فلسفه سال چهارم

به نام خدا . سؤالات درس فلسفه سال چهارم رشته ادبیات و علوم انسانی

1-     کوشش اصلی فلسفه در چه جهتی است؟

الف- توجیه حوادث جزئی         ب- توجیه حوادث مادی

ج- تبیین عقلانی کلی ترین امور  

د-تبیین عقلانی چهره خاص موجودات

2-     کدام یک از موارد زیر جزو مبانی کلی علوم نیست؟

الف- اصل قابل شناخت بودن جهان     ب- اصل واقعیت جهان

ج- اصل عدم اعتماد به روش تجربی    د- اصل علیت

3-     کدام دانش اصول و مبانی کلی علوم را بررسی می کند؟

الف- علوم تجربی    ب- فلسفه    ج- منطق    د- علوم انسانی

4-     مابعد الطبیعه چه دانشی است؟

الف- دانش هستی شناسی    ب- دانش ماوراء الطبیعه

ج- دانش انسان شناسی       د- دانش خدا شناسی

5-     موضوع مابعد الطبیعه چیست؟

الف-وجود مطلق      ب-مطلق وجود

ج-وجود مقید          د-وجود مشروط

6-     روش مابعدالطبیعه چیست؟

الف- عقلی    ب- تجربی    ج- کلامی    د- عرفانی

7-     کار فیلسوف از چه حیث به خواننده کتاب شبیه است؟

الف- مطالعه در حقیقت نادیدنی اشیا   

ب- مطالعه در ظواهر اشیا   

ج- مطالعه در نظم اشیا    د- مطالعه در ترتیب اشیا

8-     هدف مابعدالطبیعه چیست؟

الف- شناخت موجودات مادی    ب- شناخت انسان   

ج- شناخت کل جهان              د- شناخت عقول

9-     نکته بیت «هر آن کاو ز دانش برد توشه ای/جهانی است بنشسته در گوشه ای» چیست؟

الف- موضوع فلسفه    ب- هدف فلسفه

 ج- زبان فلسفه         د- کاربرد فلسفه

10-  جمله «فلسفه منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز می شود» از کیست؟

الف- سقراط    ب- ارسطو     ج- ابن سینا    د- افلاطون

11-  جمله «طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است» از چه کسی نقل شده است؟

الف- ارسطو    ب- فارابی    ج- سقراط    د- ابن سینا

12-  مقصود فلاسفه از فطرت اول چیست؟

الف- نزدیکی به حقیقت خود    ب- فطرت خداجویی   

ج- حیرت زدگی در زندگی      د- حالت عادی زندگی

13-  در چه حالی انسان به گوهر خود نزدیک می شود؟

الف- فطرت اول     ب- فطرت ثانی   

ج- حالت عادی      د- حالت علم جویی

14-  نکته بیت «تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون/ کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد» چیست؟

الف- بی اهمیتی به دنیا           ب- تامین موقعیت اجتماعی

ج- عبوراز فطرت اول به ثانی   د- تدبیر امور معاش

15-  رابطه دین و فلسفه چگونه است؟

الف- هر دو به یک معنا هستند   ب- با هم تضاد دارند   

ج- در دین معانی فلسفی آمده    د- هیچ رابطه ای ندارند

16-  جمله «یک مطلب اگر با زبان های مختلف هم بیان شود، باز همان مطلب است» از کیست؟

