دومسوالات متن دین و زندگی سال دوم

 

 

 

 

 

 

سؤالات متن دین و زندگی سال دوم

 

گردآورنده :

 

داریوش بابائیان

 

 

 

 

 

 

درس اول

 

1- تصویری از یک جهان خیالی : (ص 7)

1- جهان خیالی هیچ گونه نظم و ترتیبی ندارد. 2- در این جهان نمی توان از قانون و قانونمندی سخن گفت . 3- بدون هیچ علت خاص حادثه ای رخ می دهد موجودی پدید می اید و موجودی از بین می رود و همینطور اشیا خصوصیات خود را از دست می دهند.

2- چهار مورد از ویژگی های مجموعه منظم را بنویسید؟ (ص 11)

1-هر موجودی ازاجزای خاصو معینی تشکیل شده است. 2-این اجزا با آرایش مخصوص به خود در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 3- هر جز کار مخصوصی انجام میدهد و وظیفه ی معینی بر عهده دارد. 4- هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعالیتی به دنبال هدف خاص است که آن را از سایر سامان دهی ها و همکاری ها جدا می کند.

3- شاخصه ی اصلی مجموعه منظم چیست؟ (ص 12)

شاخصه اصلی همان هدف و غایت است. بدون هدف پیوستگی ارتباط و هماهنگی معنا ندارد و اساسا مجموعه دارای نظام شکل نمی گیرد.

4- اگر شاخصه ی هدف مندی در مجموعه منظم در کار نباشد چه اتفاقی می افتد ؟ (ص 12) اگر شاخصه ی هدف مندی در کار نباشد تمام فعالیت های یک مجموعه عبث و بیهوده و در یک کلام باطلمی شود و با بودن آن مجموعه ی فعالیت ها ثمر بخش و هدف مند و در بک کلام حق می گردد.

5- خلاصهی سخن حضرت علی (ع) دربارهی ویژگی های خلقت : (ص 13 و 14) 1-بدیع و بی سابقه بودن خلقت و استفاده نکردن از طرح و نقشه قبلی . 2- آیت و نشانه بودن همه موجودات (چه جاندار چه بی جان) بر اساس حکمت و تدبیر اللهی . 3- وجود نظم مشخص و تقدیر و اندازه معین و تناسب با هدف در هر موجود. 4- طراحی ساختار هر موجود به بهترین وجه ممکن.

درس دوم

1-مجموعه نظام مند و هدفمند چیست ؟ (ص19 ) مجموعه نظام مند مجموعه ای است که اجزای آن به گونه ای سامان یافته اند که فعالیت دسته جمعی انها منتهی به هدف خاص میشود.

2- شاخصه اصلی مجموعه نظام مند چیست ؟ (ص 19 ) هدف مندی آن .

3- اگر نگاه عمیق تری به مجموعه های پیرامون خود بیفکنیم چه چیز های هدفمندی را در می یابیم ؟ ( ص 19 )

می یابیم که هر یک از ان ها از نظام های کوچکتری تشکیل شده اند که آن نظام های کوچک هم برای خود هدف و غایت خاصی دارند . و چه بسا آن نظام های کوچک از نظام های کوچکتری تشکیل شده است.

4- با نگاهی عمیق به مجموعه ای هدفمند به چه چیزی دست می یابیم ؟ ( ص 19 )

نگاهی عمیق ما را به نظام های تو در تو می رساندکه منتهی به هدف واحد میشود بدون این که هیچ خللی در این میان پدید آید.

5-مراحل به وجود آمدن یک نظام بزرگ را بنویسید ؟ (ص 19 ) نظام های موجود از نظام های کوچک شروع می شوند و به نظام های بزرگ و بزرگ تر می رسند و منتهی به یک نظام کل بزرگ می شوند که همه ی آن نظام های بزرگ را در بر میگیرد.

6- فعالیت هر سلول در بدن چگونه است ؟ ( ص 21 ) فعالیت هر سلول در هر قسمت بدن نه تنها در خدمت همانقسمت استبلکه در خدمت نهایی ترین هدف یعنی رشد و حیات بدن نیز هست.

7 – دستگاه منظم چه خصوصیاتی دارد و همکاری آن با دیگر نظام ها چگونه است ؟ (ص 21

هر دستگاهی نظم و قانون مندی و هدف خاص خود را دارد.

8- نظام های بزرگ چگونه ساخته می شود ؟ (ص 21 ) نظام های بزرگ از به هم پیوستن نظام های کوچک تشکیل می شود.

