سوالات متن درس دین وزندگی سال سوم

 

 

 

سؤالات متن درس دین و زندگی سال سوم

گردآورنده :

داریوش بابائیان

 

سؤالات متن درس اول

 

۱ـ نیازهای بنیادین انسان را نام ببرید ؟

۲ـ نیازهای بنیادین انسان باهم پیونددارند.      ص                   غ         

۳ـ منظور از درک هدف زندگی بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۴ـ همه ما از اضطراب و تشویش نگرانیم . این موضوع کدام نیاز را در وجود ما بیان می کند؟

۵ـ منظور از درک درست از آینده خویش بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۶ـ عکس العمل ما در مقابل درجا زدن و تکرار احساس نیاز به کدام اصل را در ما اثبات می کند ؟

۷ـ این باور که انسان نیاز به جامعه ای عدالت جو دارد چه آثاری از خود به جا می گذارد ؟

۸ـ کشف راه درست زندگی را به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان توضیح دهید؟

۹ـ چرا گفته می شود کشف راه درست زندگی جامع تمامی نیازها ی بنیادین انسان است ؟

۱۰ـ کدام نیازجامع همه نیازهای انسان است؟

الف)داشتن جامعه عدالت جو                              ب) داشتن امنیت خاطر

ج)داشتن هدفی والا                                       د)داشتن راه صحیح زندگی

 

۱۱ـ پاسخ به سؤالات اساسی انسان چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

۱۲ـ (هر پاسخ به سؤالات اساسی باید جامع و شامل باشد )در این مورد توضیح دهید .

۱۳ـ هرپاسخ مشکوک به نیازهای بنیادین نیازمند............... است.

۱۴ـ  آیا می توان برای هر نیاز پاسخی جدا و مستقل از نیازهای دیگر تدارک دید ؟ توضیح دهید .

۱۵ـ چه هنگام دستگاه تفکر و اندیشه ما حکم قطعی  و مطمئنی ارائه خواهد داد ؟

۱۶ـ اگردرموضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص دراختیارعقل قرارگیرد.....

الف)عقل نمی تواندهیچ حکمی بدهد                ب)عقل،حکم مشکوک می دهد

ج) عقل به حکمی کامل وجامع نمی رسد           د) حکم عقل غلط وگمراه کننده است

 

 

سؤالات متن درس دوم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف)ربنا الذی اعطی کلَّ یءٍخَلقه ثمَّ هدی.

ب) الَّذی خَلَقَ فَسَوّی والَّذی قدَّرَ فهَدی.

 

۲ـ وقتی فرعون ازموسی پرسید(پروردگارتوکیست)موسی چه گفت؟

۳ـ حکمت الهی ایجاب می کندکه هیچ موجودی .................... خلق نشود.

۴ـ خداوندخالقی است حکیم یعنی .........................................................

۵ـ هریک ازآیات وعبارات سمت راست رابه پاسخ صحیح درقسمت چپ وصل کنید.

خداوند هرموجودی راکه می آفریندهدایت می کند.                     پیروی آگاهانه

الذی خلق فسوی                                                                             هدایت خاص

هدایت موجودات باساختمان وجودی آن هاتناسب دارد.                               نظم

ولاتقف مالیس لک به علم                                                                    هدایت عام

 

۶ـ ارتباط هدایت و هدف را بیان کنید ؟

۷ـ هدایت یک اصل.................... درنظام خلقت است.

۸ـ در مورد تناسب بین خلقت و هدف ( یا هدایت ) توضیح دهید

۹ـ چه عاملی باعث تمایز بین انسان با موجودات دیگر شده است ؟

 

۱۰ـ حجت آشکارخدابربندگان عقل انسان هااست.    ص                  غ             

۱۱ـ اشاره قرآن به توانائی تفکر انسان به چه عناوینی در قرآن یاد شده است ؟

۱۲ـ وسیله فهم پیام الهی ........... است.

