نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی (1)

هوالعلیم . سؤالات آزمون میان ترم اندیشه اسلامی (1) دانشگاه فرهنگیان {پردیس شهید مدرس ایلام } نام ونام خانوادگی ............................      مدرس : داریوش بابائیان

 

21

چیستی انسان

20

انسان به غیر از بُعد مادی حقیقت دیگری به نام ...................... (ص20)

الف) بُعدادراکی انسان□          ب) روح و روان□                 ج) ادراک نظری□          د) ادراک عملی □

023

کدام گزینه از مهمترین مسائل انسان می‌باشد.

الف) شناخت جهان         ب) شناخت انسان             ج) شناخت نیازها               د) شناخت محیط

023

مقصود از شناخت انسان  در مبحث  خودشناسی:

الف:از نظرگاه روانشناسی  است.                

ب:از دیدگاه تاریخی است

ج-آن است که انسان دارای استعداد  و نیروهایی  برای فهم خود و جهان  و تکامل انسانی  است.

د-همه گزینه های  فوق صحیحمی باشد.

025

فرموده‌ی امام علی (ع) که: « کسی که خود را نمی‌شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت؟!» به کدام موضوع اشاره دارد.؟

الف-رابطه بین خود شناسی و خدا شناسی          ب-رابطه بین انسانشناسی و جهان شناسی

ج-رابطه بین  جهان شناسی و خدا شناسی            د-رابطه بین انسان شناسی و معرفت شناسی

025

کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی          ب-مقدمه ی کمال انسانی

ج-پیش در آمد جهان شناسی      د-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است.

025

کدام گزینه از دلایلِ (مهم ضرورت) خودشناسی می‌باشد.

الف) مقدمه کمال انسانی ـ پیش درآمد جهان‌شناسی        ب) حلال مشکلات ـ استفاده از امکانات

ج) مقدمه خداشناسی ـ رفع مشکلات جسمی                 د) رفع مشکلات روحی ـ استفاده بهینه از زمان

026

امام علی(ع)در روایت:« خدایا تو قلب‌ءها را با محبت خود و عقل‌ها را با معرفت خود سرشته‌ای» به چه امری اشاره کرده است؟

1)دعوت به خودشناسی در واقع دعوت به خداشناسی است           2) فطری بودن خودشناسی

3)تقدم شناخت عقلانی بر مسایل فطری                                  4)پرداخت به مسایل معرفتی و عقلانی

027

بسیاری  از مشکلات روحی، روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از ........ است

الف خود شناسی                ب-خود ناشناسی    ج-نا آشنایی انسان با علوم روز           د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی

028

چرا خداوند روح را به خود انتساب می دهد؟

الف-به دلیل  شرافت  و منزلت برتر      ب-غیر مادی بودن روح       ج-جدا بودن روح از جسم            د-همه موارد

028

کدام گزینه معنای «تسویه» در آیه «ثم سواه و نفخ فیه من روحه» می‌باشد.

الف) خلقت انسان به صورت کلی            ب) خلقت روح انسان

ج) خلقت جسم و روح انسان                  د) خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال

028

مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

029

کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.     ب-اخذ و گرفتن است.      ج-تکمیل خلقت جسمانی است.    د-برابری و مساوات است. 

029

کدام جمله نادرست است ؟

الف) حقیقت انسان ، روح اوست          

ب) روح پس ازمرگ  به حیات جاودانه خود در برزخ ادامه می دهد

ج) روح انسان توسط ملک الموت توفّی می شود     

د) پذیرفتن فنا ناپذیری روح مستلزم اعتقاد به آخرت است

030

شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی      ب-حوزه شناخت نظری        ج-ادراک عملی           د-الف و ج صحیح

030

کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری            ب ) نظر و عمل          ج ) شناخت عملی          د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

30

هنگامی که در روح خود تامل می کنیم چه نوع بعدی را در آن باز می یابیم؟ (ص30)

الف) بعد ادراکی□                ب) بعد گرایشی□             ج) بعد ادراکی و گرایشی□                             د) بعد روح و روان□

30

بعد ادراکی انسان در دو حوزه فعالیت می کند که عبارتنداز .......... ؟ (ص30)

الف) بعد ادراکی و گرایشی□               ب) نظری و عملی□            ج)حصولی و نظری□         د) غریزی و فطری □

30

اگر بعد ادراکی انسان متعلق به شناخت، اشیا، آن گونه که هستند یا خواهند بود باشد. به آن حوزه چه شناختی می گویند؟

الف) شناخت علمی□            ب) شناخت نظری□               ج) شناخت علمی و نظری□            د) همه موارد□

30

ابعاد روح و روان انسان به چند نوع است؟(ص 30)

الف) ادراکی و گرایشی□        ب) نظری و عملی□            ج)حصولی و نظری□         د) غریزی و فطری □

