نمونه سوالات فلسفه -منطق-دین و زندگی

هوالعلیم

آزمون درس:فلسفه                              سازمان آموزش و پرورش استان ایلام                       تاریخ آزمون:  

رشته ی :انسانی (سال چهارم)                 اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بدره                               مدت آزمون: 90 دقیقه

نام:....................                                     دبیرستان  شهدا                                         شروع آزمون: 8 صبح

نام خانوادگی:..........................                     نیم سال دوم – 91/90                                 تعداد صفحات: 3

نام پدر:.......................                                                                                           20 نمره ای 

شماره صندلی:..........                      نمره باعدد:......... با حروف:.................                     نام دبیر: داریوش بابائیان                                                     

نمره

سوالات

ردیف

 

25/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

75/.

 


20

 

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با حروف(ص /غ ) مشخص کنید:

 

1-اصل علیت در نزد حکمای اسلامی یک اصل عقلی است.(      )

2- علامه طباطبائی ریشه ی ادراکات حقیقی و اعتباری را ،علم حصولی می داند.(      )

3- فلسفه تنها آموختن نیست،بلکه پیممودن یک راه تکامل در درون است.(     )

4- ایرانیان بعد از تسلط مسلمانان با فرهنگ یونانی آشنا شدند.(      )

5- مرز جدایی فلسفه از سفسطه، اصل مغایرت وجود و ماهیت است.(     )

 

 

عبارات زیر را در یک سطر تعریف کنید:

 

1- مقصود فلاسفه از فطرت اول ................................................................................................ .

 

2- در سفر فی الخلق بالحق سالک .............................................................................................. .

 

3- جوهر آن جنبه از.............................................................................................................. .

 

4- فلسفه ی عملی دانشی است که ............................................................................................. .

 

 

 

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب پر کنید :

 

1- از توجه به آیه هو الاول و الاخر ... مرتبه ی  ................... استنباط می شود.

 

2- مورخان فلسفه ،اصالت عقل اروپائیان را در عصر جدید متاثر از .................... می دانند.

 

3- وجود و ماهیت در .......... ازهم قابل تفکیک و در ........... غیر قابل تفکیک هستند.

 

4- یکی از ارکان فلسفه ی مشرقی ابن سینا ............... است.

 

5- دایره المعارف علمی و فلسفی ابن سینا ............ نام دارد.

 

6- ابن سینا جهان را .............. و دنیا را ................. می داند که به هم پیوسته اند.

 

 

گزینه های  زیررا از نظر علم ( حصولی ، حضوری ) مشخص نمائید:

 

الف- علم به نفس ..........                                                        ب- کتاب ...........

 

ج- صورت کتاب  ..........                                                        د – شادی..........

 

 

 

 

 

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

 

1- وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگی مدینه ی فاضله ی فارابی را بنویسید.

 

 

2- چه گروهی باعث افول فلسفه ی مشاء شد؟ چرا؟

 

 

3- انوار قاهره را تعریف کنید.

 

 

4- حکیم متاله از نظر سهروردی کیست؟

 

 

5- روش کلامی به حکمت مشاء نزدیک است یا حکمت اشراق ؟ چرا؟

 

 

6- نظر ملا صدرا در مورد عقل و دین جیست؟

 

 

7- موجودات از نظر اصالت وجود ،به چند بخش تقسیم می شوند؟ فقط نام ببرید.

 

 

 

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

 

1- چرا وجوب مقدم بر وجود است؟

 

 

 

 

 

2- حکمت اشراقی چه تفاوتی با حکمت مشاء و عرفان دارد؟

 

 

 

 

 

3- هدف فیلسوف و عارف را با هم مقایسه کنید.

 

 

 

 

 

 

4- حکمت متعالیه متاثر از چه جریاناتی است ؟توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- نظریه ی تشکیک وجود را با ذکر مثال بنویسید.

 

 

 

 

 

6- از نظر ملا صدرا ملاک نیازمندی علت به معلول چیست؟ توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

7- تکامل جهان در پرتو حرکت جوهری را بنویسید.

 

 

 

 

 

8- آیا می توان منشاء اعتقاد به اصل علیت را تعاقب دو حادثه دانست ؟ انتقادات وارد بر این تصور را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

9- ویژگی های سنت فلسفی را نام ببرید.

 

 

                                                      در پناه حق موفق باشید                                         جمع نمره

 

 

داریوش بابائیان

 

 

 

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
امیر

چاکر اقای بابائیان نمونه سوال سال اول نداره