نمونه سوالات اندیشه اسلامی (1)

هوالعلیم . سؤالات آزمون میان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان {پردیس شهید مدرس ایلام } نام ونام خانوادگی ............................      مدرس : داریوش بابائیان

 

23

مهم ترین مسئله ی مربوط به انسان کدام یک از موارد زیر است؟

1) شناخت خدا                   2) حب خدا                   3) شناخت خود انسان         4) سعادت

24

بنابر حدیث امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)«کسی که به خودشناسی دست یابد» کدام گزینه شامل حال او می شود؟

الف. گنجینه های فطرت و نهاد خود را کشف می نماید.              ب. امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل می کند.

ج. به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.                           د. هر سه گزینه

24

ایمانویل کانت فیلسوف بزرگ مغرب زمین قبل از شناخت هرچیز، توصیه به شناخت کدام گزینه می نماید؟

الف. خدا شناسی                     ب. توانایی خود                      ج. جهان شناسی                   د. خود شناسی

24

انسان قبل از شناخت جهان پیرامون خود به چه کاری باید دست بزند؟

الف)خود را بشناسد                                          ب) به کمال برسد

ج) امیال نفسانی خود را کنترل کند                د) استعداد های خود را شکوفا سازد

24

در کدام یک از گزینه های زیر قرآن انسان را به خودشناسی دعوت می کند؟

1) انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.

2) آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم حال آنکه چیزی نبوده.

3) ای کسانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید.

4) همه ی موارد

25

بر اساس حدیث «من عرف نفسه کان لغیره اعرف» خود شناسی چه نقشی دارد؟

الف.مقدمه خداشناسی است.                      ب. مقدمه کمال انسانی است.

ج. مقدمه جهان شناسی است.                     د. حلال مشکلات انسان است.

25

پاسخ به پرسش هایی از قبیل: آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت رشد و تعالی دارد؟»، پاسخ به چه نوع پرسشی است؟

الف. پیش درامد جهان شناسی        ب. مقدمه کمال انسانی         ج. مقدمه خدا شناسی         د. حل مشکل انسان

25

کدام یک از موارد زیر از دلایل ضرورت خداشناسی به شمار نمی آید؟

الف. مقدمه خداشناسی                  ب. حلال مشکلات انسان        

ج. مقدمه معاد شناسی                   د. پیش درآمدی بر جهان شناسی

25

پیام حدیث شریف : « کیف یعرف غیره من یجهل نفسه» کدام است؟

1) بین جهل به خود و معرفت به جز آن، تضاد حاکم است.

2) بین جهل به خود و معرفت به جز آن تقابل حاکم است.

3) جهالت ها دشمنان خانه زاد معارف و دانش ها می باشند.

4) ادعای برخورداری ا زمعرفت با « وجود جهل» بی مورد است.

26

عبارت ذیل مربوط به کدام گزینه است: «اگر انسان ساختار پیچیده خود را مورد تأمل قرار دهد، به ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آورده آگاه می گردد.»     

الف. پیش درآمد جهان شناسی    ب. مقدمه کمال انسانی            ج. مقدمه خدا شناسی             د. موارد الف و ج

26

از دیدگاه امیرمومنان (ع) ................. مقدمه خداشناسی است.

الف) امام شناسی                  ب) فقه شناسی                 ج) خودشناسی                  د) قدر شناسی

27

گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف) در باب حقیقت انسان دو دید گاه وجود دارد: مادی و غیر اخلاقی

ب) بر اساس تحلیل مادی گرایانه انسان با مردن و متلاشی شدن جسمش نابود می‌گردد

ج) ادیان الهی برای انسان علاوه بر بدن مادی حقیقتی به نام روح را قائل‌اند

د) جسم مادی را نمی‌توان با ابزارهای حسی و علوم تجربی مطالعه و بررسی کرد

27

بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از ............ است.

الف) خدا ناشناسی              ب) امام ناشناسی                ج) دین ناشناسی                د) خود ناشناسی

28

از دیدگاه قرآن حقیقت انسان چیست؟

الف) حقیقت انسان چشم اوست

ب) حقیقت انسان (تسویه) یعنی خلقت اعضای بدن بدور از افراط وتفریط       

 ج) حقیقت انسان روح انسان است.

د) حقیقت انسان همان حیات جاودانه است که دارد.

28

از دیدگاه قرآن حقیقت و واقعیت انسان، همان .......... اوست.

الف) اخلاق                  ب) روح                  ج) تن                  د) اعمال

29

کلمه «توفی» به چه معنا است؟

الف. أخذ و گرفتن                    ب. استکمال یافتن                 ج. پردازش آفرینی       د. مردن

30

یکی از دلایل برای غیر مادی بودن روح که توسط فلاسفه ارایه شده است ؟

الف) وجود من که حقیقت ا نسان است امری بسیط و غیر قابل تقسیم است.

ب) وجود من که در انسان است به خاطر مادی بودن ممکن الوجود است.

