آزمون میان ترم اندیشه اسلامی 1 دانشگاه فرهنگیان ایلام

097

آ                                                        انواع صفات خدا

098

کدام گزینه از صفات سلبی خداوند نیست؟

الف) حلول            ب) محل حوادث بودن                    ج) قرار گرفتن در مکان                      د) قیوم

098

کدام گزینه صحیح نیست.

الف) صفات سلبی خداوند شامل هر گونه صفت نقص می‌شود       ب) صفات ثبوتی خداوند به کمال باز می‌گردند.      

ج) «جوهر» از صفات سلبی خداوند است                               د) «عرض» از صفات ثبوتی خداوند است

098

کدامیک از گزینه ها از صفات سلبیه نیست؟

  الف)شجاعت                   ب)تفکر              ج)ایثار               د)احسان

099

دو صفت عدل و حیات به ترتیب جزو کدام دسته صفات باری تعالی قرار می گیرند ؟

الف) ذاتی – فعلی                  ب) فعلی – ذاتی               ج) ثبوتی -  اضافی                د) فعلی – اضافی

099

صفات ((حیات))، ((علم)) و ((خالقیت)) خداوند به ترتیب چه صفاتی هستند ؟

الف) ذاتی نفسی، ذاتی نفسی، ذاتی اضافی           ب) ذاتی نفسی ، ذاتی اضافی ، فعلی

ج) ذاتی اضافی ، ذاتی اضافی ، فعلی                 د) ذاتی نفسی ، فعلی ، فعلی

099

نبود شرایط مناسب در ................گرایش ...............انسان مؤثر است ؟

الف) کم فروغ شدن – عقلی         ب) افزایش – فطری         ج) نابود شدن – فطری        د) کم فروغ شدن – فطری

100

دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟

الف ) خالق بودن       ب ) تجرد خدا              ج  ) علت موجودات       د ) علم خدا به موجودات

104

کدامیک از موارد زیر صفات ثبوتی ذاتی محسوب نمی شود.104

الف-قدرت الهی                   ب-علم الهی              ج-حیات الهی             د-توفیقی بودن

104

چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است.104

الف-اعلام کننده کمال           ب-اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات               ج-حیات مخلوقات     د-الف و ب

105

نقطه  آغاز شناخت سرمایه های وجودی چیست ؟

الف) سیر آفاقی       ب) سیر انفسی              ج) خداشناسی         د) جهان شناسی

105

اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات میتواند دلیل برچه باشد.105

الف-علم       ب-قدرت            ج-قدرت و علم                      د-عمومیت قدرت خدا

105

مفهوم آیه خدا به هر چیزی تواناست چیست.105

الف-عمومیت قدرت الهی       ب-اراده               ج-بینایی و شنوا                د-حیات مخلوقات

105

قدرت به چه معنی است.105

الف-مبدایت فاعل برای کاری ممکن                      ب-فاعلی که کارخود با قدرت خود واختیاردیگری انجام میدهد

ج-قدرت داشتن                                              د-قدرت اختیار انجام هر کار

105

منظور از حی بودن خداوند یعنی چه.105

الف-عالم بودن     ب-قادر بودن      ج-اراده خداوند        د-موجودی دارای قدرت که به طورذاتی به مخلوقاتش علم دارد

105

امام علی(ع) می فرماید: خدامخلوقاتش را آفرید و ............ شاهد قدرت اویند.105

الف-فرشتگان          ب-همه موجودات           ج-آیات               د-آیات و مخلوقات

106

عبارت « قدرت خداوند به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد و این عدم تعلق به دلیل عجز خالق نیست ، بلکه به علت متعلق قدرت می باشد.» در تفهیم کدام مطلب مورد استناد قرار گرفته است؟

1) پاسخ به تبعیض در نظام تکوین و ذو مراتب بودن وجود و آثار تربیتی بلایا

2) زدودن شبهات از دامان تفکر بشر در پای بند نمودن او به مسلمات عقلیه

3) تفهیم انواع محال و از جمله ، محال ذاتی که تحقق آن به اجتماع نقیضین می انجامد

4) پاسخ به شبه ی شرور و لازمه ی مادی بودن جهان که آمیخته ای از خیر و شر است (کارشناسی پیام نور86)

106

کدام گزینه نادرست است؟

1) عدم تعلق قدرت به محال ذاتی، به دلیل عجز فاعل است              2) در محال ذاتی، متعلَّقِ قدرت، امکان تحقق ندارد.