الف-ابن سینا  ب-امام خمینی  ج-مطهری   د- علامه طباطبایی

17-  حکما و عرفا کدام یک از سوره های قرآن را عالی ترین مرتبه توحید می دانند؟

الف- حمد و توحید       ب- حمد و حدید   

ج- توحید و بقره          د- توحید و حدید

18-  کدام یک از موجودات واسطه فیض در آفرینش هستند؟

الف- انسان ها    ب- مادیات    ج- ملائکه    د- جمادات

19-  کدام فرقه هرگونه بحث در مسائل فلسفی دین را ناروا می دانستند؟

الف- اهل حدیث    ب- معتزله    ج- متکلمین    د- فقها

20-  خاستگاه اصلی فلسفه اسلامی چیست؟

الف- برخورد با فلسفه های دیگر    ب- فلسفه یونان   

ج- متن خود اسلام                     د- ظاهر متون اسلامی

21-  بیت الحکمه توسط چه کسی و در کجا تأسیس شد؟

الف- حنین بن اسحاق- بغداد    ب- هارون- اسکندریه

ج- یحیی برمکی- اسکندریه      د- هارون- بغداد

22-  ابن سینا چه کسی را فاضل متأخرین می داند؟

الف-ارسطو  ب- افلاطون   ج- اسکندر افرودیسی  د- افلوطین

23-  پیروان افلوطین چه نام گرفتند؟

الف- افلاطونیان   ب- نوافلاطونیان   ج- مشائی   د- اشراقیان

24-  کتاب های«درّه التاج»و«محاکمات» به ترتیب از چه کسانی است؟

الف- قطب الدین شیرازی- قطب الدین رازی

ب- قطب الدین رازی- قطب الدین شیرازی

ج- قطب الدین رازی- قطب الدین رازی

د- قطب الدین شیرازی- قطب الدین شیرازی

25-  متفکران مسیحی تا قرن 12 تحت سیطره کدام فیلسوف بودند؟

الف- آلبرت کبیر   ب- بیکن   ج- آگوستینوس   د- دکارت

26-  صدرالمتألهین فلسفه خود را چه نامیده است؟

الف- حکما اشراق    ب- حکمت متعالیه  

ج- حکمت مشاء      د- حکمت ذوقی

27-  از موارد زیر کدام یک ممتنع الوجود بالذات است؟

الف- حیوان   ب- ملائک   ج- شریک الباری   د- ققنوس

28-  منظور از مغایرت وجود با ماهیت چیست؟

الف- در خارج از هم جدا هستند ب- دارای یک مفهومند  

ج- در ذهن از هم تمایز دارند    د- در ذهن وخارج تمایز دارند

29-  امکان ذاتی یعنی چه؟

الف- ضرورت وجود      ب-ضرورت عدم  

ج- ضرورت وجودو عدم د-نه ضرورت وجود،نه ضرورت عدم

30-  علت تامه یعنی چه؟

الف-علت فاعلی ب-علت حقیقی ج-علت مادی د-علت صوری

31-  در مثال «ارتفاع و میانه مثلث یکی است» چه رابطه ای است؟

الف- امتناعی   ب- وجوبی   ج- امکانی   د- ضروری

32-  کدام یک از موارد زیر جزو مواد ثلاثه است؟

الف- وجوب    ب- وجود     ج- ماهیت    د- موضوع

33-  کهن ترین مسئله فلسفه چیست؟

الف- واقعیتی وجود دارد      ب- مغایرت وجود و ماهیت       ج- علت و معلول                   د- حادث و قدیم

34-  حادث در فلسفه به چه معناست؟

الف- نیستی اش مقدم بر هستی اش    ب- امکان

ج- هستی اش مقدم بر نیستی اش       د- نو و تازه

35-  ملاک نیازمندی معلول به علت از نظر فلاسفه چیست؟

الف- امکان ذاتی   ب- وجوب    ج- امتناع ذاتی    د-حدوث

36-  قاعده«الشیء مالم یجب لم یوجد»اشاره به چه اصل فلسفی دارد؟

الف- سنخیت علت و معلول    ب- علیت 

ج- وجوب علی و معلولی       د- تسلسل علل محال است

37-  علت ناقصه نسبت به معلول چه حالتی دارد؟

الف- شرط لازم             ب- شرط کافی      

ج- شرط لازم و کافی      د- نه شرط لازم، نه شرط کافی

38-  بیت «جهان چون خط و خال و چشم و ابروست/ که هر چیزی به جای خویش نیکوست» چه اصل فلسفی را بیان می کند؟

