سوالات آزمون فلسفه سال چهارم خرداد93

 

ساعت شروع :30/8

پایه :چهارم رشته ادبیات و علوم انسانی

سؤالات امتحان درس :  فلسفه

مدت امتحان :65دقیقه

تاریخ امتحان :   20    / 2 / 93

تعــــداد سؤالات :14سوال

اداره آموزش و پرورش  شهرستان بدره

نام و نام خانوادگی : .............................

دبیرستان شهداء و پیش دانشگاهی امام علی (ع)

 

 

باسمه تعالی

 

 

بارم

شرحسؤالات

ردیف

5/.

ازنظر تاریخی نخستین فیلسوف مسلمان کیست ؟

1

5/.

ابن سینا ..........................    رامنشأ کرامات و معجزات می داند.

2

5/.

کتاب « فصوص الحِکَم » فارابی شرحی بر کتاب « مابعدالطبیه » ارسطو می باشد .                 صحیح              غلط    

3

5/.

عبارت " تخلف ناپذیری و حتمیت نظام هستی " بیانگر کدام یک از اصول فلسفی زیر می باشد ؟

الف ) ضرورت علّی و معلولی              ب ) علیّت             ج ) سنخیت علت و معلول             د ) صُدفه و اتفاق

4

1

از دیدگاه فلاسفه " فطرت اول " را با " فطرت ثانی " ضمن مثال مقایسه کنید .

 

 

 

5

2

اصطلاحات زیر را تعریف نمائید .

- مغایرت وجود و ماهیت :

- وجوب مقدم بر وجود :

- « عنایت » از منظر ابن سینا :

- مکتب کلامی اشعری :

6

2

با توجه به حکمت اشراق سهروردی هر کدام یک از عبارات سمت راست مربوط به کدام یک از عبارات سمت چپ می باشد ؟

- واجب الوجود                                                                                   - مُثُل افلاطونی

- ارباب انواع                                                                                     -  مشرق

 نقطه ی تجلی نور وجود                                                                      - مغرب -

- واقعیت اشیاء                                                                                    -  نور

                                                        نور الانوار  -             

7

2

                                                                                                      مدارج دانایی را از دیدگاه سهروردی برشمارید .

 

 

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم

 

 

ادامه سؤالات درس فلسفه سال چهارم                       نام و نام خانوادگی ..............................................

8

5/1

وجه اشتراک و افتراق روش متکلمان با فلاسفه مشاء را بیان کنید .

 

 

 

9

2

دیدگاه ملاصدرا با متکلمان در باره ی " عقل " را تشریح نمائید .

 

 

 

10

2

نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را به اختصار بیان نمائید .

 

 

 

11

2

حرکت جوهری را به عنوان یکی از ابتکارات فلسفه ملاصدرا تحلیل نمائید .

 

 

 

 

12

5/2

دیوید هیوم چگونه اصل علیّت را بیان می کند ؟

 

 

 

 

13

1

" وسعت نظر " را به عنوان یکی از ویژگی های سنت فلسفه ی اسلامی توضیح دهید .

 

 

 

14

« موفق باشید  »     داریوش بابائیان

 

/ 0 نظر / 18 بازدید