30

بعد ادراکی انسان شامل چه مواردی است؟ (ص30)

الف) ادراک نظری□         ب) ادراک علمی□       ج) بعد گرایش□      د) موارد الف و ب□

30

کدام یک از دلایل زیر از فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح اقامه می کند؟ (ص 30)

الف- الهی بودن        ب- مجرد بودن         ج- غیر قابل تقسیم بودن آن           د- همه‌ی موارد

30

کدام یک از موارد زیر از جمله ابعاد روح و روان انسان است؟ (ص 30)

الف- بعد گرایشی             ب- بعد ادراکی                   ج- بعد تجربی              د- گزینه 1 و 2

30

تمایز بین حکمت نظری و حکمت عملی در چیست؟ (ص 30)

الف- متعلق شناخت            ب- قوه شناخت              ج- واسطه ی شناخت          د- هیچ کدام

30

حقیقت وجود آدمی کدام یک از موارد زیر است؟ (ص 30)

الف- جسم انسان          ب- روح انسان               ج- جسم و روح انسان               د- هیچ یک

031

شناخت واقعی امور معنوی  و روحی  ،نظیر  غم شادی و امید از چه طریقی میسر است؟

الف-ادراک نظری         ب-ادراک عملی       ج-علم حصولی        د-علم حضوری

031

شناختی که برای انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی حاصل می شود.

الف-علم حصولی (با واسطه) است.       ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی (بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه) است

031

کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

031

هرگاه متعلق علم حضوری خدا و امور مرتبط با خدا باشد

الف-ادراک عملی      ب-شهود عرفانی            ج-ادراک گرایش        د-تجربه

31

علم حصولی و علم حضوری در کدام یک از ادراک انسان وجود دارد؟ (ص 31)

الف) ادراک عملی□         ب) ادراک نظری□        ج) ادراک گرایش□        د) همه موارد□

31

گاهی متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا است که به آن چه می‌گویند؟ (ص 31)

الف) علم حصولی□      ب) شهود عرفانی□      ج) قوای ادراکی□         د) بعد گرایشی□

31

ادراک نظری جزء کدام یک از ابعاد روح انسان است؟ (ص 31)

الف- بعد ادراکی               ب- بعد گرایشی                 ج- بعد شناختی            د- بعد تجربی

31

شناختی که برای انسان از طریق صورت ها و مفاهیم ذهنی است کدام یک از موارد زیر است؟ (ص 31)

الف- علم حصولی          ب- علم حضوری                ج- علم نظری                    د- هیچ یک

032

این روایت " خداوندا! تو قلب ها را بر محبت خود آفریده ای " از کیست و اشاره به چه چیزی می کند ؟

الف) امام صادق (ع) – مهربان بودن خداوند                              ب) حضرت علی (ع) – میل فطری خداپرستی انسان

ج) حضرت علی(ع) – مهربان بودن خداوند                                 د) امام صادق(ع) – میل فطری خداپرستی

032

تمایلاتی که  با روح انسان سرشته شده اند .......... نامیده می شوند.

الف-بعد گرایشی     ب-بعد عملی           ج-بعد نظری        د-بعد اخلاقی

032

علم به تکالیف و وظایف انسان عبارتست از:

الف-حکمت عملی      ب-حکمت نظری           ج-ادراک گرایشی     د-شهود عرفانی

032

گرایش به حفظ ذات و صیانت از میل خود و میل  به جنس مخالف در قلمرو کدام گرایش  قرار دارد؟

الف-گرایش های انسانی          ب-گرایش های حیوانی       ج-گرایش های شهودی            د-هیچکدام

032

کدام گزینه تقسیم بعد گرایشی را نشان می دهد ؟

الف) حیوانی – عرفانی              ب) انسانی – حیوانی            ج) روحانی – انسانی             د) حیوانی – روحانی

32

معنی آیه من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم؛ نه به با چشم سر بلکه با چشم قلب اشاره به چه چیزی دارد؟

الف) یاد خدا □                                           ب) پاکدامنی حضرت علی(ع) □      

 ج) قلب خود را با خدا نگه داشتن□                 د)همه موارد□

32

روح انسان علاوه بر بعد شناختی بعد دیگری هم دارد که به آن چه می گویند؟ (ص 32)

الف) بعد عملی□         ب) بعد گرایشی□         ج) بعد نظری□             د) هیچکدام□

32

گرایش های انسان به چند گروه می باشند؟ (ص 32)

الف) گرایش های میدانی انسانی□                 ب) گرایش های میدانی □

ج) گرایش های انسانی□                            د) موارد ب و ج □

32

گرایش به حفظ ذات و صیانت از خود و میل به جنس مخالف را کدام گرایش می گویند؟ (ص 32)

الف) گرایش انسانی□           ب) گرایش میدانی□         ج) گرایش مادی□     د) موارد الف و ج□