۱۳ـ درمعارف قرآن ازآن به حجت پنهان یادشده است.

الف) عقل                       ب)انبیاء               ج) حکمت               د)علم

۱۴ـ معارف وحقایق دینی درپرتوچه چیزی شناخته می شود.

الف) عبادت وبندگی        ب) عقل وتعقل        ج)علم ودانش       د)قرآن وحدیث

 

 

سؤالات متن درس سوم

 

۱ـ معنی فطرت در لغت واصطلاح چیست؟

۲ـ ویژگی های فطری انسان (مشترک) را نام برید؟

۳ـ چراخداوندبرای همه انسان ها یک دین واحد ارسال کرده است؟

۴ـ چهارمورداز محور های اصلی برنامه ی پیامبران را بنویسید؟

۵ـ علل آمدن پیامبران را نام ببرید؟

۶ـ پیام آیه زیررابنویسید.

وماارسلنامِن رسولٍ الّابِلِسانِ قَومِه لِیبیِّنَ لهُم .

 

۷ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)انَّ الدّینَ عنداللهِ الاسلامُ.

ب) وَمَن یَکفُربآیاتِ اللهِ فاِنَّ اللهَ سریعُ الحسابِ.

 

۸ـ کدام موردجزء محورهای اصلی برنامه های پیامبران نیست؟

الف)عبادت وبندگی خدا                      ب) دنیاگریزی وآخرت گرایی              

 ج) برپایی نظام عادلانه اجتماعی           د)ایمان به خدای یگانه

۹ـ یکی ازعلل آمدن پیامبران متعدد ( پایین بودن سطح درک انسان های اولیه است) آن راتوضیح دهید؟

۱۰ـ چگونه حفظ قران ازتحریف ،دلیلی برای ختم نبوت است؟

۱۱ـ آیا تعدد پیامبران به معنای تعدد واختلاف در دین واصول دعوت آنان است.؟

۱۲ـ چرا تعلیمات پیامبران پیشین به فراموشی سپرده می شد ؟

۱۳ـ پیامبران تبایغی چه کسانی بودند

۱۴ـ ابتدائی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعه کتابت باعث بوجود آمدن چه مشکلی شده بود ؟

 

۱۵ـ اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد با یک مثال توضیح دهید؟

 

۱۶ـ تبلیغ دائم و مستمر چه تأثیری در یک دعوت دارد ؟

۱۷ـ لازمه استقراروماندگاری یک دعوت ....................... است.

 

۱۸ـ تعددپیامبران به معنای تعدد دردین است. ص                      غ          

۱۹ـ ویژگی های پیامبران را نام ببرید؟

۲۰ـ اگرپیامبری دردریافت وابلاغ وحی معصوم نباشد چه مشکلی پیش می آید؟

۲۱ـ مصونیت پیامبر از کناه به چه صورعت است ؟آیا یک مانع بیرونی پیامبران را از ارتکاب گنا ه باز می دارد یا خود به اختیار به سمت گناه می روند؟

۲۲ـ از تعبیر « خاتم النبیین » د رآیات قرآن چه برداشتی دارید ؟

۲۳ـ چهار دلیل برای امدن پیامبر خاتم وجود دارد آنها را نام ببرید .

۲۴ـ چرا قرآن کریم از تحریف محفوظ ماند.؟

۲۵ـ وجود امامان معصوم یکی دیگر از دلایل خاتمیت است در این مورد توضیح دهید .

 

۲۶ـ یک عامل بیرونی پیامبران رااز ارتکاب به گناه وخطابازمی دارد.

   ص              غ     

۲۷ـ امامان همه مسئولیت های پیامبرراجز .................................... به عهده دارند.