9-رابطه نظام و قانون مندی را با نظام بزرگ مقایسه کنید ؟ ( ص 21 ) هر چه دایره ی نظام بزرگ تر می شود نظم و قانون مندی گسترده تری لازم است که نظام های کوچک تر را درون خود جای دهد.

10- نظام های به هم پیوسته در پایان منجر به چه چیزی میشود ؟ ( ص 21 ) فعالیت هماهنگ و سازمان یافته ای انجام می دهند که در پایان منجر به حیاط و رشد می شود.

11- کوچکترین مجموعه نظام مند چیست ؟ ( ص 22 ) کوچک ترسن مجموعه نظام مند که بشر به آن دست یافته است اتم است.

12- وقتی به کره زمین نگاه میکنیم چه چیز هایی مشا هده می کنیم ؟ ( ص 22 ) موجودات بی شماری را که هر کدام سامان خاص خود را دارند مشاهده می کنیم که همه به هم وابسته اند و یک مجموعه عظیم را در این کره شکل می دهند و سبب شده اند حیات در کره زمین ادامه یابد.

13- پرتو حیات انسان باید برای رسیدن به چه چیز هایی تلاش کند ؟ ( ص 22 ) در پرتو این حیات نظام مند انسان ها بتوانند زندگی فردی و اجتماعی خود را سامان دهند و برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کند.

14- آیا پیوستگی و ارتباط میان پدیده ها فقط در زمین وجود دارد ؟ (ص 22 ) پیوستگی و ارتباط میان پدیده ها از زمین هم فرا تر می رود و به رابطه میان سیارات و ستارگان مختلف کشیده می شود .

15- شاخصه اصلی یک مجموعه نظام مند چیست ؟ ( ص 24 ) غایت و مقصد اوست.

16- بنا به نظر قرآن جهان به چه شکلی آفریده شده است و به سوی چه کسی در حرکت است ؟ ص 24) جهان به بهترین شکل و بهترین نظم فریده شده است و هیچ گونه خلل و بی نظمی در آن راه ندارد و به سوی خداوند که کمال مطلق است در حرکت است.

17- جهان از آن کیست و رو به سوی کیست ؟ ( ص 27 ) جهان از خداست و رو به سوی اوست .

درس سوم

1-امام علی (ع) دربارهی کسی که از حقیقت و جایگاه خود با خبر است چه می فرماید ؟ (ص 35) خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده در کجا قرار دارد و به کجا می رود.

2- حضرت علی (ع) درباره ی نفس اماره چه می فرماید ؟ (ص 38 ) ذشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون تو است.

3- 2کار اصلی شیطان نسبت به انسان چیست ؟ ( ص 39 ) وسوسه کردن و وعده های دروغین.

4- شیطان از چه راه هایی مارا به گمراهی می کشاند ؟ ( ص 39 ) 1-زیبا و لذت بخش نشاندن گناه -2-سرگرم کردن به آرزو های سراب گونه ی دنیایی. 3- غافل کردناز خدا و یاد ا 4- ایجاد کینه و دشمنی مین مردم.

5- شیطان در روز قیامت خطاب به اهل جهنم چه می گوید ؟ ( ص 39 ) خداوند به شما وعده حق داد اما من به شما وعده دادم و خلاف آن عمل کردم البته من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شمارا به گناه دعوت می کردم این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید امروز خود را سرزنش کنید نه مرا . نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.

6-از نظر امام زمان چه چیز هایی بیش از همه شیطان را آزار می دهد ؟ (ص 39) هیچ چیز مانند نماز بینی او را بهخاک نمی مالد.

7- رسولخدا درباره بی وفایی آدمیان چه می فرماید؟ (ص 40) من به خاطر تو شیطان را طرد کردم اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او در آمدی ؟ .

درس چهارم

1-از تدبیر در آیات قرآن پی می بریم که وجود انسان از چه ابعادی تشکیل شده است؟ ( ص44)از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است بعد جسمانی و مادی انسان مانند سایر اجسام و مواد تجزیه و تحلیل نم پزیرد و سر انجام فرسوده و متلاشی می شود و به مکان و زمان نیازمند است.

2- بعد روحانی وجود انسان چه توانایی هایی دارد؟(ص0 4) 1-قوی تفکر و اندیشه -2-قدرت اختیار و تصمیم گیری -3 – عواطف و احساسات -4- اخلاق.این ها همه مربوط به بعد وجود انسان است.

