سوالات تستی - تشریحی اندیشه اسلامی 2

باسمه تعالی

نمونه سوالات اندیشه  اسلامی (2) جهت استفاده دانشجویان تمام رشته ها

دانشگاه های فرهنگیان ، پیام نور ، جامع علمی کاربردی و آزاد اسلامی استان ایلام

 

1-     کلمه "دین "از نظر لغت  واصطلاح به چه معناست وتنها مصداق حقیقی آن از نگاه قران چیست؟(21و51)

2-     اولین دین از چه زمان وبا چه مضامین اعتقادی وجود داشته است ؟(21)

3-     فطری بودن دین به چه معناست؟(22)

4-     فطرت از نظر لغت به چه معناست وفطریات چه اموری هستند؟

5-     رابطه ادیان الهی با یکدیگر: 

 الف- متضاد   ب- مکمل    ج- بی ارتباط   د- هم عرض ومستقل از هم

6-     تفاوت ظاهری  ادیان  الهی درطول سالها وقرنها بخاطر:

الف- درجات کمال عقاید    ب- شرایط زمان ومکان دعوتها 

ج- تعارض دیدگاه پیامبران درمورد هستی     د- موارد الف وب

7-     وجه تسمیه حضرت یعقوب به "اسرائیل" از چه رو بود؟

8-     به چه دلیل به بنی اسرائیل عبرانیان گفته شده است؟(23)

9-     انگیزه فرعون از کشتار فرزندان بنی اسرائیل چه بود؟

10- دو رکن  مهم  در دعوت موسی (ع)  وسخنان او با فرعون چه بود؟

11- پس از بازگشت از میقات 40 شبانه چه دید وچه عکس العملی نشان داد؟(26)

12- علت تنبیه چهل ساله بنی اسرائیل چه بود؟

13- "صهیونیسم" چه جنبشی است وچه اهدافی را درسر دارد؟(27)

14- موضع ابتدائی شریعت عیسی(ع) درمورد شریعت موسی(ع) چه بود وبعدا به چه موضعی تبدیل شد؟(30-)

15- منظور از "عهدین" در اعتقادات مسیحی چیست؟ موضع یهودیان دراین باره چیست؟

16-  منظور از " نسخه سبعینیه " چیست؟ موضع یهودیان درباره آن چیست؟(33)

17- تقسیم بندی کتاب مقدس یهود را بیان نمائید.

18- تقسیم بندی عهد جدید را بنویسید. کدامیک قدیمی تر وکدامیک از همه متأخر نوشته شده است؟

19- کدامیک از اناجیل  بابقیه از نظر محتوائی تفاوت دارد؟  تفاوت درچه مواردی است؟

20- تردید درمورد سندیت ومحتوای کتاب مقدس از چه زمان آغاز شد؟وبرچه اموری متمرکز بوده است؟(36)

21- نظر قران درباره تورات وانجیل چه بوده است؟(39-38)

22- تأثیر اسلام بر تمدن بشری را مختصر بیان  نمائید.

23- تأثیر حکمیت کلیسای مسیحی بر تمدن بشری را مختصر بیان  نمائید(40)

24- ابعاد مختلف عدالت اسلامی را مختصراً بررسی نمائید(43)

25- موضع حاکمیت اسلامی درباره شهروندان غیر مسلمان چیست؟(45)

26- ضرورت نبوت را با استفاده از قاعده لطف بیان نمائید.(52)

27- نقطه ضعف عمده عقل  وتجربه(حس) بشری را بیان نمائید.(53)

28- سخن امام رضا(ع) درمورد فلسفه وضرورت  بعثت پیامبران را بیان نمائید.(54)

29- اهداف کلی بعثت انبیاء مختصراً توضیح دهید(55)

30- "وحی" درلغت واصطلاح به چه معناست؟(59)

31- کلمه "وحی" درقران درچه موادری استعمال شده  است؟

32- اشکال مختلف وحی را بنویسید.

33- دو مورداز تفسیر های ناروائی  که نسبت به ماهیت وحی ونبوت ابراز شده است را مختصراً بنویسید.

34- معجزه را تعریف کنید (62)

35- علت اتفاق  معجزه چگونه قابل توجیه است؟(64)

36- عصمت به چه معناست؟ اقسام آن را فقط نام ببرید.