۲۸ـ دین اسلام منطبق با نیازهای متغیر زمان است تا بتواند  تمام نیازهای انسانها را پاسخگو باشد برای این منظور چه پیش بینی هایی را در نظر گرفته است ؟

۲۹ـ چگونه می توان با مراجعه به قرآن وسیره سنت پیشوایان دین به سوال ها ونیاز های جوامع در همه دوران ها پاسخ داد.؟

۳۰ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن چگونه به عنوان راهی برای پاسخ گویی به نیازهای زمان در نظر گرفته شده است ؟

۳۱ـ قاعده " لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام" یعنی چه ؟ با مثال توضیح دهید؟

۳۲ـ کدام مورد،ازویژگی دین اسلام که سبب (انطباق آن بانیازهای متغیرزمان می شود)نیست؟

الف) دادن اختیارات خاص به حاکم اسلامی      ب) تقدم شکل وظاهربرروح ومعنا

ج) وضع اصول وقواعدکلی                    د)توجه به نیازهای ثابت وپایدارانسانی

 

 

سؤالات متن درس چهارم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف)فاِن لم تفعلوا ولن تفعلوا

ب) وادعوا شهداء کم مِن دون الله اِن کنتم صادقین

ج) فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه  وادعوا شهداء

 

۲ـ پیام آیه زیررابنویسید.

فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه وادعوا شهداء مِن دون الله اِن کنتم صادقین.

 

۳ـ دو ویژگی ممتاز قرآن کریم را نام ببرید .

۴ـ معجزه را تعریف کنید.

۵ـ انبیاءالهی حقانیت خودراازطریق .............. به مردم ثابت می کردند.

۶ـ بعضی از معجزات حضرت موسی(ع) وعیسی(ع) را بویسید

۷ـ تحدی ،اعجاز قرآن را چگونه اثبات می کند ؟

۸ـ از کجا می توان پی برد که قرآن دلیل حقانیت پیامبر اسلام (ص) است؟

 

۹ـ کتاب های قبلی پیامبران جزو معجزات ان ها محسوب می شد. ص                 غ     

۱۰ـ جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید؟

۱۱ـ رسایی درمعناباوجودایجازواختصارمربوط به کدام جنبه اعجازقرآن می باشد؟

الف) اعجازلفظی                            ب) اعجازمعنوی     

  ج) اعجازمحتوایی                          د) اعجازعلمی

۱۲ـ نشانه های لفظی وظاهری قرآن را بنویسید

۱۳ـ منع گوش دادن به آیات قرآن از طرف مشرکان ببیشتر  به کدام جنبه اعجاز قرآن اشارت دارد؟

۱۴ـ نشانه های محتوایی ومعنایی قرآن را نام ببرید؟

۱۵ـ توضیح دهید قرآن در عین نزول تدریجی دارای انسجام درونی است، یعنی چه؟

۱۶ـ اگر آیات قرآن از جانب غیر خدا بود در آن کدام مشکل بروز می کرد ؟ این نکته به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد ؟

۱۷ـ چرا قرآن تحت تاثیر فرهنگ وعقاید زمانه قرار نگرفت؟

۱۸ـ فرهنگ عربستان که آمیخته ای از خرافات و عقاید نادرست بود با  قرآن کریم  چگونه برخورد کرد ؟

۱۹ـ جامعیت وهمه جانبه بودن قران را توضیح دهید؟

 

۲۰ـ «قرآن فقط از امور معنوی و رابطه ی انسان با خدا سخن نمی گوید بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان و ارتباطات  اجتماعی نیز سخن می گوید » از این مطلب چه برداشتی دارید ؟

 

۲۱ـ تازگی وشادابی دائمی قرآن یعنی چه؟

۲۲ـ قرآن راباآثاردیگردانشمندان ازدوجهت مقایسه کنید؟

 

 

سؤالات متن درس پنجم

 

۱ـ آیات زیررامعنی کنید.

الف) یتلواعلیهم ءایاته وَیُزکّیهم ویُعلِّمهُم الکتابَ وَالحکمة

ب) وَمَن یَعصِ الله وَرسوله فقدضلالاً مبیناً.