3- نشانه هایی از بعد روحانی انسان را بنویسید؟ (ص44) با آن که در طول زندگی شکل و قیافه و اعضا بدن انسان در حال تغییر است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسیار متفاوت استاما می گوییم همان کسی هستیم که درچنین روزی در فلان جا متولد شدمامروز درس میخوانم و تصمیم دارم در آینده فلان شغل را انتخاب کنم.

4- آیا این حقیقت ثابت وابستهبه جسم یا کالبدمادی ما است یا نه ؟ آن را توضیح دهید.(ص 45)پاراگراف دوم از می دانیم تا 8 خط پایین تر عوض می شود.

5-آیا شخصیت و من انسانوابسته به جسم است یا خیر ؟ (ص 45) اگر شخصیت انسان وابسته به جسم باشد باید در طول زندگی بار ها عوض شده وبه شخص دیگری تبدیل شده باشد در صورتی که چنین نیست هرکس این را در خود می یابد که کس دیگری جایگزین او نشده واو همواره خودش بوده است و اگر کارهای خوب یا بد در طول زندگی انجام داده همه ی این کار ها را به همین خود نسبت میدهد و خود را عامل این کار ها میکند.

6- ...........و............ثابت است و مستقل از جسم اوست.(ص 46)من-هویت

7-رویا های صادقانه چیست و ارتباط آن با حقیقت وجود انسان چگونه است ؟ (ص 46) انسان در این قبیل کار ها از ظرف مکان یا زمان خارج می شود و به زمانی در گذشته و یا در آینده میرود و یا در مکانی که تا به حال نرفته قرار می گیرد در حالی که جسم او در رختخواب است و چشمو گوش او چیزی نمی بیند و نمی شنود.

8- بعد غیر جسمانی ما چه نام دارد ؟ و این بعد چه توانایی هایی دارد ؟ ما غیر از بعد جسمانی بعد دیگری داریم که در فرهنگ دینی از آن به عنوان روح یاد می شود همین بُعد است که توانایی انتخاب و تصمیم گیری می دهد جاودانگی را در می یابد و آن را طلب میکند.
درس پنجم

1.انسان در چه دوره ای احساس استقلال میکند و چه چیزی در میابد؟(ص 52) دوره ی نوجوانی و جوانی ، در این دوره،احساس استقلال میکند،توانایی های جدیدی در خود میابد و جدی بودن زندگی را لمس می کند.

2.در دوره نوجوانی وجوانی مهمترین تصمیم چیست؟(ص 52) در این دوره در میابیم که زندگی اینده به تصمیم های امروز او وابسته است.

3.انسان ها در رویارویی با مرگ چه دیدگاهی دارند آن را مختصرا بیان کنید؟(صص 53-54) دو دیدگاه،دیدگاه اول: در این مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا،دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان میابد و رهسپار نیستی می شود.(دیدگاه ماتریا لیستی یا ماده گرایی).دیدگاه دوم: پیروان پیامبر الهی مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی مدانند که طلوع درخشان تر در پیش دارد یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی (دنیا)به هستی بالا تری (آخرت)منتقل می کنند.

4.پیامد های دید گاه اول نسبت به مرگ چیست آن را بیان کنید.(ص 53)از پامد های مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد،این است که: 1.همین زندگی چند روز دنیا برایش بی ارزش است. 2.در نتیجه به یاس و ناامیدی دچار میشود. 3.شادابی و نشاط زندگی را از دست میدهد. 4.از دیگران کناره می گیرد. 5. به انواع بیماری ها دچار می شود.6.گاهی برای تسکین خود و فرار از ناراحتی،در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز بر سرگردانی و یاس او می افزاید.7.گروهی نیز راه غفلت از مرگ را پیش می گیرند.

5.پیامد دید گاه دوم نسبت به مرگ را بیان کنید.(ص 54): پیروان پیامبر الهی مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی مدانند که طلوع درخشان تر در پیش دارد یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی (دنیا)به هستی بالا تری (آخرت)منتقل می کنند.

6.رسول خدا در بارهی مرگ و انتقال از این جهان چه می فرمایند.(ص 54)برای بقا خاق شده اید،نه برای نابودی و فنا،و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.

7.باهوش ترین مومنان از نظر پیامبر اسلام چه کسانی هستند.(ص 54)آنان که فرائان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میکنند.