37- دلیل عقلی عصمت انبیا چیست؟(65)

38- دلیل نقلی عصمت انبیاء درمقام دریافت وابلاغ وحی  چیست؟

39- به چه دلیل (عقلی یا نقلی ) پیامبران از معصیت مبرا هستند؟(67)

40- منشأ عصمت انبیاء چه اموری میتواند باشد.توضیح مختصر(69)

41- آیا عصمت پیامبر با اختیار او منافات دارد؟ درتوضیح به ایه ای از قران اشاره نمائید.(70)

42- جامعیت دین به چه معناست؟

43- وموضع تفکر سکولاریستی  درمورد جامعیت دین اسلام  ونقد آن را بیان نمائید.(72)

44- سکولاریسم را تعریف کنید.موضع اسلام درباره آن چیست؟(84و74)

45- زمینه پیدایش سکولاریسم را مختصرا بیان کنید.(75)

46- موضع کتاب مقدس مسیحیان پیرامون امور سیاسی چیست؟

47- مبانی سکولاریسم را نام ببرید ویک مورد را توضیح دهید.(79)

48- مبانی سکولاریسم را نام برده ویک مورد را نقد کنید.(82)

49- عقل گرائی به عنوان یکی از مبانی سکولاریسم از چه نقاط ضعفی رنج میبرد؟(83)

50- معنای لغوی واصطلاحی لیبرالیسم را بنویسید.(85)

51- مبانی وارزش های لیبرالیسم را بنویسید. ویک مورد را شرح دهید.(86)

52- مبانی فکری لیبرالیسم را نقد کنید (دو مورد کافی است)(89)

53- تفاوت عدالت گرائی اسلام با عدالت گرایی لیبرالی را بنویسید

54- راز جاودانگی وحقانیت اسلام چیست؟(94)

55- ابزارهای قانونی که اسلام جهت تطبیق خود با مقتضیات زمان دراختیار فقیه قرار داده است را بیان نمائید(96)

56- سه نظریه مهم درباب کثرت یا وحدت دین را بنویسید ویک مورد را شرح دهید.

57- نظر اسلام درباره ادیان دیگر وپیروان آنها چیست؟(99-98)

58- شمول گرائی وکثرت گرائی چه تفاوتی دارند؟

59- از نظر  اسلام کدام گروه از پیروان ادیان دیگر محکوم به عذابند؟(99)

60- ایرادات وارد بر کثرت گرائی را بنویسید(دومورد کافی است)(101)

61- در مبحث علم ودین چه تعریفی از "علم" و"دین"  مورد نظر است؟

62- ویژگی علم تجربی چیست ؟  نظر اسلام در مورد علوم تجربی را بیان نمائید.

63- انواع پنج گانه رابطه علم ودین را نام برده یکی را توضیح دهید.

64- نظریه مکمل بودن علم ودین گویای چه مطلبی است؟

65- اگر در موضوعی تبیین دینی وتبیین علمی در ظاهر متعارض باشند راه حل چیست؟

66- تعریف لغوی واصطلاحی اسلام را بنویسید؟

67- آیا قرآن  ومعارف آن از سطح واحد و مرتبه ی  یکسانی  بر خور دار است؟ توضیح دهید.

68- ابعاد اعجاز قرآن کدام است؟

69- اعجاز قرآن در مورد اسرار آفرینش را بیان نمایید؟

70- دو دلیل بر تحریف نا پذیری قرآن ذکر نمایید .

71- منظور از سنت (تعریف اصطلاحی ) چیست؟

72- به چه دلیل سنت پیامبر را حجت می دانید؟

73- به چه دلیل عمل و سخن ائمه معصومین را حجت می دانید ؟

74- منظور از  عقل چیست ؟ و تقسیمات کلی کدام است؟

75- به چه دلیل متکلمان شیعه حسن وقبح را ذاتی وعقلی دانسته اند ؟

76- دید گاه اهل حدیث ودانشمندان شیعه در خصوص عقل وقلمرو آن را با یکدیگر مقایسه کنید.(145)

77- دید گاه عقل گرایان وایمان گرایان مسیحی در باره ی عقل وقلمرو آن را بیان نمایید.(145)

78-  خاتمیت یعنی چه و منظور از ضروری بودن آن  چیست؟

79- در پاسخ آنان که می گویند :"پیامبر خاتم النبیین است نه خاتم رسولان ولذا امکان آمدن رسول بعد از آن حضرت هنوز منتفی نیست " چه پاسخی دارید (148)

80- یکی از ادله نقلی در اثبات خاتمیت پیامبر اکرم (ص) را بیان نمایید(150)

81- یکی از شبهات مربوط به خاتمیت را  بیان کرده وآن را پاسخ دهید.(151)

82- فهم مبانی ومتون دینی نیازمند آشنایی با چه اموری است؟(157)

83- تعریف "امام" از نظر شیعه چیست؟ وامام دارای چه ویژگی هایی باید باشد؟

84- پس از پیامبر از چه رو نیاز مند امام هستیم.(169)

 

 

 

شاد باشید

داریوش بابائیان

 

 

 

 

/ 0 نظر / 337 بازدید