 

۲ـ برنامه هدایت الهی ورسالت پیامبر جند قلمرو را در بر می گرفت؟ آنها را نام ببرید .

 

۳ـ رسالت رسول خدا(ص)فقط دریافت وابلاغ وحی به مردم بود.ص                 غ     

۴ـ کاتبان وحی وحافظان وحی چه کسانی بودند؟

۵-(( حضرت رسول اکرم ( ص) آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون کم و زیاد به مردم می رساند ))این موضوع مربوط به کدام یک از قلمروهای رسالت ایشان می باشد .

۶ـ تنظیم وتدوین آیات وسوره های قرآن کریم توسط چه کسانی انجام می گرفت؟

۷ـ به نویسندگان وحی ............و به حفظ کنندگان آیات قرآن .............می گویند .

۸ـ اولین وبرترین کاتب وحافظ وحی ........................ بود.

۹ـ در عصر پیامبر وظیفه تفسیر وتبیین قرآن کریم بر عهده ی که بود؟

۱۰ـ اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی چیست؟

۱۱ـ اولین وبزرگترین معلم قرآن .......................... بوده است.

۱۲ـ ولایت ظاهری پیامبر را توضیح دهید.؟

۱۳ـاز جامعیت دین اسلام چگونه پی به ولایت ظاهری حضرت رسول اکرم ( ص) می بریم ؟

۱۴ـ امام با قر (ع) چه چیز هایی را به عنوان پایه های استواراسلام معرفی کرده است؟

۱۵ـ براساس روایت معصومین مهم ترین پایه اسلام چیست؟

الف) نماز                  ب) روزه                   ج) ولایت                د) زکات

 

۱۶ـ جامعه عدالت جو چگونه امکان تحقق دارد ؟ از این موضوع در رابطه با گستره رسالت رسول اکرم (ص) نتیجه بگیرید ؟

۱۷ـ چرا اطاعت از دستورهای خداوند یا کسانی که او معین کرده است ضروری وواجب است؟

۱۸ـ اجرای هر قانون و پیروی از هر کس چه هنگام صحیح می باشد ؟

۱۹ـ طاغوت کیست ومراجعه به او چه حکمی دارد؟

۲۰- بالاترین و برترین مقام پیامبر اسلام (ص)چیست ؟ توضیح دهید .
۲۱ـ ولایت اختصاصی  خداوند شامل چه کسانی می شود؟

۲۲ـ چه کسانی می توانند ولایت معنوی پیامبر را درک کنند؟

۲۳ـ آیا نقش پیامبر از نقش فرشتگان رفیع تر است؟

 

سؤالات متن درس ششم

 

۱ـ آیه شریفه (یاایهاالذین ءامنوا اطیعوا الرسول واولی الامرمنکم) راترجمه کرده وپیام آن رابنویسید؟

۲ـ کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ایشان ادامه نمی یابد؟ چرا؟

۳ـ راه حل دین اسلام برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در همه زمانها چیست ؟

۴ـ چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود بلکه بیش ترهم می شود ؟

۵ـ چرا باید امام از همه ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) برخوردار باشد ؟

۶ـ تنها کسی که می تواند امام را تعیین کند کیست؟ واز چه طریقی این کار را انجام می دهد ؟

۷ـ ییامبراکرم ازمرگ چه کسی به مرگ جاهلیت تعبیرکرده است؟

۸ـ پیامبراکرم(ص)درموردضرورت شناخت امام عصر چه فرموده است؟

۹ـ به راههای تعیین امام از طریق قرآن فقط اشاره کنید .

۱۰ـ چگونه از آیه ی ولایت برای تعیین امامت حضرت علی ( علیه السلام) استفاده می شود؟

۱۱ـ آیه ولایت رانوشته وترجمه کنید؟

۱۲ـ آیه تطهیر رانوشته وترجمه کنید؟

۱۳ـ عبارات سمت راست رابا کشیدن خط به پاسخ های درست درسمت چپ وصل نمایید.