الف- علیت                       ب- سنخیت علت و معلول     

ج- وجوب علی و معلولی      د- تقدم علت بر معلول

39-  از اصل سنخیت علت و معلول چه نتیجه ای گرفته می شود؟

الف- تخلف ناپذیری نظام هستی      ب- ارتباط موجودات

ج- امتناع تسلسل علل                   د- نظام معین هستی

40-  فارابی در برهان بر امتناع تسلسل علل نامتناهی از چه اصلی استفاده کرده است؟

الف- ضرورت علی و معلولی    ب- تقدم علت بر معلول

ج- اصل سنخیت                    د- تقدم وجود بر وجوب

41-  اصل سنخیت علت و معلول چه چیزی را در قوانین علمی تأمین می کند؟

الف- ضرورت قوانین      ب- کلیت قوانین

ج- جزئیت قوانین          د- عقلانت قوانین

42-  جواز تعمیم آزمون و تجربه علمی ناشی از چیست؟

الف- اصول عقلانی  ب- آزمایش  ج- تجربه    د- وجوب علی

43-  منظور از «علت العلل» چیست؟

الف- واجل الوجود       ب- غایه الغایات   

ج- مبدأ المبادی           د- هر سه مورد

44-  منظور از موجودات مجرد چیست؟

الف- موجودات طبیعی    ب- ملائک

ج- موجودات مادی        د- انسان

45-  به نظر متکلمین فرض قدیم بودن جهان مستلزم چیست؟

الف- بی نیازی از خالق      ب- معلولیت خالق      

ج- نیازمندی به خالق        د- واحد بودن واجب

46-  اعتقاد به صدفه و اتفاق مستلزم چیست؟

الف- ارتباطات موجودات      ب- نظام متقن جهان      

ج- عدم نظم در جهان          د- نظام معین هستی

47-  برهان سینوی معروف به چیست؟

الف- امتناع تسلسل     ب- علیت      

ج- فطرت                د- وجوب و امکان

48-  متکلمین ملاک نیازمندی معلول به علت را چه می دانند؟

الف- امکان ذاتی      ب- حدوث      

ج- امتناع               د- ضرورت

49-  در حکمت مشاء فرشتگان چه نامیده شده اند؟

الف- نفوس      ب- عقول       ج- ارواح      د- صُور

50- رابطه علیت چگونه رابطه ای است؟

الف- بعد از وجود دو طرف     

ب- فرع بر وجود دو طرف

ج- در خود وجود دو طرف     

د- تابع وجود دو طرف

51- شخصیت اخلاقی فارابی هم پایه کدام فیلسوف است؟

الف- ارسطو     ب- افلاطون    ج- ابن سینا    د-ملاصدرا

52- کتاب فصوص الحکم درمورد چه علمی و با چه لحنی است؟

الف- مابعدالطبیعه-کلامی   ب- توحید- فلسفی   

ج- مابعدالطبیعه- عرفانی    د- توحید- کلامی

53- معلم ثانی لقب کدام فیلسوف است؟

