اندیشه اسلامی 2

 

 

 

 


 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

آزمون درس اندیشه اسلام 2 دانشگاه پیام نور و فرهنگیان ایلام

 

1)کدام گزینه بیانگرموضوعاتی است که به ترتیب تنها با روش عقلی وروش نقلی قابل اثبات اند؟

 1) ضرورت نبوت – جزئیات عالم پس ازمرگ                  2) جزئیات عالم پس ازمرگ-  ضرورت نبوت

3) عصمت پیامبران وامامان – امکان وضرورت معاد        4) امکان وضرورت معاد  - عصمت پیامبران وامامان

6)آیه شریفه « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ...» بیانگر چیست؟

 1) پیامبران برانگیخته شده خداونداند                            2) رفتارپیامبران مشابه با مردم است

 3) پیامبران هادی مردم اند                                        4) پیامبران مانند سایر مردم انسان اند

 7)کدام یک از موارد زیراز قیود وویژگی های تعریف «پیامبر» نیست ؟

1) راه های رسیدن به تکامل وفلسفه آفرینش را به انسان نشان می دهد .           

2)آنان دردریافت پیام الهی واسطه های امین ومطمئن اند

3) درابلاغ پیام الهی شرایط زمانی ،اجتماعی را رعایت می نمایند.                  

 4) معارف نظری وعملی رابرای زندگی مردم عرضه می کنند

 8)معارفی که توسط پیامبران  عرضه می شوند :

 1) تماما با عقل قابل دسترسی هستند                      

 2) بخشی ازآن با عقل بشری بدست نمی آید

 3) عقل کوچک ترازآن است که بتوانند معارف وحی بیاورد.

 4) عقل به فلسفه وحکمت معارف وحی دسترسی دارد

 9)آیه شریفه ی « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیًّا »بیانگر  کدامیک  ازمعانی  وحی  است؟

 1) هدایت غریزی                2) الهام                   3) اشاره پنهانی              4) وحی تشریعی

 10)کدام گزینه پیرامون وحی والهام صحیح است ؟

 1) تفاوتی ندارد وهردو به یک معناست.                        2) وحی درعالم تشریع است والهام درتکوین

3)وحی درمسائل عمومی است والهام درمسائل شخصی   4) منشاء وحی معلوم ومنشاء الهام نامعلوم است 

11)راه های ارتباط خداوند پیامبران با کدام است ؟

 1) وحی مستقیم        2) صدایی از پشت حجاب       3)ازطریق فرشته وحی              4) هرسه

 12) هرگاه واژه وحی، به صورت مطلق خالی از قرینه بیان شود، مقصود کدام معناوکاربردوحی است؟

1)پیام رسانی خاص الهی به پیامبران                      2) همان وحی وهدایت غریزی است

3)اشاره پنهانی به پیامبران است                            4)مقصود همان الهام خاص الهی پیامبران است

13)کدام گزینه بیانگرمجموعه مباحثی است که به پیامبر معینی اختصاص ندارد و درباره امورمشترک پیامبران بحث می کند.

1)هدایت تکوینی                     2)نبوت خاصه                      *3) نبوت عامه          4) هدایت تشریعی

 14) کدام  گزینه بیانگرمهمترین وظایف پیامبر است؟

 1)هدایت همه انسانها      2) دریافت وتفسیر وحی        3) تفسیروتبیین وحی      4) دریافت وابلاغ وحی 

 15) کدام عبارت بیانگرمفهوم وحی است؟

 1)خارق العاده- باابزارمتعارف عمومی وعلمی غیرقابل شناخت است. 

 2)عادی- باابزارمتعارف عمومی وعلمی قابل شناخت است. 

 3)طبیعی - باابزارمتعارف عمومی وعلمی قابل شناخت است. 

 4)خارق العاده- باابزارمتعارف عمومی وعلمی قابل شناخت است. 