من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة                   ولایت علی(ع)

حدیث منزلت                                                                                    ضرورت شناخت امام

انماولیکم الله ورسوله                                                                         جانشینی علی(ع)

 

۱۴ـ پیامبر اسلام (ص) در پاسخ ام سلمه که تقاضای ورود در جمع خاندان پیامبر اسلام (ص) را داشت چه فرمود ؟ از این موضوع استفاده کنید و امامت پس از رسول خدا را ثابت کنید ؟

۱۵ـ حدیث جابردلالت برکدام موردزیردارد؟

الف)امامت دوازده گانه                                        ب)رهبری ولی فقیه      

   ج)احترام به عترت                                           د)ولایت علی (ع)

 

۱۶ـ رسول خدادرپاسخ جابر درباره اولوالامرچه فرمود؟

۱۷ـ از حدیث منزلت استفاده کنید و امامت حضرت علی (ع)‌را بلافاصله پس از پیامبر اسلام (ص) مشخص نمائید.

 

۱۸ـ من کنت مولاه  .................................

الف)این حدیث راتکمیل نمایید؟

ب)آنراترجمه کنید؟

ج)حدیث ازکیست؟

د)درچه واقعه ای بیان شده وبه چه امری اشاره می کند؟

 

۱۹ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)اِن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر

ب)بمااُنزل الیک وماانزل من قبلک

ج) ویریدُالشیطانُ اَن یُضِلَّهم ضلالاًبعیداً

           

سؤالات متن درس هفتم

 

۱ـ آیات زیرراترجمه کنید.

الف)هذابیان للناس وهدی وموعظة للمتقین

ب) ولیعلم الله الذین ءامنوا ویتّخذ منکم شهداء والله لایحب الظالمین

 

۲ـ بعدازرحلت پیامبر(ص)چه انحرافی درجامعه اسلامی رخ داد؟

۳ـ حضرت علی(ع)چه مدتی حکومت ورهبری رابرعهده داشت؟

الف)پنج سال ونه ماه                                          ب)چهارسال ونه ماه

ج)۱۲سال                                                        د)۲سال

۴ـ مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا(ص) مسلمانان را تهدید می کرد چه بو د؟

 

۵ـ درفرهنگ دینی نظام حکومت اسلامی برمحورامامت استواراست. 

   ص                   غ      

۶ـ چه کسی و در چه سالی خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد؟

الف) معاویه - سال چهلم                           ب) کعب الاحبار - سال دهم          

 ج) یزید-  سال شصت هجری                    د ) معاویه - سال دهم هجری

۷ـ چهارموردازآثارسوء ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبررابنویسید؟

۸ـ مهمترین مسائل ومشکلات اجتماعی وفرهنگی عصر پس از پیامبر اکرم (ص) چه چیزهایی بود؟

۹ـ نقش علمای اهل کتاب رادرتحریف اندیشه های اسلامی بعدازرحلت پیامبربیان کنید؟

۱۰ـ معرفی رسول اکرم (ص) به عنوان اسوه پاسخ به کدام یک از نیازهای مردم می باشد ؟

۱۱ـ پیامبرخدا(ص)حکومتش رابرپایه ........................بناکرد.

۱۲ـ معیاربرتری درحکومت رسول(ص) چه بود؟

 

سؤالات متن درس هشتم

 

۱ـ آیه زیرراترجمه کرده وپیام آنرابنویسید؟

قل لااسا لکم علیه اجرا الاالمودة فی القربی.

 

۲ـ امامان در شرایط سخت حکومت ها ی جائر زمان چگونه مسئولیتهای خود را انجام می دادند ؟

۳ـ مسئولیت های سه گانه مقام امامت کدامند؟

۴ـ ائمه اطهاربرای تحقق مسئولیت مرجعیت علمی خودچه اقداماتی انجام دادند؟

/ 0 نظر / 67 بازدید