الف- فارابی   ب- ابن سینا     ج- ارسطو    د- افلاطون

54- کتاب احصاءالعلوم از کدام فیلسوف است؟

الف- ابن سینا   ب- ارسطو    ج- فارابی    د- شیخ اشراق

55- هدف اصلی از اجتماع و مدینه در نظر فارابی چیست؟

الف- سعادت دنیوی   ب- سعادت اخروی   

ج- سعادت معنوی     د- سعادت دنیا و آخرت

56- در حکمت مشاء عقل فعال عهده دار نظم کدام عالم است؟

الف- مابعدالطبیعه   ب- ماورای طبیعه   

ج- طبیعت           د- آخرت

57- اعلی درجه سعادت بشری از نظر فارابی چیست؟

الف- اتصال با ملک وحی   ب- تهذیب نفس   

ج- تفکر در هستی           د- سلامت جسم و روح

58- ابن سینا در اروپا به چه نام مشهور است؟

الف-شیخ الرئیس     ب- ابن سینا 

ج- شاهزاده اطبا      د- نادره روزگار

59- در کدام یک از آثار ابن سینا میان آرای حکمای شرق و غرب داوری شده است؟

الف- انصاف   ب- نجات    ج- شفا    د- قانون

60- علم حقیقی به هر چیز از نظر ابن سینا چگونه حاصل می شود؟

الف- از طریق مشاهده و تجربه   ب- از طریق استقرا   

ج- ابعاد ظاری اشیا                 د- در پرتوی ارتباط با مبدأ

61- علم حقیقی از نظر ابن سینا چه چیزی را در انسان تقویت می کند؟

الف- قدرت علمی   ب- خشوع و خضوع   

ج- قدرت عملی     د- قوه تفکر

62- ابن سینا منشأ کرامات و معجزات را چه می داند؟

الف- علم   ب- خداوند    ج- روح    د- قوت نفس

63- نکته شعر زیر چیست؟

مراد دل زتماشای باغ عالم چیست/

بدست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

الف- رابطه انسان و جهان   ب- عشق به هستی   

ج- جهان شناسی الهی        د- پیدایش جهان

64- انس انسان با طبیعت نزد ابن سینا ناشی از چیست؟

الف- جنبه وجودی انسان            ب- فطرت انسان   

ج- تشابه عالم صغیر با عالم کبیر    د- غریزه

65- یکی از ارکان حکمت مشرقی چیست؟

الف- فرشته شناسی     ب- جهان شناسی   

ج- انسان شناسی         د- روح شناسی

66- ابن سینا کدام حکمت را علم خواص نامیده است؟

الف- مشائی   ب- متعالیه    ج- مشرقیه    د- عرفانی

67- ابن سینا علت پیدایش جهان را چه می داند؟

الف- عقل   ب- فرشته    ج- عشق    د- حیرت

68- کدام یک از آثار زیر در زمینه حکمت مشرقیه است؟

الف- شفا   ب- نجات    ج- انصاف    د- حی بن یقظان

69- این سخن از کیست؟

«علم در آغاز مرهون وجود کسانی بود که عاشق جهان بودند.»