 16)طبق حدیث امام عسگری (ع) :خداوندچه چیزی را بهترین وپذیراترین جایگاه وحی می داند؟

1)قلب وروان پیامبر             2)کتاب پیامبر           3) سنت پیامبر      4) قرآن

 17)آیه شریفه:« کَذَٰلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» به کدام معنی وحی اشاره دارد؟  1)وحی ارسالی غریزی           2) الهام وحی غیرارسالی          3)هدایت تکوینی     * 4)وحی تشریعی

 18)آیه شریفه « وَأَوْحَىٰ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا...» به کدام معنی وحی اشاره دارد؟ 1)هدایت غریزی                   2) الهام                       3)اشاره پنهانی               4)هدایت تشریعی  

19)عناصر محوری نبوت از دوچیزتشکیل شده است آن دوکدام اند؟

1)قانون که همان مصلحت است – آورنده آن که همان پیامبر است

 2)دین که همان قانون است – حافظ آن که همان نبی است

 3) وحی که همان قانون است - حافظ آن که همان نبی است

 4) قانون که همان وحی است - آورنده آن که همان پیامبر است

20) تفاوت وحی وشهود درچیست ؟

1)دروحی پیامبر تنها گیرنده پیام است اما کشف وشهود از انسان آغاز می شود

2) دروحی گویی فرشته به پیامبر می آموزد اما کشف وشهود از خداآغاز می شود

3) دروحی نفس مدتی ریاضت می کشد اما کشف وشهود توجه انسان به درون معطوف می شود

4) دروحی تجربه دینی رخ می دهد اما کشف وشهود فارغ ازدخالت ذهن است

 21) منظور امام صادق(ع) درپاسخ پرسشی که از«کشف عنهم الغطاء»چیست؟

 1)وحی دریافت باطنی وعلم حضوری است                     2) وحی ارتباط پیامبر باخداست

 3)وحی امری پنهانی است                        4) وحی حقیقتی آشکار وحضوری است

22)مردم سالاری دینی جزء کدامیک از نظریه های زیراست ؟

 1)جانبداری ازاحزاب وگروهها       2) جانبداری ازانسان   *3)سازگاری مشروط    4) جانبداری دمکراسی  23)کدامیک ازویژگی های قوانین اسلام،قابل تردید نمی باشد؟

1)سیاسی           2) اجتماعی            *3)سیاسی واجتماعی             4) فردی

24)کدامیک ازگزینه های زیردرموردمشروعیت حاکمیت ولی فقیه نادرست است؟

1)مشروعیت حاکمیت فقیه تنهاازناحیه شارع مقدس است

 2) مردم درمشروعیت فقیه نقش مهم دارند

3)فقیهان واجدالشرایط به صورت عام از سوی امام معصوم (ع)به ولایت منصوب می شوند.

4) ولایت پیامبر(ص) وائمه(ع) مستند به نصب الهی است

25)این سخن ازکیست؟« ولایت به حکم عقل مخصوص ذات باری تعالی است ....»

 1)شهید مطهری             2) امام خمینی(ره)              3)شهید بهشتی            4) شیخ صدوق  26)پیامبر(ص) وائمه(ع)براساس چه مقامی مجازیه تصرف درامور خصوصی مردم هستند؟

 1)سرپرستی یتیمان وعصمت                             2) عصمت، سرپرستی ومنصب حکومت

 3) منصب حکومت و سرپرستی یتیمان                    4)عصمت وامورحسبه

27)رجوع درمسائل اختلافی درکدام یک از موارد زیرنادرست می باشد؟

 1)درمسائل اختلافی نیازمند به داوری، می توان به حاکم غیردینی مراجعه کرد

 2)رجوع به حاکم غیردینی برای قضاوت حکم طاغوت رادارد

 3)فقط عالمان دینی به عنوان حاکم برجامعه ی اسلامی شناخته می شوند

 4) درهمه مسائل اختلافی می توان به حاکم غیردینی مراجعه کرد

 28)درفرهنگ تشیع فقیه جامع الشرایط به چه عنوانی شناخته می شود؟

 1)رهبرسیاسی           2)مجتهد          3)اسلام شناس عادل                  4) نایب امام زمان(عج)

29)کدامیک ازگزینه های زیرازقیدهای تعریف «پیامبر» نیست؟    

1)راه های رسیدن به تکامل وفلسفه ی آفرینش رابه انسان نشان می دهد

2) آنان دردریافت پیام واسطه هایی امین ومطمئن هستند

 3) درابلاغ پیام الهی شرایط زمانی ،اجتماعی رارعایت می نمایند

 4) معارف نظری وعملی که بینش وروشی نو درزندگی انسان ایجاد می کند ،عرضه می کنند

30)معارفی که توسط پیامبران عرضه می شوند......