ج) وجود من که در شخصیت انسان است قابل ترکیب با روح انسان است.

د) حقیقت روح همان وجود انسان است.

30

«من» که حقیقت انسان است، چگونه امری باشد؟

الف. دو نیمه‌ای                      ب. مرکب                            ج. بسیط               د. قابل تجزیه

30

تمایز علوم نظری و عملی در چیست؟

الف. قوه شناخت                 ب. امکان شناخت              ج. ابزار شناخت               د. متعلق شناخت

31

آگاهی انسان نسبت به ذات خود از کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) علم حصولی       ب) علم حضوری          ج) عین الیقین           د) علم عملی

31

با کدام علم می توان بدون واسطه صورت و مفاهیم موجودات به آنها شناخت پیدا کرد ؟

الف.علم حضوری              ب. علم عقلی            ج. علم حصولی             د. علم نظری

31

شناخت واقعی امور معنوی نظیر غم و شادی و امید از چه طریق برای انسان میسر است؟

الف. علم حضوری                    ب. علم حصولی                     ج. تعریف لفظی                     د. تعریف به حد تام

31

قوای«حسی ، بویایی ،چشایی ، بینایی، ...» از ابزار های شناخت کدامیک از علوم زیر می‌باشد؟

الف) علوم حصولی               ب)علم حضوری       ج)علم عرفانی      د)علم شهودی

31

گاهی تعلق علم حضوری، خدا و امور متعلق به خداست که به آن ........ می گویند.

الف) معلومات عقلانی                ب) معلومات نقلی                  ج) شهود دنیایی             د) شهود عرفانی

32

کدام یک از موارد زیر جزء حکمت عملی به شمار می روند؟

الف.علوم عقلانی                 ب. علوم تربیتی               ج. الهیات                د. ریاضیات

32

تمایلاتی که با روح انسان سرشته شده است و هر انسانی ذاتاً از آن ها برخوردار است. مربوط به کدام بعد از ابعاد آدمی است؟

الف. شناختی                          ب. گرایشی                          ج. ادراکی                            د. روحی

32

کدام گزینه در شمار مجموعه معرفت یا حکمت عملی نمی باشد؟

الف. علوم تربیتی                     ب.علم حضوری                     ج. مکاتب تعلیم                     د. مکاتب تربیت

32

انسان با داشتن کدام‌یک از گرایش های زیر به عنوان موجودی متأله  یا دین‌ورز شناخته می‌شود؟

الف)گرایش های عرفانی                                 ب)گرایش های اصیل انسانی

ج)گرایش های حیوانی                                      د)گرایش های اساسی فکری

32

آنگاه که « محبت انسان به خدا» و « باید ها ونبایدها» مورد بحث قرار گیرد به ترتیب کدام مورد تحقق پیدا کرده است؟

1) بعد ادراکی در حوزه ی علمی ـ بعد گرایشی در حوزه ی نظری

2) بعد گرایشی در حوزه ی نظری ـ بعد ادراکی در حوزه ی عملی

3) بعد ادراکی در حوزه ی حکمت عملی ـ بعد گرایشی در حوزه ی انسانی

4) بعد گرایشی در حوزه ی انسانی ـ بعد ادراکی در حوزه ی حکمت عملی

42

از دیدگاه قرآن رابطه ایمان و معرفت کدام گزینه است؟

الف) ایمان مبتنی بر معرفت است.

ب) علم مبتنی بر معرفت است.

ج) معرفت مبتنی بر ایمان است.

د) هر کدام مقوله‌ای جدا از هم هستند و به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنند.

42

ایمان با معرفت چه نوع رابطه ای دارد؟

الف.جا معرفت باشد، ایمان هم هست.                           ب. ایمان هرچند بدون معرفت باشد، دارای اجر و ارج است.

ج. در اسلام، انسان باید نخست ایمان بیاورد تا بفهمد.         د. در اسلام، ایمان مبتنی بر معفت است.

42

کدام گزینه نادرست است؟

الف. جایگاه ایمان، قلب آدمی است.

ب. شناخت امور روحی چون امید، شادی از طریق علم حضوری میسر است.

ج. ایمان به معنای وثوق به چیزی یا کسی است.

د. با وجود معرفت و علم، ایمان ضرورتاً محقق می شود.

42

از دید گاه اسلام ایمان مبتنی بر چیست ؟

الف) حکمت         ب) عقل        ج) تسلیم         د)معرفت

42

خداوند ............ را که به معنای آرامش و اطمینان خاطر است، بر قلب مومنان نازل می فرماید تا از شک و تردید نجات دهد.

الف) ایمان                 ب) سکینه                   ج) نور                  د) رحمت

44

از نظر اسلام رابطه عقل و ایمان چگونه است ؟

الف) متباین هستند.           ب) متضاد هستند.         ج) مؤید یکدیگرند.             د) مخالف هم هستند.