الف- راسل   ب- دکارت    ج- ابن سینا    د- ملاصدرا

70- حکمت مشائی با کدام فیلسوف به اوج خود رسید؟

الف- فارابی   ب- ارسطو    ج- ابن سینا    د- ملاصدرا

71- مؤسس کلام اشعری کیست و در چه قرنی می زیست؟

الف- غزالی- قرن 4               ب- فخر رازی- قرن 5

ج- ابوالحسن اشعری- قرن 5    د- ابولحسن اشعری- قرن 4

72- کدام یک از مکاتب زیر را عقل گرا گویند؟

الف- تصوف   ب- معتزله    ج- اشراق    د- اشاعره

73- کتاب «تهافت التهافه» از کیست و برای چه منظوری نوشته شد؟

الف- غزالی- در رد ابن رشد   ب- فخر رازی- رد فلسفه   

ج- غزالی- دفاع از فلسفه       د- ابن رشد- در دفاع از فلسفه

74- مهم ترین اثر فلسفی شیخ اشراق چه نام دارد؟

الف- تلویحات     ب- حکمه الاشراق  

ج- مطارحات       د- مقاومات

75- کدام یک، از آثار عرفانی شیخ اشراق است؟

الف- حکمه الاشراق     ب- تلویحات 

ج- هیاکل النور            د- مطارحات

76- سهروردی حکیم متأله را چه کسی می داند؟

الف- جویای معرفت         ب- اهل استدلال محض   

ج- سیر و سلوک محض     د- کمال در دانش و بینش

77- سهروردی کدام یک از فلاسفه را امام الحکمه نامیده است؟

الف- افلاطون   ب- ابن سینا    ج- زرتشت    د- فارابی

78- اساس فلسفه سهرودی بر چه چیزی استوار شده است؟

الف- عرفان          ب- تهذیب نفس   

ج- نور و ظلمت    د- استدلال و برهان

79- منظور از مغرب کامل در جغرافیای عرفانی سهروردی چیست؟

الف- جهان مجرد از ماده      ب- عالم ماده   

ج- افلاک و ستارگان           د- جهان فرشتگان

80- سهروردی از حقیقت اشیا به چه چیزی تعبیر نموده است؟

الف- کمال      ب- ذات     ج- وجود      د- نور

81- واسطه بین ارباب انواع و طبیعت در حکمت اشراق چیست؟

الف- انوار قاهره       ب- انوار اسپهبدیه  

ج- نورالانوار           د- مثل افلاطونی

82- علم ما به اشیای خارجی چگونه علمی است؟

الف- حصولی   ب- حضوری    ج- توصیفی    د- دستوری

83- صورت ذهنی چگونه معلومی است؟

الف- معلوم بالعرض     ب- معلوم بالذات   

ج- معلوم مجازی         د- معلوم عرضی

84- علم به نفس چگونه علمی است؟

الف- علم حصولی       ب- علم حضوری   

ج- علم دستوری         د- علم توصیفی

85- منظور از مشرق اکبر در حکمت اشراق چیست؟

الف- عالم مثال       ب- عالم طبیعت   

ج- عالم ماده          د- عالم عقول

86- نقطه آغاز سفر معنوی در حکمت اشراق چیست؟

الف- مشرق اصغر      ب- مشرق اکبر   

ج- مغرب متوسط       د- مغرب کامل

87- مایه های عمده حکایات تمثیلی سهروردی در کدام کتاب آمده است؟

الف- حکمه الاشراق        ب- تلویحات   

ج- هیاکل النور              د- قصه غربه الغربیه

88- سهروردی برای تبیین نظام آفرینش از کدام قاعده استفاده می کند؟

الف- تقدم علت بر معلول     ب- وجوب علی و معلولی  

ج- امکان اشرف                د- سنخیت علت و معلول

89- سهروردی کدام فلاسفه را دارای استدلال، بی بهره از عرفان می داند؟

الف- حلاج    ب- ابن سینا    ج- بایزید    د- افلاطون

 

90- خدا در حکمت اشراق چه نام دارد؟

الف- نورالانوار          ب- واجب الوجود   

ج- نور اسپهبدیه        د- نور قاهره

91- هم درس سهروردی چه کسی بود؟

الف- غزالی   ب- ابن سینا    ج- اشعری    د- فخر رازی

92- علم النفس در حکمت اشراق در زمره مسایل چه علمی است؟

الف- طبیعیات         ب- مابعدالطبیعه   

ج- ماوراء الطبیعه      د- تجربیات

93- در حکمت اشراق به چه علمی توجه بیشتر شده است؟

الف- علم حضوری      ب- علم حصولی   

ج- علم تجربی           د- علم الهی

94- ارتباط انوار در حکمت اشراق بر چه اساسی است؟

الف- رابطه علیت       ب- رابطه طبیعی   

ج- رابطه ظاهری        د- رابطه عشق

95- حکمای بعد از سهروردی انوار اسپهبدیه را چه نامیده اند؟

الف- عالم مثال      ب- عالم ملکوت 

ج- الف و ب        د- عالم طبیعت

96- در فلسفه اسلامی با اثبات عالم مثال زمینه برای چه مباحث مهمی فراهم شد؟

الف- اثبات تجرد بعد خیالی    ب- اتحاد عالم و معلوم   

ج- اثبات معاد جسمانی          د- هر سه مورد

97- سهروردی کدام یک از حکما را حکیم فاضل نامیده است؟

الف- افلاطون   ب- ارسطو    ج- زرتشت    د- ابن سینا

98- سهرودی مدارج دانایی را چند دسته می داند؟

الف- دو دسته      ب- چهار دسته   

ج- سه دسته        د- پنج دسته

99- پیروان سهرودی او را به چه نام لقب داده اند؟

الف- شیخ شهید         ب- شیخ مقتول    

ج- شیخ شجاع          د- شیخ کامل

 