 1) تماماباعقل انسان  قابل دسترسی هستند        

2) بخشی ازآن باعقل انسان  قابل دسترسی هستند 

 3)عقل کوچک ترازآن است که بتواند مانند معارف وحی بیاورد    

 4) عقل به فلسفه وحکمت معارف وحی دسترسی هستند 

 31)از نظر اعتقادی کلامی« تفهیم حقایق ومعارف از سوی خدا به انسانهای برگزیده برای هدایت مردم از راهی غیر حس وتجربه وعقل وحدس وشهود،» درتعریف کدام گزینه صحیح است؟

 1)نبوت عامه              2) هدایت عامه       3) وحی تشریعی       4) هدایت تکوینی.

32)راههای ارتباط خداوندبا پیامبران کدام است؟

 1)وحی مستقیم                2) صدایی ازپشت پرده           3) ازطریق فرشته وحی      4) همه موارد  33)کدام تعریف درباره وحی صحیح است؟

 1)آگاهی ازورای شعور وحواس پنجگانه           

 2)قدرت ذهنی که پیامبر راقادر می سازد بدون طی مراحل علمی به درک حقایق توفیق یابد

 3)آنچه را دیگران به سختی حس می کنند پیامبر به سرعت می یابد

 4) کشف وشهودی است که براثر ریاضت نفس برای پیامبران حاصل می شود

34)استفاده از واژه قل خطاب به پیامبر گویای چه حقیقتی است ؟

1)وحی ازنوع گفتاراست نه رفتار   2) وظیفه ی پیامبر درابلاغ وحی تنها تکراربی کم وکاست پیام الهی است

 3) بین پیامبر وخداوند واسطه ای درکارنیست             4) الف وج

 35)ازمیان پیامبران الهی ، کدامیک موفق به تشکیل حکومت شدند؟

 1)داوود- سلیمان – ابراهیم – آل ابراهیم                  2) یونس – دانیال – هود – عیسی

 3) موسی – عیسی- هابیل- عزیر- آل ابراهیم                4) بنیامین – موسی – ابراهیم

36)طبق احادیث شیعه کدامیک ازگزینه های زیر به عنوان حجت درکنارانبیاء وائمه (ع) معرفی شده است ؟  1)عدل          2) عقل           3) قرآن          4) وحی

 37)کدامیک ازگزینه های زیررا می توان دردین تابع مصالح ومفاسد واقعی دانست ؟

 1)سنت          2) احکام            3) قرآن       4) اعمال

 38)احکام ........ احکامی هستند که مستند به نیازهای ثابت انسان ها هستندواین احکام جز درموارد خاص مثل اضطرار هر گز قابل تغییر ودگرگونی نیستند.

 1)متغیر             2) ثانویه             3) ثابت            4) اولیه

 39)رسالت جهان شمولی وظیفه کدامیک ازپیامبران الهی می باشد ؟

 1)عیسی         2) موسی           3) ابراهیم         4) پیامبر اکرم

40)کدامیک ازپیامبران الهی وظیفه داشتند چراغ هدایتی راکه پیامبران صاحب شریعت روشن کرده بودند فروزان نگه دارند؟

 1)ابراهیم- عیسی- موسی – نوح               2)هود – لوط -  عیسی – موسی- نوح

 3) موسی- عیسی- اسحاق –یوسف         4) صالح- لوط- اسحاق-یعقوب– اسماعیل      

41)ازدیدگاه قرآن کریم کارعمده پیامبران چیست ؟

 1)تذکر- حیات – تعلیم – تفکر               2)تذکر- یاد آوری – غفلت زدایی –غبارروبی ازچهره حقایق    

 3) یاد آوری- تدبر- تذکر- کشف وشهود                   4) یاد آوری –نبوغ – تبشیر- غفلت زدایی

 42)اختیار وانتخاب صحیح بدون ....... ممکن نیست .