8.سخن حضرت (ع)درباره مرگ چیست؟(ص 54)ای مردم.آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را ملا قات می کند.دوران زندگی میدان از دست دادن جان است و فرار از مرگ عین نزدیک شدن به آن می باشد.

9.پیامد های دید گاه دوم را نسبت به مرگ بیان کنید.(صص 55-56)1.بیرون امدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجره ی امید و روشنایی به روی انسان.2.ایجاد شور ونشاط وانگیزه ی فعالیت وکار در زندگی است.3.انرژی فوق العاده و همت خستگی نا پذیر است واز کار خود لذت می برد.4.او با تلاش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا می کوشد و میداند که هر چه بیش تر به دیگران خدمت کند اخرت او زیباتر خواهد شد.5.نهراسیدن از مرگ.6.امادگی برای فداکاری در راه خداست.7.خدا پرستان حقیقی گر چه در دنیا زندگی مکنند و زیبا هم زندگی می کنند،اما به آن دل نمی سپرند.8.از این رو،مرگ را ناگوار نمی دانند.آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کو لباری از گناه با آن مواجه می شوند.9.در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان ها با اندوخته ای کامل تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت برسند.10.دفاع از حق و مظلوم و فدا کاری در راه خدا اسان تر شود.11.شجاعت به مرحله ی عالی آن می رسد.

امام حسین (ع)هنگامی که در دوراهی شهادت و ذلت قرار گرفت،کدام را برگزید و در این باره چه فرمود؟(ص 56)من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.

درس ششم

1.قرآن کریم بعد از توحید ویکتا پرستی به کدام موضوع بیش تر از همه پرداخته است؟(ص 62)در این کتاب الهی ،بعد از توحید و یکتا پرستی،در بارهی هیچ موضوعی به اندازهی معاد سخن نرفته است.

2.مهم ترین خبری که پیامبران برای بشر آورده اند چیست؟(ص 62)مهم ترین خبری که انبیا در بارهی آینده بشر آورده اند،خبر از معاد و سرای آخرت است.همه آنان پس از ایمان به خدا ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را لازمه ایمان به خدا می دانند.

3.پیامبران لازمه ی ایمان به خدا را چه چیزی مدانستند؟(ص 62)همه ی آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را لازمه ی ایمان به خدا دانسته اند.

4.راه هایی که قرآن کریم برای ضرورت معاد برآن تاکید کرده است کدام است؟(ص 63)1.حکمت الهی.2.عدل الهی

5.حکیم کیست؟(ص 63)حکیم کسی است که کار هایش هدفمند است.

6.کار حکیمانه چیست؟(ص 63)به نتایج صحیح و درست منتهی می شود.

7.کار خدای حکیم چگونه است با مثال.(ص 63)خدای حکیم،مرتکب کار عبث و بیهوده نمی شود،زیرا کار عبث از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد.به طور مثال در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات،آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را بر طرف نمایند.

8.همه ی انسان ها به چه چیزی گرایش دارند و از چه چیزی گریزانند؟(ص 64) هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از مرگ ونابودی گریزان است .

9.انسان ها خاستار چه چیزی هستند؟آیا این مطلب محدود می شود؟(ص 64)هر انسانی طالب و خاستار همه ی کمالات و زیبایی هاست و این طلب به هیچ حدّی محدود نمی شود.انسان به دنبال پایان ناپذیر ها و افول ناشدنی هاست.

10.چگونه انسان به فضائل معنوی آراسته می شوند؟(ص 64)انسان های با ایمان ودرستکار با پیروی از دین و تبعیت از فطرت و عقل به درجاتی از رشد و کمال برسند و با رسیدن مرگ دفتر زندگی بسته شود و همه کمالات کسب شده را از دست بدهند.

11.عدل چیست؟آنرا بر اساس سخن پیامبر توضیح دهید.(ص 65)عدل یکی از صفات الهی است.خداوند عادل است و جهان را بر عدل استوار ساخته است.آسمان ها و زمین بر اساس عدل پا بر جاست.