32

گرایش ها و تمایلاتی که به شخص اختصاص دارند و یا دست کم نشانه های آنها در میدان دیده می شود؟ (ص 32)

الف) گرایش میدانی□           ب) گرایش انسانی□        ج) هر دو مورد□        د) هیچکدام □

32

کدام یک از گرایش های روحی انسان میان انسان و حیوان مشترکند؟ (ص 32)

الف- گرایش های حیوانی           ب- گرایش های انسانی        

32

این جمله امام علی(ع) «خداوندا! تو قلب ها را بر محبت خود آفریده ای» بر چه چیزی دلالت می کند؟ (ص 32)

الف- خداوند، انسان را با فعلت دینی و الهی آفریده            ب- دگرگونی در آفرینش الهی وجود ندارد      

 ج- انسان میل و محبت به خدا دارد                             د- همه ی موارد

32

«علم به تکالیف و وظایف انسان» تعریف کدام از موارد زیر است؟ (ص 32)

الف- ادراک عملی        ب- بعد گرایشی              ج- گرایش انسانی                د- ادراک نظری

32

هرگاه متعلق شناخت علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد به آن چه می گویند؟ (ص 32)

الف- شهود عرفانی            ب- شهود عقلی            ج- شهود عملی               د- هیچ یک

34

کدام یک از موارد زیر از جمله بحران های فراروی انسانی است؟ (ص 34)

الف- بحران شناختی                 ب- بحران عاطفی              ج- بحران عملی           د- بحران اجتماعی

35

بحران های انسان های معاصر به چند گروه هستند؟ (ص 35)

الف) بحران معرفتی□           ب) بحران اخلاقی□            ج) بحران روحی و روانی□       د) همه موارد □

35

نتیجه تجربه گرایی، که دانشمندان علوم تجربی به آن تن داده اند چیست؟ (ص 35)

الف- حس گرایی            ب- تجربه گرایی          ج- علم گرایی                د- هیچ کدام

35

محدود کردن ابزار شناخت به حس، عقل و یا مشهود عرفانی، ناشی از چیست؟ (ص 35)

الف- عدم وجود تجربه      ب- عدم شناخت واقعی انسان      ج- پرستش غیرخدا     د- بحران های فراروی انسان

036

راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال              ب ) احساس نیاز به دین        ج ) اثبات خدا        د ) نظارت خدا

36

رذایلی مانند میگساری، شهوترانی- همجنس بازی- آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان از کدام دسته بحران می باشد؟ (ص 36)

الف) بحران معرفتی □          ب) بحران روحی و معنوی□                           ج) بحران اخلاقی□             د) هیچکدام □

36

غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری او وعدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران الهی موجب به وجود آمدن کدام بحران می شود؟

الف- بحران شناختی          ب- بحران فرضی            ج- بحران روانی                د- بحران اخلاقی

36

وقتی که انسان نقطه ی اتکا و آرامش خود، یعنی خداوند را از دست داده است دچار کدام بحران می شود؟ (ص 36)

الف- بحران رفتاری         ب- بحران اخلاقی          ج- بحران روحی و روانی            د- بحران غرضی

037

کدام گزینه اشاره به دیدگاه مادیون درباره حقیقت وجودی انسان ندارد.

الف-هستی با ماده برابر است.

ب-انسان پدیده کاملا مادی است

ج-با قوانین مادی که مبتنی بر حس و تجربه  است می توان انسان را شناخت.

د-علاوه بر بعد مادی انسان،بعد غیر مادی(حقیقتی به نام روح) وجود دارد.

037

کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

038

دو مکتب بزرگ مادی‌گرایی و مادی نگری در عرصه علم و اندیشه که امروزه از مکاتب شکست خورده می‌باشند کدام گزینه است.

الف) مارکسیسم و کمونیسم   ب) پوزیتیویسم و آمپریسم        ج) دیالکتیک و ایده‌آلیسم        د) رئالیسم  و ماتریالیسم

040

ایمان

041

راه رسیدن به سعادت چیست ؟

الف) ایمان           ب) هدف            ج) عمل صالح           &nbsp

/ 4 نظر / 137 بازدید
سید محمد حسینی نسب

استاد سلام چطوری؟؟؟؟؟ دره شهری نیستم ولی دره شهری ها رو دوس دارم....مرسی بابت سوالاتون ...لطفا دیگه از جزوه نیار ....مرسی[لبخند][گل][گل][گل]

ارمین

سلام استاد خوبی،میگم به جز این 54 تا تست سوال دیگه هم هست که ما بخونیم!؟ اگه هستن کدومند!؟ مرسی[گل]

ارمین

سلام استاد خوبی،میگم به جز این 54 تا تست سوال دیگه هم هست که ما بخونیم!؟ اگه هستن کدومند!؟ مرسی[گل]