 1)معرفت وشناخت کافی                2) الهام وعلم       3) وحی ونبوت               4) معرفت وعلم

43)کدامیک از موارد زیر ملاک وضع احکام حکومتی است ؟

 1)مصلحت فرد درچارچوب قوانین دینی                2) ملاحظه نیازهای مادی ومعنوی شخص

 3) نوع تدبیر حاکم اسلامی                            4) مصلحت جامعه درچارچوب قوانین دینی               

 44)آیه شریفه ی « انمّاولیکم.... به چه نامی مشهوراست ؟

1)تطهیر       2) ولایت              3) اولی الامر             4) انفاق

 45)برخی از متکلمان درتعریف امامت قید دینی یا الهی را آورده اند .این قید تفاوت چه چیزی را با ولایت نشان می دهد؟      

1) خلافت     2) طاغوت           3) ریاست عامه            4) قدرت

 46)واژه ولایت درمورد فقیه چه مفهومی دارد؟

 1)حبّ ودوستی              2) نصرت ویاری    3) زمامداری وسرپرستی       4)چیرگی

 47)تعبیر روایت از «حسن الولایه» درمورد کدام ویژگی ولایت فقیه است ؟

 1)اجتهاد مطلق          2) عدالت مطلق         3)قدرت مدیریت ورهبری          4) اخلاق نیکو

 48)درصورت تعدد واجدین شرایط رهبری کدام ویژگی مهمتر است؟

 1)بینش فقهی وسیاسی             2) صلاحیت علمی  3) عدالت       4) تقوا

 49)دربحث ولایت فقیه ،پذیرش وانتخاب مردم باعث چه چیز ی می شود؟

 1)مشروعیت          2)تحقق عینی حکومت              3)انتصاب الهی          * 4)مقبولیت

 50)به نظر متکلمان شیعه ،حکم تعیین جانشین برای پیامبر چیست؟

 1)برمقتضای حکمت است         2) بدون تکلیف است     3) واجب است       4) الف وج

 51)حادثه غدیر درکجا اتفاق افتاد ؟

 1)نزدیک میقات جحفه    2) صحرای نزدیک طائف     3) نزدیک چاه های بدر      4)آبگیری درمنطقه احد

 52)لطف درفعل ،به چه معنااست؟

 1)آگاهی از دقایق وظرافت امور   2)گذشت واحسان درعمل   3) به کارگرفتن دقت وظرافت درکار      4) الف وب  53)قید ولایت وسرپرستی درتعریف امامت ،وجوب چه امری را به دنبال دارد؟

 1)ولایت الهی            2) قیددینی        3) حفاظت از شریعت         4)شریعت

 54)براساس کدامیک از تفاسیر ارائه شده از هدف بعثت پیامبران ، دین اسلام ،پاسخگوی همه ی نیازهای انسان است ؟

 1) تفسیرآخرت گرایانه              2) تفسیرعدالت گرایانه     3) تفسیرجامع گرایانه     4) تفسیردنیاگرایانه  55)سه هدف عمده بعثت پیامبران در تفسیردنیاگرایانه ازتعالیم ایشان چیست ؟

 1)عدالت اجتماعی،حاکمیت قانون ،رفاه وآبادانی      

2)حاکمیت قانون ، عدالت اجتماعی،رهایی ازاضطراب ورنج دائمی زندگی دنیوی       

3) رفاه وآبادانی ، توسعه معیشت ،عدالت اجتماعی  

4) عدالت اجتماعی ،رفاه وآبادانی، رهایی ازاضطراب ورنج دائمی زندگی دنیوی

56)کدام ویژگی درسیستم قانونگذاری اسلام تضمین کننده جاودانگی آن است؟

 1)توجه به عدالت      2)اجتهاد پویا        3)بهره گیری ازتعلیمات معصومین         4) ثابت بودن همه قوانین  57)منابع ومدارک احکام ،دراسلام چیست ؟