12.چرا زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده را نمی دهد؟(ص 65)زیرا الف-پاداش بسیاری از اعمال،مانند شهادت در راه خدا،در دنیا امکان پذیر نیست.همچنین پاداش کسانی که کار های نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسان ها خدمت کرده است،با توجه به عمر محدودی که دارد،میسر نیست. ب-مجازات بسیاری از کسانی که به دیگران ستم کرده اند در این دنیا عملی نیست.برای مثال مجازات کسی که افرادی را به قتل رسانده یا مانع رشد استعدادهای بسیاری از انسان ها شده است،در این جهان ممکن نیست. و اگر جهان دیگری باشد،که ظالم را به مجازات واقعی اش برسانند و حق مظلوم را باز ستانند،بر نظام عادلانه خداوند ایراد وارد میشود.

13.چگونه ممکن است همه ی انسان ها،پس از مرگ و پوسیده و متلاشی شدن،دوباره زنده شوند؟بنا بر نظر قرآن پاسخ دهید.(ص 66)1-حقیقت وجود انسان،نفس و روح اوست و این حقیقت،هنگام مرگ نابود نمی شود بلکه توسط فرشته مرگ به تمام و کمال دریافت میگردد.2-پاسخ دیگر قرآن کریم مربوط به امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرت است.این پاسخ به سه گونه طرح شده و به اثبات آفرینش مجدد جسم پرداخته است.

14.حقیقت وجود انسان چیست؟(ص 66)نفس و روح او.

درس هفتم

1.قرآن کریم عالم پس از مرگ را چه نامید؟(ص 71)قرآن کریم از وجودعالمی پس از مرگ،به نام برزخ خبر میدهد.

2.برزخ در لغت به چه معناست؟(ص 71)برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.

3.عالم برزخ در کجا واقع است؟(ص 71)عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته و آدمیان،پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آن جا می مانند.

4.ویژگی های عالم برزخ چیست؟(ص 71) فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است،توفی،می کنند.

5.فرشتگان پس از مرگ با حقیقت وجود انسان چه می کنند؟(ص 71)فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است،توفّی می کنند،یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.

6.توفی به چه معناست؟(ص 71)یعنی روح انسان را به طور تمام و کمال دریافت میکنند.

7.پاداش وجزای مومن و کافر در عالم برزخ چیست؟(ص 72) بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده میشود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی .

8.ارتباط عالم برزخ با دنیا پس از مرگ چگونه است؟(ص 72) ارتباط عالم برزخ با دنیا،پس از مرگ نیز همچنان بر قرار است،بدین معنا که پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می شود.

9.ماتقدم را توضیح دهید.(ص 72) اعمال و آثاری که پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است،ماتقدم گویند.

10.آثار ماتأخر را توضیح دهید.(ص 72) آثاری را که بعد از مرگ از اعمال انسان بر جا می ماند ماتأخر نام دارد.یعنی با این که فرد از دنیا رفته،پرونده اعملش همچنان گشوده است و آثار اعمل در آن ثبت شده می گردد.

11.برزخ از دیدگاه یکی از پیشوایان دین انتخاب و آن را توضیح دهید.(ص 73) در جنگ بدر،وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسلام پیروز شد،رسوا خدا آن کشتگان را ندا داد : ای فلان،ای فلان،آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود،حق یافتیم؛آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود،حق یافتید؟

12.امام کاظم درباره ی وضع مومنان پس از مرگ چه فرمود؟(ص 73)آیا مومن به دیدار خانئاده خویش می آید؟ فرمود:آری.پرسید:چقدر؟ فرمود:بر حسب مقدار فضیلت هایش.برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز وکمترین هر جمعه.

13.امام صادق دربارهی کسی که بعد از مرگ بر انسان ظاهر میشود چه نظری داند.(ص 73) امام صادق فرمود:هنگامی که مرده ای را در قبر میگذارند،شخصی بر او ظاهر میشود و به او می گوید:ای فلان،ما (در دنیا)سه چیز بودیم : رزق تو که با پایان یافتن مهلت تو قطع شد (و اینک هم راه تو نیست.)،خانواده ات که تو را رها کردند و باز گشتند و من که عمل تو هستم که با تو می مانم.آگاه باش که من در میان این سه،در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بوده ام.

14.رسول خدا دربارهی سنت گذاری چه فرمودند؟(ص 73) رسول خدا (ص) می فر مایند:هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد،تا وقتی در دنیا مردمی به آن عمل میکنند،ثواب این اعمال را بر حساب این شخص می گذارند،بدون این که از اجر انجام دهنده ی آن کم کنند و هر کس سنت زشتی را در میان مردم باب کند،تا وقتی که مردم عمل کنند،گناه آن را بر حساب او نیز می گذارند،بدون این که از گناه عامل آن کم کنند.

