  ).......................................................

- حیوان ناطق در تعریف انسان  (                               ).......................................................

2نمره

14

اجزای قضیه ی حملی و شرطی را در قضایای زیر مشخص کنید.

- هر گاه نور شدید باشد ، مردمک چشم تنگ می شود.

- زینب خوشبخت است.

1نمره

15

اقسام قضیه شرطی منفصل را نام برده و همراه با مثال توضیح دهید.

25/2نمره

موفق باشید .    داریوش بابائیان

به نام خدا  -   سؤالات آزمون درس فلسفه و منطق سال سوم
  متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان شهدای بدره

نام و نام خانوادگی: ............................................... شماره
  کلاس : ...................................... زمان پاسخ گویی 75 دقیقه

ردیف

« فلسفه »

بارم

1

لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد و معرب کلمه ی
  ................................. است .

5/0نمره

2

استدلالی که ظاهرا درست به نظر
  می رسد اما در واقع غلط می باشد ، مغالطه است.(صحیح       غلط       )

5/0نمره

3

به نظر ارسطو چه چیزی مردم را به طرف بحث های فلسفی کشانیده است ؟

 

5/0نمره

4

سوفیست قبل از سقراط به چه معنایی به کار می رفت ؟

الف ) فلسفه            ب) دانشمند              ج) فیلسوف                      د) مغالطه کار

5/0نمره

5

ارتباط فلسفه و علم اخلاق را به اختصار بیان کنید.

 

5/1نمره

6

فلسفه اولی یا ما بعد الطبیعه را تعریف کنید.

 

5/1نمره

7

تفاوت نظر گرگیاس و پروتاگوراس درباره ی "حقیقت" را بیان کنید.

 

2نمره

8

دو جنبه مهم که از فعالیت فلسفی و پیام سقراط حاصل می شود را بنویسید.

 

2نمره

 

« منطق »

 

9

علم منطق را تعریف کنید.

 

75/0نمره

10

تصور را با تصدیق ضمن مثال مقایسه کنید.

 

5/1نمره

11

بین مفاهیم کلی زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است ؟

دایره و مستطیل (           ) انسان
  و خندان (              ) ایرانی و
  ایلامی (             ) مستحب و
  نماز(      )

2نمره

12

سلسله اجناس را ضمن یک مثال تشریح نمایید.

 

5/1

13

با دلیل بیان کنید که هر یک از تعریف های زیر بیان گر کدام یک از اقسام
  تعریف است؟


  
  
 
  
  - جسم نامی ناطق                 در تعریف انسان :


  
  - جسم ضاحک                     در تعریف انسان :

2نمره

14

اجزای قضیه ی حملی و شرطی را در قضایای زیر مشخص کنید .

- آهن فلز است.

- اگر باران به کوهستان نبارد ، به سالی دجله گردد خشک رودی.

1نمره

15

اقسام قضیه شرطی منفصل را نام برده و همراه با مثال توضیح دهید.

 

25/2نمره

موفق باشید .    داریوش بابائیان

به نام خدا  -   سؤالات آزمون درس فلسفه سال چهارم متوسطه
  رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان شهدای بدره

نام و نام خانوادگی: ............................................... شماره
  کلاس : ...................................... زمان پاسخ گویی 90 دقیقه

ردیف

 

بارم

1

اسای ترین مفهوم و مدار بحث های ما بعد الطبیعه
  ..................................... است .

5/0نمره

2

ارسطو معتقد است فلسفه منحصراً
  با حیرت در برابر هستی آغاز می شود.   
  صحیح           غلط

5/0نمره

3

کدام یک از آثار ابن سینا در واقع شکل مختصر کتاب شفا است ؟

5/0نمره

4

از نظر تاریخی نخستین فیلسوف مسلمان کیست ؟

الف) کندی                   ب) فارابی                       ج) ابن سینا                    د) سهروردی

5/نمره

5

برای وجود هر یک از موارد زیر کدام یک از اقسام وجود (واجب الوجود ، ممتنع
  الوجود و ممکن الوجود ) مناسب و سازگار است ؟

مثلث و چهارضلعی (               ) درخت (                   ) خدا (               ) دایره زاویه دار (                )

1نمره

6

از دیدگاه فلاسفه فطرت اول را با فطرت ثانی مقایسه کنید.

 

2نمره

7

چگونگی به
  تکامل رسیدن فلسفه اسلامی را به اختصار بیان نمایید.

 

2نمره

8

مغایرت "‌ وجود و
  ماهیت " را ضمن مثال تشریح نمائید.

 

2نمره

9

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

- قدیم :

-علت ناقصه :

- تسلسل :

- وجوب مقدم بر وجود :

2نمره

10

هر یک از موارد زیر به کدام یک از اصول (علّیت ، ضرورت علّی و معلولی و
  سنخیت علّت و معلول)دلالت دارد؟

-گندم از گندم بروید ، جو از جو (                                            )

- نظام معین هستی (                                       )

- تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی (                                          )

- ارتباط و پیوستگی موجودات جهان (                                             )

2نمره

11

حقیقت سیاست را از دیدگاه فارابی بیان نمائید .

 

2نمره

12

دیدگاه مکتب کلامی معتزله در زمینه ی "‌ اصالت عقل
  " همراه با مثال بنویسید .

 

2نمره

13

مفهوم و مضمون سه داستان که ابن سینا به زبان رمز و تمثیل نوشته است و
  بیانگر حکمت مشرقی اوست را بنویسید.

3نمره

موفق باشید .    داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 31 بازدید