 1)کتاب،سنت،آراءمردم،عقل                          2) کتاب،سنت،اجماع ،عقل    

3) کتاب،روایات پیامبر،روایات معصومین،اجماع       4) کتاب،سنت،آراءمردم، اجماع عالمان

 58)رابطه قوانین ثابت اسلام با قوانین متغیر آن چیست؟

 1)دو مقوله کاملا جدای ازهم اند                   2)هردو یکی هستند که از دو دیدگاه مورد توجه قرارگرفته اند

 3) قوانین ثابت به منزله روح قوانین متغیراست         4) قوانین ثابت به مرورزمان ، دستخوش تغییر می شوند  59)اسلام کدام تفسیرازمقتضیات زمان راصحیح می داند؟

 1)مقتضیات زمان به معنای اینکه احتیاجات واقعی بشر درطول زمان تغییر می کند

 2) مقتضیات زمان به معنای اینکه ذوق وسلیقه مردم درزمانهای مختلف فرق می کند

 3) مقتضیات زمان به معنای انطباق وهماهنگی وپیروی از زمان

 4) مقتضیات زمان به معنای جایگزین کردن پدیده های جدید به جای سنتهای گذشته

 60)اختلاف تعالیم پیامبران ازچه نوع بوده است؟

 1) ازنوع تضاد وتنافی          2)برخی ازنوع تضاد وتنافی وبرخی ازنوع نقص وکمال

 3)ازنوع اختلاف درفرهنگ بین آنها است              4) ازنوع نقص وکمال

 61)کدامیک ازآیات زیر بیانگر جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام (ص) است؟

 1)انّ هره امتکم امه واحده             2) وتمت کلمه ربّک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته

 3) وماارسلناک الاّکافّه للناس بشیراَونذیراَ              4) نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین  62)واژه « تحریف » درقرآن به چه معنا است؟

 1)حایل کردن    2) منحرف کردن     3) دگرگون نمودن        4) فهم وتفسیر وتوجیه انحرافی ازسخن گوینده  63)کدام ازگزینه از شواهدتاریخی تحریف شدن قرآن است؟

 1)نقطه واعراب گذاری قرآن توسط دانشمدان صدراسلام     2)یکسان سازی مصحف ها درزمان عثمان

 3) انس فروان مسلمانان با قرآن وحفظ وتلاوت آن           4)اجماع دانشمدان معاصربرتحریف نشدن قرآن  64)کدام دسته ازآیات ، آیات تحدی به شمار نمی رود ؟

 1) آیات امی بودن پیامبر(ص)   2)آیات جهاد     3) آیات فصاحت وبلاغت ونظم قرآن  4) آیات هماهنگی

 65)احکام اولیه اسلامی درکدام حالت ،امکان تغییر ودگرگونی خواهندداشت؟

 1)مقابله با مفاسد      2) اضطرار     3) تزاحم     4) عدم التزام

 66)تصمیماتی که ولی امر درسایه قوانین شریعت وبه حسب مصلحت زمان اتخاذمی کند چه نام دارد؟

 1)حکم اصلاحی    2) اختیار حاکم    3) مصالح عمومی 4) احکام حکومتی

 67)ازنظر قرآن کریم ،تفاوت شرایع آسمانی درچه موضوعاتی است ؟

 1) دامنه دار بودن مسائل              2) کلیت وجزئیت مسائل     

 3) تعارض وتنافی مسائل            4) سلسله مسائل یاسطح ومرتبه

 68)مفهوم امام دراصطلاح متکلمن ،دارای کدام یک از ساختار های زیر است ؟

 1)عدم التزام به جانشینی پیامبر   2) ولایت مقیده     3) ماهیت حقوقی اطاعت ازامام    4) ریاست عامه  69)فعلی که خداون انجام می دهد تابنگانش تکالیفشان راسهل تروآسان تر انجام دهند عبارتست از