3)اگر در عالم شری نبود، مادی نبود                               4) در محال ذاتی، فعل قابلیت انجام شدن ندارد.

107

صفت مشترک بین همه موجودات دارای حیات چیست؟

  الف)رشدو تغذیه             ب)حرکت و تعامل             ج)ادراک و فعالیت             د)شعور و تولید مثل

107

کدام گزینه از ویژگیهای حیات در حیوانات و انسانها می‌باشد و در گیاهان وجود ندارد.

الف) نمو              ب) تغذیه             ج) ادراک امورجزئی              د) ادراک امور کلی

107

نشانه‌های حیات عبارت است از :

الف ) فعال ـ عالم               ب ) عالم ـ قادر                 ج ) حکیم ـ علیم                   د ) سمیع ـ عادل

107

ویزگی مشترک حیات موجودات طبیعی کدام است.107

الف-ادراک               ب-فعالیت                    ج-درجه مصادیق         د-مواردالف وب

107

تعبیر هوالحی در قرآن به چه چیزی اشاره دارد.107

الف-حیات ذاتی      ب-حیات حقیقی               ج-حیات غیر ذاتی            د-موارد الف و ب

107

ادراک وفعالیت براساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود.107

الف-درجه وجودی               ب-عقل              ج-عالم بودن         د-نوع حیات

108

در آیه‌ی شریفه‌ی « و توکل علی الحی الذی لایموت» کدام صفت الهی بیان شده است؟

1)فعلی               2) نفسی             3)اضافی              4)سلبی

109

دو صفت سمیع و بصیر به کدام صفت بر می گردد ؟

الف ) حیات                ب ) حکمت                    ج ) قدرت             د ) علم

111

دو قسم اراده الهی عبارتند از :

الف ) تکوینی ـ تشریعی        ب ) تشریعی ـ تکلیفی        ج ) مشیت ـ رضایت        د ) محدود ـ نامحدود

111

کدام گزینه در تعریف اراده تکوینی و تشریعی صحیح نیست؟

  الف)اراده تکوینی و تشریعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

  ب)اراده تکوینی در حوزه افعال جبری و تشریعی در امور اختیاری است.

  ج)اراده تکوینی و تشریعی هر دو در حوزه توحید افعالی قرار دارند.

  د)اراده تکوینی در مورد خلقت جهان و تشریعی مربوط به هدایت مجموعه آفرینش است.

111

کدام گزینه در رابطه با «اراده الهی» صحیح است.

الف) انجام افعال بدون اجبار و اکراه        ب) اعتقاد به سودمندی فعل

ج) شوق نفسانی                               د) کیفیتی نفسانی بین علم یقینی و فعل

111

نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت         ب ) قدرت           ج ) اراده        د ) علم

112

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر  با مؤثر                       ب) نبودن علتی بر نا استواری  

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع             د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

113

«اتقان و استواری فعل خدا» و « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» به نرتیب بیانگر گدام صفات الهی است؟

حکمت – قدرت            قدرت – حکمت              حکمت – حکمت               قدرت – قدرت

113

حکمت به معنای « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» مصداق کدامیک از صفات الهی است؟

  الف)ذات                        ب)سلبیه                        ج)صفات ذات                   د)صفات نفسی

113

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر  با مؤثر                       ب) نبودن علتی بر نا استواری  

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع             د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

113

کدام یک از صفات خداوند هم به عنوان صفات ثبوتی و فعلی مطرح است و هم صفات سلبی؟

1) حکمت                       2) خالقیت                       3) قدرت                         4) رازقیت

114

ارسال پیامبران برای هدایت انسان‌ها به اقتضای کدام صفت خداوند است؟

1) عدالت                        2)ربوبیت و حکمت             3)رحمت             4) رحمانیت