44

در کدام دین، ابتدا باید علم و آگاهی داشت و سپس ایمان آورد؟

الف. مسیحیت                        ب. اسلام                             ج. همه ادیان الهی                  د. همه ادیان غیر الهی

44

آدمی چگونه به سعادت جاودانه  می رسد؟

الف. با عقل و دین                   ب. با علم و عقل                    ج. با علم و تجربه                    د. فقط با عقل

44

آیه شریفه«ان شرّ  الدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعلمون» در کدام حوزه از ایمان وارد شده است؟

الف.رابطه ایمان و معرفت            ب. رابطه ایمان و اختیار        ج. رابطه ایمان و عمل               د. رابطه ایمان و عقل

44

در کدام گزینه ایمان مبتنی بر معرفت است؟

الف. در اسلام                         ب. در مسیحیت                     ج. هر دو                             د. در یهودیت

45

روایات اسلامی ............. را حجت باطنی و راهنمای مومن می دانند.

الف) نبی                    ب) امام                       ج) دین                   د) عقل

48

نمود ظاهری ایمان چیست؟

الف. حکمت                 ب. نماز                      ج. معرفت              د. عمل

49

از دقت در آیه ی شریفه ی « قالت الاعراب منا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا» کدام مورد به نفی ایمان اعراب صحه می گذارد؟

1) رسوخ پیدا نکردن اسلام در قلب          2) رسوخ پیدا نکردن ایمان در قلب

3) عدم پایبندی به لوازم عملی ایمان        4) عدم پای بندی به لوازم عملی اسلام

50

تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش نشان از چیست؟

الف.ایمان                   ب. عقل                ج. اختیار                  د. شناخت

50

تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش، نشان از چه امری دارد؟

الف. وجود ایمان            ب.  وجود برزخ         ج. اختیار           د. آزادی

50

این که انسان قبل از هر عملی آن را بسنجد نشان از کدام گزینه دارد؟

الف. ایمان           ب. اختیار             ج. عقل                  د. تقبیح عقاب و تحسین پاداش

50

پاداش رفتار و تقبیح افعال و استحقاق عقاب در آیات قرآنی بیانگر چیست؟

الف )عقل             ب) اختیار              ج)عمل               د) ایمان

51

خداوند در قرآن به صراحت، کفر را مذمت می کتد، این امر دال برچه حقیقتی می باشد؟

الف. اجباری بودن کفر              ب. ناشی از جهل بودن کفر       ج. ناپسنده بودن کفر               د. اختیاری بودن کفر

51

متعلقات ایمان را به چه چیزهایی می توان باز گرداند؟

الف. معاد و نبوت           ب. توحید و ایمان به خدا           ج. معاد و امامت           د. نبوت، امامت و معاد

52

از میان متعلقات ایمان کدام یک، از اهمیّت ویژه ای برخورداند؟

الف.ایمان به خدا، ایمان به رسالت و ایمان به معاد              ب. ایمان به خدا، ایمان به معاد و ایمان به ملائکه

ج. ایمان به خدا، ایمان به امامت و ایمان به رسالت              د. ایمان به خدا، ایمان به معاد و ایمان به قرآن

52

عالم غیب از چه طریق درک می شود؟

الف. حس و شهود                    ب. حس و عقل                     ج. عقل و رؤیت قلبی              د. رؤیت حسی و قلبی

52

ارسال رسل ناشی از کدام صفت الهی است؟

الف. علم الهی                         ب. قدرت الهی                      ج. حکمت الهی                      د. عدل الهی

52

عالم غیب در برابر کدام عالم قرار می گیرد؟

الف. ظاهر                 ب. شهادت              ج. دنیا                   د. عرش

52

از میان متعلقات ایمان کدامیک اهمیت ویژه دارد و از اصول دین محسوب میشود

الف)ایمان به رسالت پیامبران                          ب) ایمان به معاد

ج)ایمان به خدا                                                   د) هر سه مورد

53

با رسیدن به مرتبه ایمان، هدف فرد چه خواهد بود؟

الف. رسیدن به مرتبه عصمت                    ب. رسیدن به مقام ولایت

ج. جز رضایت خدا هدفی ندارد                  د. رسیدن به مقام شهادت

53

برترین مرتبه ایمان چیست؟

الف. شهادت                  ب. عصمت                    ج. رضایت خداوند                  د. سعادت

53

معیار جدایی نگرش دینی از نگرش الحادی و مادی گرایانه چیست؟

الف. عالم غیب                        ب.عالم شهادت                      ج. عالم دنیا                          د. دنیا گرایی

53

بالاترین مرتبه ایمان چیست؟

الف.پیامبری                           ب. منصب امامت                   ج. داشتن چشم برزخی            د. رسیدن به درجه عصمت

59

آن دسته از فیلسوفان که اثبات وجود خدا را بی نیاز از دلیل می دانند، وجود خدا را چگونه تلقی می کنند؟

الف. غیر بدیهی  &

/ 0 نظر / 191 بازدید