 1)لطف    2) نعمت    3) حکمت    4) هدایت

 70)مهمترین وظیفه عالمان ومجتهدان درزمان غیبت امامام معصوم درفرهنگ شیعه چیست ؟

 1)حفظ دین      2)گسترش قلمرو دین       3) اعتلای دین   4) تفسردین 71)فصاحت وبلاغت ونظم قرآن دلیل چیست؟ 1)پیامبری پیامبر     2) امی بودن پیامبر     3) هماهنگی نحوی آیات قرآن     4) ازسوی خدابودن قرآن  72)چرا قرآن ازتحریف مصون است؟

 1) ازسوی خدانازل شده است                   2)چون پیامبر خاتم آن را آورده است.

3)چون حدیث ثقلین براین امر دلالت دارد          4) چون تحریف درآن ممکن نیست

 73)رسالت کدام دسته از پیامبران زیر ، جهان شمول بوده است ؟

 1) پیامبران تبلیغی     2) پیامبران دارای شریعت وکتاب     3) پیامبران اقوام وقبایل    4)پیامبر اسلام (ص)  74)اسلام چیست ؟

1) تسیلم شدن دربرابر سخنان بزرگان دین            2) تسیلم شدن دربرابرواجبات دینی

 3) تسیلم شدن دربرابرحق درمقام عمل واعتقاد         4) گفتن شهادتین وبرپایی نماز وپرداخت زکات 75)دراسلام عواملی مانند: حرج ،اضطرار ، لاضرر ولاضرار، تقیه ، حفظ نظام واساس دین ، موجب عدم التزام به کدامیک از احکام وقوانین می شود ؟

 1) احکام ثانوی   2) احکام اولی       3) قوانین کنترل کننده       4) حکم حکومتی

 76)چرا تفسیر دنیا گرایانه از هدف بعثت انبیاء صحیح نیست؟ 

1)تفسیر دنیا گرایانهدرصدد ارائه تصئیری ابزار گونه از دین است.

2)دین برای دنیایی بهترآمده وهماهنگ با برنامه های توسعه بشری است

 3) پرداختن دین به اموردنیا ازاهداف اصلی ومهم است .

 4) تفسیر دنیا گرایانهاز دین ،تصویری غایت مدارانه بدست می دهند.

 77)کدام آیه از آیات ذیل بیانگر آزادی انسان به عنوان یکی ازاهداف پیامبران درقرآن است؟

 1)ولقد بعثنافی کل امه رسولاان اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت       2) اذقال لهم اخوهم هودا الاتتقون

 3) ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم                  4)ان ارید الاّالاصلاح مااستطعت

 78)درسنت الهی چه کسانی وارث زمین خواهند بود ؟

 1) مسلمانان        2) صالحان            3) شیعیان         4) حافظان قرآن

 79)اختلاف اساسی شیعه و سنی درباره امامت چیست ؟

 1)کلامی بودن امامت نزد شیعه وفقهی بودن آن نزد اهل سنت

  2)فلسفی بودن امامت نزد شیعه وفرعی بودن آن نزد اهل سنت

 3)شیعه نصب امام رازاافعال واجب بندگان خدامی دانند

. 4)اهل سنت نصب امام راازافعال واجب خدا می دانند

80)پیام اصلی آیه شریفه « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ...»چیست؟

1)وجودوحی درزندگی پیامبر           2) مشابهت رفتاری پیامبر بامردم

3) زندگی پیامبر درچارچوب وحی      4)انسان بودن پیامبر مانند سایرانسانها 

 81)این جمله «تفهیم والقای سریع ونهانی»تعریف کدامیک از واژه های زیر است ؟

1)وحی     2)عقل    3) دین    4) معرفت

82)آیه شریفه« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیًّا» ناظربه کدامیک ازمعانی وحی است؟

1)هدایت غریزی             2) الهام                       3)اشاره پنهانی               4)هدایت تشریعی 

 

 

داریوش بابائیان     

ایران رمان

/ 0 نظر / 153 بازدید