15.طبق فر موده امام صادق مومن پس از مرگ از چه چیزهایی بهره مند می شود آن 6 چیز را بنویسید.(ص 74)شش چیز است که مومن،بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود : فرزند صالهی که برای او طلب مغفرت می کند،کتاب قرآنی که از آن قرائت شود،چاه آبی که حفر کرده(و به مردم آب میدهد)،درختی که کاشته است،آبی که برای خیرات جاری کرده و روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی،آن را ادامه می دهند.

درس هشتم

1.قرآن کریم از نفخ صور به چه عنوانی یاد کرده است؟(ص 79) نفخ صور واقع سهمگینی است که قرآن کریم ار آن به صیحه یاد کرده است.

2.با آماده شدن صحنه قیامت چه چیز هایی آغاز می شود؟(صص 79-81) 1-نفخ صور اول.2-مدهوشی اهل آسمان وزمین.3-تغییر در ساختار زمین و آسمان.1-نفخ صور دوم.2-زنده شدن همه انسان ها.3-نورتنی شدن زمین.4-برپا شدن داد گاه عدل الهی.5-حضور شاهدان و گواهان.6-قضاوت بر معیار حق.7-دادن نامه اعمال.

3.در مرحله دوم قیامت چرا زمین نورانی می شود؟(ص 80) با نوری از جانب پرور دگار،زمین روشن می شود تا سر گذشت انسان ها و حوادث تلخ و شیرین و کار های نیک وبد آن ها را که دیده است،آشکار کند.با این نورانیت،پرده ها کنار میرود و واقیت حوادثی که بر زمین گذشته است،پدیدار می گردد.

4.شاهدان وگواهان قیامت چه کسانی هستند؟(ص 73) بر اساس آیات و روایات،پیامبران و امامان شاهدان داد گاه عدل الهی هستند؛همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند.آنان همچنین معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محضوظ اند،بهترین گواهان قیامت اند.

5.با بر پا شدن قیامت چه چیز هایی از انسان مورد سنجش قرار میگیرد.(ص 81) پس از آماده شدن صحنه ی قیامت و حضور شاهدان،اعمال،افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده میشود.

6.شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت ها چه کسی است؟رسول خدا (ص) نیز شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست.

7.معار و وسیله ی سنجش اعمال چیست؟(ص 81) معیار و وسیله سنجش اعمال حق است؛یعنی،به میزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد،ارزشمند وسنگین است،در غیر این صورت،سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت و چون اعمال پیامبران و امامان عین حق و حقیقت است،معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد.

8.در چه صورت اعمال انسان ارزشمند تر خواهد شد.(ص 81) هر چه اعمل انسان ها به راه وروش آنان نزدیک تر باشد،ارزش افزون تری خواهد داشت.

9.کارهای خوب و اعمال زشت در قیامت چگونه تجسم می یابد.(ص 81) کارهای خوب با صورت بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابد و کار های بد با صورت بسیار زشت و وحشت زا و آزار دهنده مجسم می شود.

10.امام صادق پیرامون نامه عمال انسان چه می فرماید.(ص 82)خداون متعال به یاد او می آورد؛لذا هیچ چشم بر هم زدن و گام بر داشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد؛چنان که گویی در همان لحظه انجام داده است.

درس نهم

1-ویژگی جهنم چیست وچگونه است؟(ص 88)جهنم هفت درداردکه راه های ورود گروه های مختلف جهنمی است.آنگاه کافران و مجرمان هر دسته در جایگاه مناسب خودافکنده می شوند جایگاهی است بسیارتنگ.آتش جهنم بسیارسخت و سوزاننده است.این آتش حاصل عمل خود انسانهاست و لذا از درون جان آن ها شعله می کشد. هرگاه که آتش فرو می نشیند شراره ای بر آن می افزایند و آن را شعله ورتر می کنند. این آتش و عذاب از خود کافران و مجرمان و ستمگران سرچشمه می گیرد. وقتی به جهنم افکنده می شوند به آن ها می گویند: شما و آنچه را می پرستیدید هیزم دوزخ خواهید بود.

2-آتش جهنم بر گناه کاران چگونه است؟(ص88)جایگاهی بسیارتنگ.آتش جهنم بسیارسخت و سوزاننده است.

3-آتش جهنم از کی سرچشمه می گیرد و آن آتش چگونه ساخته می شود؟(ص88)این آتش حاصل عمل خود انسان هاستو لذا از درون جان آن ها شعله می کشد.