 

100-    مثل افلاطونی در حکمت اشراق چه نام دارد؟

الف- انوار قاهره         ب- انوار مدبره   

ج- ارباب انواع           د- انوار اسپهبدیه

101-     روش عرفا به کدام روش شباهت بیشتری دارد؟

الف- اشراق     ب- مشاء      ج- کلام      د- تجربه

102-     نماینده کامل عرفان اسلامی کیست؟

الف- مولوی    ب- حلاج    ج- ابن عربی   د- ملاصدرا

103-     استدلال متکلمان بر چه اصلی استوار است؟

الف- اصل بدیهی    ب- اصل تجربی   

ج- جدل              د- حسن و قبح عقلی

104-     کلام شیعه با کدام متکلم به اوج خود رسید؟

الف- شیخ توسی       ب- خواجه نصیرتوسی   

ج- شیخ مفید           د- علم الهدی

105-     نقطه اتصال چهار جریان فکری اسلامی کدام مکتب است؟

الف- حکمت مشرقی      ب- حکمت مشاء   

ج- حکمت متعالیه         د- حکمت اشراق

106-     کدام یک از فیلسوفان مسلمان را خاتم حکیمان الهی خوانده اند؟

الف- ملاصدرا             ب- ابن رشد   

ج- علامه طباطبایی       د- شیخ اشراق

107-     کدام فیلسوف قصد داشت حکمت مشائی را تفسیر اشراقی کند؟

الف- سهروردی    ب- ابن سینا    ج- ملاصدرا   د- میرداماد

108-     ملاصدرا در چه قرنی می زیست؟

الف- نهم    ب- پنجم    ج- دهم   د- هشتم

109-     فلسفه ملاصدرا به چه نام معروف است؟

الف- حکمت متعالیه        ب- حکمت مشاء   

ج- حکمت اشراق           د- حکمت الهی

110-     کدام یک از آثار زیر از ملاصدرا است؟

الف- حکمه الاشراق       ب- بدایه  

 ج- مفاتیح الغیب          د- الهیات شفا

111-     سیر «فی الخلق باحق» با کدام سیر عقلی مطابق است؟

الف- خداشناسی          ب- نفس و معاد   

ج- افعال باری            د- امور عامه فلسفه

112-     در کدام سفر سالک به شناخت کمالات و اسماء حق می پردازد؟

الف- سفربالحق فی الحق        ب- سفر من الخلق الی الحق   

ج- سفر من الحق الی الخلق     د- سفر من الخلق بالحق

113-     اجزاء ذهنی واقعیت های خارجی کدامند؟

الف- وجود و ماهیت          ب- جوهر و عرض   

ج- واجب و ممکن            د- وجود و عدم

114-     بنابر عقیده ملاصدرا واقعیت خارجی مصداق کدام مفهوم است؟

الف- ماهیت    ب- وجود    ج- جوهر   د- عرض

 

115-     معلم ثالث لقب کدام فیلسوف است؟

الف- ملا صدرا    ب- میرداماد    ج- فارابی   د- ابن رشد

116-     کدام یک از مباحث زیر نخستین بار در آرای میر داماد طرح شد؟

الف- علت و معلول       ب- وجود ذهنی   

ج- حرکت جوهری       د- اصالت وجود و ماهیت

117-     کدام یک از فلاسفه زیر طرفدار اصالت ماهیت بود؟

الف- ملاصدرا    ب- علامه طباطبایی    ج- میرداماد   د- شیخ اشراق

118-     قاعده «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» به کدام اصل اشاره دارد؟