114

ضرورت بعثت پیامبران ریشه در کدامیک از صفات الهی دارد ؟

  الف ) علم و اراده     ب ) قدرت و عزت           ج ) رسالت و نبوت                   د ) امامت و ولایت    جوابها

114

غایتمندی در افعال بشری و افعال خداوند چه تفاوتی دارد؟

  الف)هیچ گونه تفاوتی ندارد

  ب)هیچ گونه شباهتی بین فعل خدا و انسان نیست

  ج)هدف خداوند جاودانه است و انسان موقت

  د)هدف خداوند رساندن اشیا است به کمال و هدف انسان رسیدن به آن

115

چراخداوند مرتکب ظلم نمی شود؟

  الف)از زشتی ستم آگاه است و کار قبیح انجام نمی دهد.

  ب)نیازی به انجام کار ظالمانه ندارد.

  ج)ظلم بر اثر حسادت،کینه توزی احساس حقارت است و هیچ یک در خدا نیست.

  د)هر سه

115

صفت عدل الهی مصداق کدامیک از صفات خدا است؟

  الف)صفات ذات    ب)صفات فعل                   ج)صفات نفسی                 د)اول وسوم

115

کدامیک از صفات ذیل، صفت فعل است؟

  الف)حیات          ب)عدل             ج)ازلیت             د)قدرت

115

مقصود از جمله « العدل یضع الامور مواضعها» چیست؟

  الف)هرچیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن   ب)حق هرکس متناسب با استحقاقش به او دادن

  ج)متناسب با جرم،مجرمان را مجازات کردن      د)هرسه

116

عدل تشریعی به چه معناست؟

  الف ) عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان

  ب ) وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

  ج ) قوانین متناسب با طاقت و توان انسان

  د ) هر سه مورد

116

عدل تشریعی به چه معنی است؟

  الف)عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان                  ب)وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

  ج)قوانین متناسب با طاقت وتوان انسان                       د)هرسه

116

عدل تشریعی خداوند یعنی :

الف) برخورداری موجودات از موهبت الهی  به اندازه قابلیت   ب) موجودات الهی مشمول قوانین و سنن الهیه می شوند

ج) تکالیف الهی بر انسان ها به اندازه ظرفیت آنهاست          د) اجزای جهان بر اساس سنن ثابت با هم پیوند دارند

116

کدام گزینه ، بیانگر عدل تشریعی است ؟

الف ) پاداش نیکوکاران و کیفر به کاران        ب ) لا یکلف الله نفسا الا وسعها

ج ) فیض وجودی به اندازه ی شایستگی      د ) هدایت انسانها از طریق معجزات

116

معنای عدل تکوینی چیست ؟

الف ) هماهنگی در خلقت         ب ) جزای متناسب با عمل

ج ) وضع تکالیف مناسب        د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات

117

عدل جزائی یعنی :ص 117

الف: اندازه ظرفبت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد .

ب: تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده بر پایه عدل و دادگری است .

ج: خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند .

د: انسان می تواند قوانین جزائی وضع کند .

117

عدل جزایی به چه معناست؟

  الف)میان افراد نیکوکار و بدکار به یکسان داوری نمی کند.

  ب)هرکس را متناسب با اعمالش پاداش می دهد.

  ج)افرادی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده مجازات نمی کند.

  د)هر سه

117

عدل جزایی یعنی:

1) اندازه ظرفیت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد.

2) تکالیفی که خدا بوسیلة پیامبران بر مردم نازل کرده استبر پایة عدل و دادگری است.

/ 3 نظر / 72 بازدید
mohsen karimi

سلام آقای بابایان شب بخیر .... مرسی بابت نمونه سوالاتی که تو این پست گذاشتین [گل][گل]

حجت بیگ محمدی

استاد تشکر.انصافا فکرخوبی کردین برا دانشجوها لااقل یه جا هست با نحوه سوالاتتون آشنا میشیم کاش همه استادا ایطور باشن!!!!بازم ممنون

سید محمد حسینی نسب

استاد سلام چطوری؟؟؟؟؟ دره شهری نیستم ولی دره شهری ها رو دوس دارم....مرسی بابت سوالاتون ...لطفا دیگه از جزوه نیار ....مرسی[لبخند][گل][گل][گل]