4-ماموران عذاب چه خصوصیاتی دارند؟ و چه وظایفی دارند؟(ص88)ماموران عذابملائکه ای هستند بسیار سخت گیر و شدیدالعمل و از انجام وظیفه ی خود سر پیچی نمی کنند.

5-پس از آنکه دوزخیان دچار عذاب می شوند چه می گویند وچه رفتاری می کنند؟(ص88)آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا باز گردیم عمل صالح انجام می دهیم.

6-پاسخ خداوند به دوزخیان پس از درخواست آنان چیست؟(ص88)پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به شما به اندازه ی کافی عمر نداده ایم که هر کس می خواست به راه آید؟ ما می دانیم اگر به دنیا باز گردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.

7-زمانی که اصل دوزخ گناه خود را به گردن شیطان و بزرگان خود می اندازند در پاسخ چه می شنوند؟(ص88)شیطان می گوید خدا به شما وعده ی راست داد و من به شما وعده ی دروغ دادم و من بر شما تسلطی نداشتم.من فقط شما را فرا خواندم و شما نیز این دعوت را پذیرفتید. مرا ملامت نکنید خود را ملامت کنید.

8-بنا به نظر امام باقر (ع) در های بهشت چگونه است و هر کدام از آن ها مخصوص چه کسانی هستند؟(ص89)بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند. یک درمخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص شهیدان و در های دیگر برای گروه های دیگر است.

9-نگهبانان بهشت هنگام ورود بهشتیان به آنان چه می گویند؟(ص89)نگهبانان بهشت به آنان سلام می کنند و خوشامد می گویند و به آنان وعده می دهند که همیشه در این جایگاه نیکو در امنیت و سلامت به سر خواهند برد.

10-رستگاران در بهشت چه می کنند؟و چه می گویند؟(ص89)رستگاران می گویند خدای را سپاس که به وعده ی خود وفا کرد و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد.هر جای آن که بخواهیم ساکن می شویم.

11-از نظر رسول خدا(ص) بالا ترین درجه ی بهشت چیست؟(ص89)بالاترین درجه ی بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید فردوس را طلب کنید.

12-حالات بهشتیان در بهشت چگونه است؟(ص89)رنج و بدی به بهشتیان نمی رسد و هرچه دل هاشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید آماده می بینند.در بهشت هیچ آلودگی وناپاکی وجود ندارد.کسی سخن لغو و گناه آلود نمی گوید. گفتارشان سلام و درود است.

13-بالاترین مرتبه ی بهشت کدام است؟(ص90) بالاترین مرتبه ی نعمت های بهشت لقا و دیدار اوست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می کنند.

14-دارالسلام چیست؟و به چه معناست؟(ص90) سرای سلامتی (دارالسلام)است.

15-نعمت های بهشتی چگونه اند؟(ص90) نعمت های دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی وملامت نمی آورند.در آن جا انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت وتازگی می کند.

16- زنان و مردان بهشتی در بهشت چگونه به سر می برند؟(ص90) در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند.ازدواج آن ها سرشار از عشق لذت و سرور است و این سرور هیچ گاه به ناخوشی و دلزدگی نمی شود.

17- همسران بهشتی چگونه اند؟(ص90) خوش رفتار وزیبا رو جوان و شاداب پاک و طاهر شادکام و مسرور خوش وخرم بدون غصه و خشم و پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود.

18- برترین مقام بهشت چیست؟(ص90) مقام رضا و خرسندی است که هم خدا از انسان راضی است و هم وی از خدا.

19- بنا بر نظر پیامبر اسلام همنشین انسان در قیامت چیست؟(ص92) برای تو ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی شود با تو دفن می شود در حالی که تو مرده ای و او زنده است.این همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر شریف نباشد تو را به دامان حوادث می سپارد.آنگاه آن همنشین با تو محشور می شود و در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن همنشینی که انتخاب می کنی نیک باشد زیرا اگر او نیک باشد مایه ی انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می گردد. آن همنشین کردار توست.

20- سخن رسول خدا در باره ی تجسم تعمال در قیامت چیست؟(ص92) تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود بلکه خود عمل نمایان می شود.