الف- تشکیک وجود       ب- اصالت وجود   

ج- فقر وجودی             د- حرکت جوهری

119-     کدام یک از مفاهیم کلی مشکک است؟

الف- انسان    ب- حیوان    ج- نور   د- درخت

120-     از دیدگاه ملاصدرا ملاک نیازمندی معلول به علت چیست؟

الف- حدوث ذاتی      ب- حدوث زمانی   

ج- امکان ذاتی           د- فقر وجودی

121-     یکی از ثمرات عالی بحث اصالت وجود چیست؟

الف- تشکیک وجود       ب- فقر وجودی   

ج- حرکت جوهری        د- علیت

122-     ملاصدرا انکار حرکت جوهری را بر مبنای چه اصلی می داند؟

الف- اصالت وجود        ب- اصالت ماهیت   

ج- تشکیک وجود         د- اشتراک معنوی وجود

123-     اثبات حرکت جوهری مبتنی بر چه اصلی است؟

الف- اصالت وجود       ب- اصالت ماهیت   

ج- تشکیک وجود        د- فقر وجودی

124-     کدام یک از اصول ملاصدرا نیست؟

الف- اصالت وجود    ب- اصالت ماهیت   

ج- تشکیک وجود     د- فقر وجودی

125-     معاد جسمانی بر پایه چه اصولی راه حل پیدا کرد؟

الف- اصول حکمت مشاء    ب- اصول حکمت اشراق

ج- اصول حکمت متعالیه     د- اصول حکمت الهی

126-     دو قسم موجود از منظر اصالت وجود کدامند؟

الف- ثابت و متغیر      ب- واجب و ممکن   

ج- جوهر و عرض      د- حادث و قدیم

127-     کدام فیلسوف به عنوان فیلسوف معاصر اسلامی نامیده شده است؟

الف- ابن عربی    ب- ملاصدرا    ج- علامه طباطبایی   د- میرداماد

 

 

128-     کدام یک، از آثار علامه طباطبایی است؟

الف- شرح منظومه      ب- بدایه الحکمه   

ج- مبدأ و معاد          د- تلویحات

129-     علامه طباطبایی در کدام اثر به نقد ماتریالیسم پرداخته است؟

الف- بدایه الحکمه                ب- نهایه الحکمه   

ج- علل گرایش به مادیگری&nbsp

/ 1 نظر / 259 بازدید
حقدوست

[گل][گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل] سلام و درود بر شما گرامی وبلاگ خوب و جالبی دارید. امیدوارم در ادامه راه موفق باشید. ضمن تبريک اعياد شعبانيه، برای مطالب زیر دعوت شده‌‌‌اید: ********** [گل][گل] رفع چهار بحران مهم با چهار راهکار ارزشمند [گل][گل] ********** ## دوستداران حجامت یادداشت کنید؛ ## [گل][گل] بهترین روز حجامت در سال ۱۳۹۳ [گل][گل] # # # به همراه تقويم سالنماي حجامت 1393 # # # *********** [گل] احادیث زیبا و خواندنی هفته [گل] ## ثواب بسیار عظیم روزه ماه شعبان ## سه اثر فجیع برای موسیقی و غنا ## قَسَم دروغ این آثار مخرّب را دارد *********** [گل] دو داستان زیبا و خواندنی [گل] ## جزاى بدگمانى به شوهر ## بیرون آوردن النگوى عروس از دریا *********** [گل][گل] از چه زمانی حضرت علی بن ابیطالب(ع) ملقّب به «امیرالمؤمنین» شدند؟ [گل][گل] *********** منتظر حضور و نظرات ارزشمند شما گرامی هستم. www.bia2mofid.persianblog.ir [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]