کلیات فلسفه

به نام آنکه هستی نام از او یافت

آزمون میان ترم درس کلیات فلسفه اسلامی دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور                                 واحد شهرستان دره شهر در نیمسال دوم سال تحصیلی 92/91

نام و نام خانوادگی ......................... شماره دانشجویی ....................... زمان پاسخگویی : 30 دقیقه

 

1-مغالطه « کنه و وجه » را ضمن یک مثال تشریح نمائئد . ؟ (1) نمره

 

 

 

 

 

 

2-استدلال بیاورید که چرا « دور و تسلسل » باطل و محال است  ؟ ( 2) نمره 

 

 

 

 

3-     دیدگاه متکلمان با فلاسفه ی اسلامی در « ملاک احتیاج به علت » را مقایسه کنید . (1 ) نمره

 

 

 

 

ü      دو نمره به فعالیت های پژوهشی و کنفرانس دانشجویان تعلق گرفته است .  

 

 

            شاد باشید .   داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 10 بازدید