21- فرشتگان چگونه اعمال انسان را ثبت و تنظیم می کنند؟(ص92 و93) فرشتگانی که کارنامه ی عمل انسان را تنظیم می کنند حقیقت اعمال را ثبت و نگهداری می نمایند نه این که گذارشی را بنویسند و آن گزارش را در قیامت نشان دهند.

22- امام صادق (ع) درباره ی تجسم اعمال در برزخ چه فرمودند؟(ص93) همین عمل در دوره ی برزخ به صورت یک شخص بر انسان ظاهر می شود و انسان بدان آگاه می گردد.

23- پاداش بهشتی و عذاب دوزخی ساخته ی چه چیزهایی است؟(ص93) اگر کسی عمر خود را بر اساس حق و حقیقت سپری کرده و به تحصیل فضایل و کمالات پرداخته است. همین کمالات و فضایل در آخرت برای او آشکار می گردند و در بهشت به صورت نعمت ها گوناگون جلوه گر می شوند اما اگر زندگی خود را بر گناه حق کشی وستم بناکرده همین زشتی ها در آخرت به صورت عذاب هایی گریبان او را خواهند گرفت.

درس دهم

1-توکل به چه معناست؟(ص105) توکل بر خدا به معنای اعتماد به خداوند و سپردن نتیجه ی کارها به اوست.

2- انسان متوکل چگونه است؟(ص105) انسان متوکل خدامند را تکیه گاه مطمئن خود می یابد و در عین عمل به وظایف امورش را به او واگذار می کند.

3- تکیه و اعتماد به خداوند چه چیز هایی را در انسان به ارمغان می آورد؟(ص105) آرامش می دهد و به آینده امیدوار می کند.

4- حضرت علی (ع) در مورد توکل و آرامش فرد متوکل در دعای خود چه گفتند؟(ص105) خداوند تو به آنان که به تو بیشتر عشق می ورزند بیش از دیگران انس می گیری و برای اصلاح کار آنان بر تو توکل می کنند از خودشان آماده تری اسرار ایشان را می دانی و بر اندیشه هایشان آگاهی و بر می زان بینش آنان دانایی.

5- بهترین دوره برای تصمیم های بزرگ چه زمانی است؟(ص106) نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است.

6- آیا هر چه عمر ما می گذردتصمیم گیری های ماقوی ترمی شودیاضعیف ترمی شود توضیح دهید؟(ص106) هرچه عمر می گذرد و قوای انسان به سستی می گراید توان انسان برای تصمیم های بزرگ کاهش می یابد. جوان ونوجوان معمولا آزاد از تمنیات و وابستگی هاست. شجاعت روحی بالایی دارد و دست و پای وجودش چندان به رشته های دنیایی بسته نشده است مانند برخی از بزرگسالان نیست که به ثروت یا مقام دل بسته یا حسادت نسبت به دیگری بسوزد یا در فکر تجملات زندگی باشد.

7- معنای اصل توکل چیست؟(ص107) توکل کردن فقط به گفتن جمله ی خدایا برتو توکل می کنم نیست بلکه انسان باید در قلب خود بر خدا توکل کند و واقعا او را تکیه گاه خود ببیند.

8- توکل چه نتایجی را در بر دارد؟(ص107) خداوند کارهای مارا به بهترین وجه چاره خواهد کرد و آ« چیزی را که حقیقتا به نفع ماست پیش خواهد آورد.

9- شایسته است که چگونه بر خدا اعتماد کنیم؟(ص107) با اخلاص بر خدا اعتماد کنیم و بدانیم که هیچ قدرتی در جهان مانع چاره سازی خدا نیست.

10- بنا برنقل امام صادق (ع) خداوند در باب پناه بردن بنده به خدا به داوود چه فرمود؟(ص107) خداوند به داوود (ع) وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد از کارش چاره جویی می کنم گرچه همه ی آسمان ها و زمین و هرچه در آن هاست علیه او بر خیزند.

11- توکل در چه جایی جایز است؟(ص107) توکل در جایی درست است که انسان مسئولیت ووظیفه ی خود را به خوبی انجام دهد یعنی فکر و اندیشه ی خود را به کار گیرد با دیگران مشورت کند بهترین راه ممکن را انتخاب نماید و با عزم و اراده ای محکم برای رسیدن به مقصود تلاش کند.

12- پیامبر اکرم (ص) در برخورد با مردمی که اهل کار و فعالیت نبودند چه فرمود؟(ص107) شما چگونه مردمی هستید؟

گفتند: ما توکل کنندگان بر خدا هستیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید